PSD, NU INTOARCE ROMANIA in EPOCA de PIATRA a JUSTITIEI!... Renunta la PROIECTUL de LEGE privind LEGILE JUSTITIEI!...

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 17.10.2017 11:03 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

66 de organizaţii cer Guvernului sa renunţe la proiectul de lege iniţiat de Ministerul Justiţiei privind modificarea legilor justiţiei.

66 de organizaţii neguvernamentale din Romania au trimis o scrisoare premierului şi ministrului justiţiei prin care cer renunţarea la actualul proiect şi reluarea dezbaterilor privind modificarea legilor justiţiei.
Justiţia romana a fost reformata in anii 2004-2005, iar acum este nevoie doar de o ajustare in vederea eficientizarii, nicidecum de o intoarcere in timp.
Semnatarii sunt organizaţii non-guvernamentale, grupuri civice, asociaţii studenţeşti din Romania şi din afara ţarii.

In condiţiile in care Consiliul Superior al Magistraturii a avizat negativ acest proiect de lege şi aproape 4000 de magistraţi, nominal, au cerut retragerea proiectului, organizaţiile cred ca se impune ca opinia specialiştilor sa fie ascultata, precum şi organizarea unor dezbateri autentice cu privire la aspectele ce trebuie promovate.
Orice modificari se intenţioneaza, ele trebuie sa duca la o consolidare a independenţei justiţiei şi la continuarea luptei impotriva corupţiei pe coordonatele reformei incepute in 2004-2005.

Scrisoare:

Catre Guvernul Romaniei

Domnului Prim-ministru Mihai Tudose,

Catre Ministrul Justiţiei,
Domnului profesor univ. dr. Tudorel Toader,

Stimate domnule Prim-Ministru al Romaniei,
Stimate domnule Ministru al Justiţiei,

Am luat act de intenţia Ministerului Justiţiei, exprimata in data de 23 august 2017, de a propune Guvernului Romaniei un proiect de lege pentru modificarea pachetului de legi privind justiţia – Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor şi procurorilor, Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara şi Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

De asemenea, am luat cunoştinţa de modificarile propuse de Ministerul Justiţiei prin proiectul aflat in prezent in procedura de avizare. Faţa de conţinutul acestuia, prin prezenta cerere formulata in temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitaţii de solutionare a petiţiilor, organizaţiile semnatare din Romania şi diaspora va solicita in mod ferm retragerea proiectului de lege şi reluarea dezbaterilor cu privire la caile de eficientizare a justiţiei.

Astfel, ca o condiţie pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, justiţia romana a fost reformata in anii 2004-2005. Atunci s-a consolidat din punct de vedere normativ independenţa justiţiei şi a avut loc separarea administrativa şi funcţionala a Ministerului Justiţiei de Consiliul Superior al Magistraturii. Incepand de atunci CSM a preluat gestionarea carierei magistraţilor, inclusiv a atribuţiilor de control asupra activitaţii acestora şi asupra managementului instanţelor şi parchetelor şi tot in acea perioada s-a infiinţat Direcţia Naţionala Anticorupţie. Graţie acestor modificari esenţiale şi, astfel, magistraţii avand securizata cariera in faţa influenţelor politicului, s-a ajuns la soluţionarea unor cauze cu persoane avand poziţii importante in Romania, ieşind astfel la iveala corupţia sistemica din cadrul instituţiilor şi autoritaţilor publice.

Ulterior, increderea cetaţenilor romani in justiţie a crescut in mod constant in ultimii 10 ani. In scurt timp, Romania a devenit model regional şi european de lupta impotriva corupţiei la nivelul instituţiilor judiciare. De altfel, rezultatele pozitive ale acesteia au fost subliniate in rapoartele intocmite de Comisia Europeana in cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, mai ales in ultimii trei ani. Drept urmare, suntem conştienţi ca in prezent nu este nevoie de o noua reformare, ci de o imbunataţire a organizarii justiţiei in vederea eficientizarii sale. Aceste ajustari trebuie insa discutate in mod real cu magistraţii şi societatea civila. Reamintim ca – in final – societatea romaneasca in ansamblu este beneficiara actului de justiţie.

