PSD se baga (si) la BUZUNARELE ROMANILOR plecati in STRAINATATE. ROMANII vor fi AMENDATI daca nu dau raportul la FISC!...

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 07.11.2017 09:39 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

ANAF a publicat un ghid pentru romanii care pleaca din ţara.
Din luna ianuarie 2018, ROMÂNII risca sa fie amendaţi daca nu anunţa Administraţia Naţionala de Asministrare Fiscala.
Ghidul se adreseaza persoanelor fizice rezidente/nerezidente, care parasesc/sosesc in Romania, şi in cazul carora este necesara stabilirea/modificarea rezidenţei fiscale, respectiv impozitarea veniturilor obţinute.
Nedepunerea in termen a „Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la sosirea in Romania”, respectiv a „Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din Romania”, constituie contravenţie şi se sancţioneaza cu amenda de la 50 lei la 100 lei.

GHID PRIVIND REZIDENŢA FISCALA A PERSOANELOR FIZICE 2017

CUPRINS
1. Cui se adreseaza acest ghid?
2. Criterii de stabilire a rezidenţei persoanei fizice, potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri
3. Sosirea pe teritoriul Romaniei a persoanei fizice nerezidente
3.1. Elemente care atesta rezidenţa in Romania
3.2. Stabilirea rezidenţei de catre organul fiscal central competent la sosirea persoanei fizice in Romania
3.3. Plecarea de pe teritoriul Romaniei a persoanelor fizice rezidente şi nerezidente
3.4. Stabilirea rezidenţei de catre organul fiscal central competent la momentul plecarii persoanelor fizice din Romania
4. Situaţii privind rezidenţa/impozitarea veniturilor in cazul persoanelor fizice rezidente romane precum şi a persoanelor fizice nerezidente
4.1. Precizari referitoare la persoanele fizice rezidente romane
4.2. Precizari referitoare la persoanele fizice nerezidente
5. Alte precizari
5.1. Depunerea chestionarelor
5.2. Limba oficiala
6. Sancţiuni
7. Cum se pot obţine informaţii suplimentare?
8. Legislaţia fiscala şi materiale informative

1. CUI SE ADRESEAZA ACEST GHID?

Acest GHID se adreseaza persoanelor fizice rezidente/nerezidente, care parasesc/sosesc in Romania, şi in cazul carora este necesara stabilirea/modificarea rezidenţei fiscale, respectiv impozitarea veniturilor obţinute.

2. Criterii de stabilire a rezidenţei persoanei fizice, potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri

Daca o persoana fizica este considerata rezidenta atat in Romania, cat şi intr-un stat semnatar al convenţiei de evitare a dublei impuneri, rezidenţa persoanei fizice se stabileşte astfel1:
2.1. Persoana fizica este considerata rezidenta numai a statului in care are domiciliul, respectiv locuinţa permanenta aflata la dispoziţia sa.
O locuinţa se considera permanenta daca este proprietatea personala a persoanei fizice, daca aceasta este inchiriata de persoana respectiva sau daca ramane disponibila oricand pentru aceasta persoana şi/sau familia sa.
2.2. Daca persoana deţine o locuinţa permanenta aflata la dispoziţia sa in ambele state, este considerata rezidenta numai a statului in care işi are centrul intereselor vitale, respectiv in statul cu care relaţiile sale personale şi economice sunt mai apropiate.
Daca o persoana fizica deţine o locuinţa intr-un stat semnatar al unei convenţii de evitare a dublei impuneri incheiate cu Romania şi deţine la dispoziţia sa şi o locuinţa in Romania in timp ce o pastreaza pe prima, faptul ca pastreaza prima locuinţa in statul in care a locuit preponderent, unde a muncit şi unde se afla familia sa şi toate proprietaţile sale poate, impreuna cu alte elemente, sa demonstreze ca persoana respectiva şi-a pastrat centrul intereselor vitale in celalalt stat, şi nu in Romania.
Acelaşi criteriu de stabilire a centrului intereselor vitale este folosit in mod corespunzator şi pentru persoanele fizice rezidente care parasesc Romania2.
2.3. Daca nu poate fi determinat statul in care persoana are centrul intereselor vitale sau daca respectiva persoana nu deţine o locuinţa permanenta aflata la dispoziţia sa in niciunul dintre state, se considera ca este rezidenta a statului in care aceasta locuieşte frecvent. Astfel, se vor avea in vedere şederile pe care le are persoana respectiva in toate locurile din acelaşi stat;
2.3. Daca persoana locuieşte in mod obişnuit in ambele state sau nu locuieşte in niciunul dintre ele, se va considera ca persoana respectiva este rezidenta a statului a carui
naţionalitate/cetaţenie o are.
2.4. Daca persoana are naţionalitatea/cetaţenia ambelor state sau nu are naţionalitatea / cetaţenia niciunuia dintre ele, autoritaţile competente ale statelor contractante vor rezolva aceasta problema pe cale amiabila la nivelul acestora, potrivit articolului „Procedura amiabila” din convenţia de evitare a dublei impuneri.
La stabilirea rezidenţei se vor avea in vedere şi comentariile articolului 4 "Rezident" din
Modelul convenţiei de evitare a dublei impuneri al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare
Economica3.
Orice schimbare aparuta, care poate aduce modificari in ceea ce priveşte rezidenţa, trebuie
adusa la cunoştinţa organului fiscal central competent de catre persoana fizica in cauza4.

