Proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 23.01.2013 18:47 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 - Proiect de act normativ

1. Descrierea situaţiei actuale :
Bugetul asigurărilor sociale de stat ca parte componentă a sistemului bugetar se aprobă anual prin lege.
În conformitate cu prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 se prevăd şi autorizează, pentru anul bugetar, veniturile şi cheltuielile bugetare, precum şi reglementările specifice exerciţiului bugetar.
Prin sistemul asigurărilor sociale se asigură finanţarea măsurilor de ocrotire, de protecţie şi de ajutorare a cetăţenilor activi, a pensionarilor şi a membrilor de familie şi constau în acordarea de către stat de pensii, indemnizaţii, ajutoare, trimiteri la odihnă, la tratament balnear şi alte drepturi, în perioada în care se găsesc, temporar sau definitiv, în incapacitate de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională sau în alte cazuri când ajutorarea este necesară.
2. Schimbări preconizate:
Propunerile care au stat la baza construcţiei bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 au în vedere prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2013-2016.
Unul din obiectivele importante ale construcţiei bugetare pe anul 2013 este aplicarea prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
La construcţia bugetară în domeniul asigurărilor sociale de stat şi al asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 s-au avut în vedere următoarele:
• majorarea cu 4% a valorii punctului de pensie în anul 2013, respectiv la 762,1 lei;
• acordarea, pentru persoanele care au desfăşurat activităţi în condiţii deosebite de muncă, dupa data de 1 aprilie 2001 şi care s-au înscris la pensie anterior intrării în vigoare a Legii nr.263/2010, majorării cu 25% a punctajelor lunare realizate în perioadele respective;
• majorarea punctajului mediu anual realizat de persoanele care au ieşit la pensie începând cu data de 1 ianuarie 2011 cu un indice de corecţie de 1,05;
• încadrarea cheltuielilor bugetare în cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetară a Guvernului pentru perioada 2013-2016;
• creşterea câştigului salarial mediu brut în anul 2013 la 2.223 lei, faţă de 2.077 lei estimat pentru anul 2012 şi 1.980 lei înregistrat în anul 2011;
• scăderea numărului de şomeri înregistraţi cu 29 mii persoane, ajungându-se astfel la finele anului 2013 la 465 mii persoane, de la 494 mii persoane estimat pentru
finele anului 2012;
• scăderea ratei medii a şomajului la 5,2% în anul 2013 faţă de 5,6% estimată pentru anul 2012;
• finanţarea cheltuielilor aferente unor proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare cum ar fi cele pentru: oferirea de servicii participanţilor la sistemul public de pensii prin implementarea unui sistem informatic integrat (servicii publice electronice destinate cetăţenilor, contribuabili şi beneficiari ai sistemului public de pensii şi din sistemul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale); dezvoltarea şi implementarea de acţiuni inovatoare şi transnaţionale pentru dezvoltarea Serviciului Public de Ocupare; îmbunătăţirea sistemului de furnizare a serviciilor de formare profesională a adulţilor; analize studii, studii, prognoze privind piaţa muncii; formarea profesională a personalului Serviciului Public de Ocupare, etc.
Prin proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 s-au propus, pe lângă prevederile şi autorizările privind veniturile şi cheltuielile pentru bugetele asigurărilor sociale de stat, asigurărilor pentru şomaj, sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale şi veniturilor proprii ale instituţiilor publice, şi următoarele reglementări specifice exerciţiului bugetar al acestui an:
• câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;
• cuantumul ajutorului de deces în cazul asiguratului sau pensionarului, precum şi în cazul unui membru de familie al acestora;
• cotele de contribuţii de asigurări sociale;
• dispoziţii referitoare la obligaţiile ce revin ordonatorului principal de credite în legătură cu asigurarea fondurilor necesare plăţii integrale şi cu prioritate a
programelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile cât şi a fondurilor necesare finanţării angajamentelor asumate prin documentele privind integrarea României în Uniunea Europeană.
3. Alte informaţii :
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.500/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi al legii responsabilităţii fiscal-bugetare, nr. 69/2010 pe baza:
• prognozelor indicatorilor macroeconomici şi sociali pentru anul 2013, precum şi pentru următorii 3 ani;
• strategiei fiscal-bugetare;
• politicilor şi strategiilor sectoriale, a priorităţilor stabilite în formularea propunerilor de buget, prezentate de ordonatorii principali de credite;
• propunerilor de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite.
Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic :
Prin proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 se asigură repartiţia produsului intern brut pentru domeniul social ce priveşte sistemul public de pensii şi sistemul asigurărilor pentru şomaj. În anul 2013 pentru susţinerea acestor două sectoare se alocă 8,4% din produsul intern brut.
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent cât şi pe termen lung
1.Pentru bugetul asigurărilor sociale de stat :
Venituri:
Pentru anul 2013, din totalul veniturilor bugetare estimate la 50.995,5 milioane lei, 73% urmează să se încaseze din contribuţiile pentru asigurări sociale ale sistemului public de pensii, 0,6% din contribuţiile pentru accidente de muncă şi boli profesionale, 0,2% din venituri nefiscale şi 26,2% subvenţii primite de la bugetul de stat.
Din totalul veniturilor bugetare, 50.703,8 milioane lei sunt aferente sistemului public de pensii ( 99,4%) şi 291,7 milioane lei aferente sistemului asigurărilor de accidente de muncă şi boli profesionale ( 0,6%).
Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, sunt diminuate cu suma de 3.051,3 milioane lei aferentă Pilonului II de pensii (echivalentul cotei de 4% ce se deduce din contribuţia individuală de asigurări sociale).
Pentru susţinerea în totalitate a cheltuielilor ce se finanţează din acest buget, în anul 2013, din bugetul de stat se alocă o subvenţie de 13.407,8 milioane lei;
Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 au fost stabilite avându-se în vedere, următoarele cote de contribuţii, reglementate de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare:

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.