Faţa de proiectul postat pe site-ul Ministerului Justiţiei, organizaţiile semnatare nu pot fi de acord cu prevederi care sa permita controlul magistraţilor de catre organisme aflate in subordinea politicului, care sa intareasca poziţia ministrului in decizia politica cu privire la cariera magistraţilor procurori de la varful Ministerului Public, a DNA şi a DIICOT, care sa duca la crearea unor structuri distincte pentru urmarirea penala doar a magistraţilor sau care sa inlature şansele ca tinerii sub 30 ani sa fie promovaţi in sistemul judiciar. Romania are nevoie de stabilitate instituţionala a sistemului juridic. Or, noi credem ca modificarile propuse exprima de fapt intenţiile reale ale Ministerului Justiţiei de recreare a unor parghii de control asupra justiţiei şi ca ele, de fapt, vulnerabilizeaza intregul proiect.

In condiţiile in care Consiliul Superior al Magistraturii a avizat negativ acest proiect de lege şi aproape 4000 de magistraţi, nominal, au cerut retragerea proiectului, credem ca se impune ca opinia specialiştilor sa fie ascultata, precum şi organizarea unor dezbateri autentice cu privire la aspectele ce trebuie promovate.
Mai mult, faţa de interesul sporit manifestat de societatea civila in legatura cu funcţionarea sistemului judiciar, credem ca prealabil oricarei modificari structurale este nevoie de discuţii ample in special cu organizaţiile ce au drept obiectiv reforma justiţiei şi drepturile omului. Orice modificari se intenţioneaza, ele trebuie sa duca la o consolidare a independenţei justiţiei şi la continuarea luptei impotriva corupţiei pe coordonatele reformei incepute in 2004-2005.

                                                                                      Asociaţiile şi grupurile civice semnatare

Press release:

Today, October 17, 2017, 66 civic organizations ask the Romanian Government to abandon the bill initiated by the Ministry of Justice to amend the laws on justice.
Signatories are non-governmental organizations, civic groups, student associations in Romania and abroad.
Given that the Superior Council of Magistracy has reacted negatively to this bill, and almost 4,000 magistrates, nominally, have asked for the project to be withdrawn, we believe that it is necessary to listen to the opinion of the specialists and to organize genuine debates on aspects should be promoted. Any changes are intended, they must lead to a strengthening of the independence of the judiciary and the further fight against corruption on the coordinates of the reform that started in 2004-2005.

To the Government of Romania
Prime Minister Mihai Tudose,

To the Minister of Justice,
Professor Tudorel Toader, PhD,

Dear Prime Minister,
Dear Minister of Justice,

We noted the intention of the Ministry of Justice, expressed on August 23, 2017, to propose to the Romanian Government a draft law amending the law package on justice - Law no. 303/2004 on the status of judges and prosecutors, Law no. 304/2004 on judicial organization and Law no. 317/2004 on the Superior Council of Magistracy.

We also took note of the amendments proposed by the Ministry of Justice in the draft currently under consideration. In view of its content, this request, made pursuant to the Government Ordinance no. 27/2002 on the regulation of the petitions settlement activity, the signatory organizations from Romania and the Diaspora strongly urge you to withdraw the draft law and to resume the debates on ways to make the judicial system more efficient.

The Romanian justice system was reformed in the years 2004-2005, as a condition for Romania's accession to the European Union. This is when the independence of the judiciary was strengthened and the administrative and functional separation of the Ministry of Justice from the Superior Council of Magistracy (SCM) was enacted. Since then, the SCM has taken over the management of the magistrates' career, including the powers of control over their activity and the management of the courts and prosecutor's offices, and at that time the National Anticorruption Directorate was established. Due to these essential changes, leading to magistrates having a secure career, free from political interference, cases have been solved involving persons with important positions in Romania, thus revealing the systemic corruption within the public institutions and authorities.
Subsequently, the confidence of Romanian citizens in the justice system has steadily increased over the last 10 years. Soon, Romania has become a regional and European model for fighting corruption at the level of judicial institutions. In fact, this positive track record has been highlighted by the European Commission in the reports of the Cooperation and Verification Mechanism, especially over the last three years. As a result, we are aware that there is now no need for a new judicial reform, but for an incremental improvement of the organization of the justice system in order to make it more efficient. However, such adjustments must be discussed in substantive terms with magistrates and civil society. Romanian society is the ultimate recipient of the act of justice.