3. Sosirea pe teritoriul Romaniei a persoanei fizice nerezidente

3.1 Elemente care atesta rezidenţa in Romania
3.1.1 Principalele elemente care sunt luate in considerare pentru stabilirea rezidenţei,
potrivit Codului fiscal5, cu modificarile şi completarile ulterioare, sunt6:
- domiciliul in Romania;
- locuinţa permanenta din Romania a persoanei fizice, locuinţa care poate fi in proprietate sau
inchiriata sau care ramane, disponibila oricand pentru aceasta persoana şi/sau familia sa;
- centrul intereselor vitale amplasat in Romania;
- persoana fizica este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depaşesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat.
3.1.2 Alte elemente care sunt luate in considerare la stabilirea rezidenţei in Romania sau
in statul strain, dar numai impreuna cu elementele menţionate la punct. 3.1.17:
- autovehicul inregistrat in Romania/statul strain;
- permis de conducere emis de autoritatea competenta din Romania/statul strain;
- paşaport emis de autoritatea competenta din Romania/statul strain;
- persoana este asigurata la sistemul asigurarilor sociale din Romania/statul strain in toata perioada in care sta in strainatate/Romania;
- persoana este asigurata la sistemul asigurarilor sociale de sanatate din Romania/statul strain in toata perioada in care sta in strainatate/Romania.
Daca o persoana fizica nerezidenta nu face dovada rezidenţei intr-un stat cu care
Romania are incheiata convenţie de evitare a dublei impuneri sau este rezident al unui
stat cu care Romania nu are incheiata convenţie şi indeplineşte condiţiile de rezidenţa
prevazute de lege8, se va considera ca este rezident in statul roman9. In acest caz, persoana
respectiva are obligaţie fiscala integrala in Romania, fiind supusa impozitului pe venit pentru venitul obţinut din orice sursa, atat din Romania, cat şi din afara Romaniei, incepand cu data de la care aceasta devine rezidenta in Romania, acesteia fiindu-i eliberat la cerere certificatul de rezidenţa fiscala. In certificatul de rezidenţa fiscala organul fiscal central competent va certifica anul/anii, respectiv perioada din an, pentru care persoana fizica este rezidenta in Romania10.
3.2. Stabilirea rezidenţei de catre organul fiscal central competent la sosirea persoanei
fizice in Romania
3.2.1 Completarea şi depunerea chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale a
persoanei fizice la sosirea in Romania
Persoanele fizice care sosesc in Romania şi au o şedere in statul roman o perioada sau mai
multe perioade care depaşesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni
consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat, au obligaţia completarii formularului
"Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania"11.
Persoanele fizice nerezidente trebuie sa inregistreze chestionarul la organul fiscal central
competent, in 30 de zile de la implinirea termenului de 183 de zile de prezenţa in Romania12.
Chestionarul poate fi descarcat de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, secţiunea: „Asistenţa
contribuabili„ rubrica: „Formulare fiscale şi Ghid de completare„ şi se poate transmite personal sau prin imputernicit, prin poşta, cu confirmare de primire, sau se poate depune la registratura organului fiscal central competent.
3.2.2 Documentele justificative
Persoanele fizice au obligaţia de a anexa la „Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei fiscale
a persoanelor fizice la sosirea in Romania13” urmatoarele documente justificative:
- copia paşaportului, valabil (cetaţenii Uniunii Europene anexeaza copia paşaportului sau a
documentului naţional de identitate, valabil);
- copia carţii de identitate/carţii de rezidenţa permanente/ permisului de şedere/ certificatului de inregistrare fiscala, emisa/emis de autoritatea competenta din Romania;
- documente care atesta existenţa unei locuinţe in Romania a persoanei fizice, locuinţa care poate fi in proprietate sau inchiriata sau care ramane disponibila oricand pentru aceasta persoana şi/sau familia sa;
- dupa caz, certificatul de rezidenţa fiscala eliberat de autoritatea competenta a statului strain cu care Romania are incheiata convenţie de evitare a dublei impuneri sau un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atribuţii in domeniul certificarii rezidenţei fiscale conform legislaţiei interne a acelui stat, in original sau in copie legalizata, insoţit de o traducere autorizata in limba romana;
- un document emis de autoritatea fiscala straina care atesta ca persoana fizica este scoasa din evidenţa sa fiscala, dupa caz, insoţit de o traducere autorizata in limba romana;
- orice alte documente care pot sta la baza determinarii rezidentei persoanei fizice.
Certificatul de rezidenţa fiscala eliberat de autoritatea competenta a statului strain cu care
Romania are incheiata convenţie de evitare a dublei impuneri/Documentul eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala este valabil pentru anul/anii pentru care este emis14.
3.2.3 Excepţii de la depunerea „Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanelor fizice la sosirea in Romania”
Nu au obligaţia depunerii formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania”15:
- cetaţenii straini cu statut diplomatic sau consular in Romania;