In relation to the project posted on the website of the Ministry of Justice, the signatory organizations can not agree with provisions allowing the magistrates to be controlled by bodies placed under political authority, strengthening the Minister's position in the political decision on the career of top prosecutors at the Public Ministry, the National Anti-corruption Directorate and the Directorate for Investigating Organised Crime and Terrorism, leading to the creation of distinct structures for the prosecution of magistrates only, or precluding the young people from starting a career in the judiciary. Romania needs institutional stability of its judicial system. However, we believe that the proposed changes actually express the intentions of the Ministry of Justice to re-create levers of control over the judiciary, which brings about major vulnerabilities to the whole project.

Given that the Superior Council of Magistracy has reacted negatively to this draft law and nearly 4,000 magistrates have nominally called for the project to be withdrawn, we believe that it is imperative that the Government listen to the expert opinions and that substantive debates be held on the issues to be promoted.
Moreover, considering the high interest shown by the civil society in the functioning of the judiciary, we believe that, prior of any structural change, extensive discussions are needed in particular with organizations active in the areas of judicial reform and human rights. Any intended changes must lead to strengthening the independence of the judiciary and to a continuation of the fight against corruption, on the lines of the reform started in 2004-2005.

Signatory Civic Associations and Groups:

1. Aradul Civic, membra a reţelei civice Contract Romania
2. Asociaţia ACCEPT
3. Activ Civic
4. Ariergarda Timişoara
5. ARAS – filiala Timişoara
6. Asociaţia pentru Dezvoltare GHEPart, Curtea de Arges
7. Asociaţia BAFI ("Bucuria de a fi"), Radauţi
8. Asociaţia ARAS
9. Asociaţia Culturala Diogene
10. Asociatia Civica si Umanitara Mana Ajutatoare
11. Asociaţia PRODEMOCRAŢIA
12. Asociaţia SPICC
13. Asociaţia Studenţilor la Drept, Iaşi
14. Asociaţia Studenţilor de la Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicarii
15. Asociaţia Ţine de noi
16. Canada Save Roşia
17. CENTRAS - Centrul de Asistenţa pentru Organizaţii Neguvernamentale
18. Centrul de Actiune pentru Egalitate si Drepturile Omului (ACTEDO)
19. Centrul Roman pentru Politici Europene
20. CIVICA Iaşi, membra a reţelei civice Contract Romania
21. Comunitatea Declic
22. Consiliul Tineretului din Romania
23. Corupţia ucide
24. #Cuzavreadreptate Iasi
25. Daruieşte Viaţa
26. ELSA Timişoara
27. Evoluţie in Instituţie, membra a reţelei civice Contract Romania
28. Freedom House
29. Frontline Club Bucharest
30. Funky Citizens
31. Geeks 4 Democracy
32. Grupul de Dialog Social
33. Grupul Ştafeta Steagului Uniunii Europene
34. Iniţiativa Craiova, membra a reţelei civice Contract Romania
35. Iniţiativa Romania, membra a reţelei civice Contract Romania
36. Iniţiativa Timişoara, membra a reţelei civice Contract Romania
37. LiderJust
38. Liga Studenţilor IAŞI
39. Mureşul Civic
40. Oradea Civica, membra a reţelei civice Contract Romania
41. Organizaţia Studenţilor din Universitatea de Vest Timişoara
42. Institutul pentru Politici Publice, membra a reţelei civice Contract Romania
43. Platforma Romania 100
44. Pieces of Heaven
45. Protestari PRODEMOCRAŢIE Londra
46. Radauţiul civic
47. #REZISTENŢA, Bucureşti
48. #Rezist Birmingham WMW
49. #Rezist Bruxelles
50. #Rezist Lyon
51. #Rezist Milano, membra a reţelei civice Contract Romania
52. #Rezist Munchen
53. #Rezist Paris
54. #Rezist Torino
55. #Resist Toronto
56. #Rezist Zurich
57. Romania As We Want It, Milano
58. RomBel, Comunitatea Romanilor din Belgia
59. Societatea Europeana pentru Justiţie
60. Societatea Timişoara
61. SPICC
62. Trei Compas
63. Umbrela Anticorupţie Cluj
64. Valea Jiului Society, membra a reţelei civice Contract Romania
65. Voci pentru Democratie si Justitie (VeDemJust), membra a reţelei civice Contract Romania
66. Go 4 Education

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.