- cetaţenii straini care sunt funcţionari ori angajaţi ai unui organism internaţional şi interguvernamental inregistrat in Romania;
- cetaţenii straini care sunt funcţionari sau angajaţi ai unui stat strain in Romania;
- membrii familiilor celor de mai sus, cu respectarea regulilor generale ale dreptului internaţional sau a prevederilor acordurilor speciale la care Romania este parte.
Persoanele fizice nerezidente sosite in Romania inainte de 1 ianuarie 2014 şi care solicita eliberarea "Certificatului de rezidenţa fiscala privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre Romania şi ..., pentru persoane fizice rezidente in Romania" au obligaţia completarii formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania”, şi totodata sa faca dovada plaţii impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursa, atat din Romania, cat şi din afara Romaniei, pentru categoriile de venituri supuse impozitului in Romania16.
3.2.4 Notificarea emisa de organul fiscal ca urmare a Chestionarului depus de persoanele fizice la sosirea in Romania
Organul fiscal central competent, ţinand cont de prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri sau ale Codului fiscal dupa caz, de Chestionarul depus, de certificatul de rezidenţa fiscala emis de autoritatea fiscala straina sau un alt document (eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala) dupa caz, precum şi de orice alte documente relevante, stabileşte rezidenţa şi, in termen de 30 de zile de la depunerea Chestionarului, notifica persoana fizica daca are obligaţie fiscala integrala in Romania sau va fi impusa numai pentru veniturile obţinute din Romania17.
Daca o persoana fizica devine rezidenta in Romania numai pentru o perioada dintr-un an fiscal, aceasta persoana fizica are obligaţie fiscala integrala in Romania numai pentru acea perioada din anul fiscal in care este considerata rezidenta18.
Pentru perioada din anul fiscal, respectiv de la data sosirii in Romania şi pana la data la care devine rezidenta in Romania, persoana fizica este considerata nerezidenta, fiind supusa impozitului numai pentru veniturile obţinute din Romania19.
3.3. Plecarea de pe teritoriul Romaniei a persoanelor fizice rezidente şi nerezidente
3.3.1 Elemente care atesta rezidenţa in Romania sau in statul strain, potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri, respectiv Codului fiscal, dupa caz
3.3.2 Principalele elemente care sunt luate in considerare pentru stabilirea rezidenţei unei persoane fizice care paraseşte Romania20
- domiciliul din Romania;
- locuinţa permanenta din Romania a persoanei fizice, locuinţa care poate fi in proprietate sau inchiriata ori care ramane disponibila oricand pentru aceasta persoana şi/sau familia sa;
- centrul intereselor vitale amplasat in Romania;
- persoana fizica pleaca din Romania pentru o perioada sau mai multe perioade de şedere in strainatate care depaşesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive.
3.3.3 Alte elemente care pot fi luate in considerare la menţinerea rezidenţei in Romania, dar numai impreuna cu elementele menţionate la punctul 3.3.2
- autovehicule inregistrate in Romania/statul strain;
- permis de conducere emis de autoritaţile competente din Romania/statul strain;
- paşaport emis de autoritaţile competente din Romania/statul strain;
- persoana este asigurata la sistemul asigurarilor sociale din Romania/statul strain in toata perioada in care sta in strainatate/Romania;
- persoana este asigurata la sistemul asigurarilor sociale de sanatate din Romania/statul strain pe parcursul perioadei in care sta in strainatate/Romania.
In cazul in care o persoana fizica romana paraseşte Romania definitiv şi nu mai are domiciliu in ţara noastra, rezidenţa obţinuta in alt stat nu va fi afectata de revenirile ocazionale in Romania21.
3.4 Stabilirea rezidenţei de catre organul fiscal central competent la momentul plecarii persoanelor fizice din Romania
3.4.1 Completarea şi depunerea formularului necesar pentru stabilirea rezidenţei fiscale
Persoanele fizice rezidente in Romania, precum şi persoanele fizice nerezidente care au avut obligaţia completarii „Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania”, care pleaca din ţara pentru o perioada sau mai multe perioade de şedere in strainatate care depaşesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, au obligaţia completarii formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania”22.
Formularul trebuie inregistrat cu 30 de zile inaintea plecarii din Romania, la organul fiscal central competent unde persoana fizica işi are domiciliul fiscal, respectiv unde a inregistrat „Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania”, daca persoana in cauza nu a informat cu privire la schimbarea domiciliului/locuinţei permanente, dupa caz23.
Chestionarul poate fi descarcat de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, secţiunea: Asistenţa contribuabili, rubrica: Formulare fiscale şi Ghid de completare şi se poate transmite personal sau prin imputernicit, prin poşta, cu confirmare de primire, sau se poate depune la registratura organului fiscal central competent.
3.4.2 Documentele justificative
Persoanele fizice au obligaţia de a anexa la „Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanelor fizice la plecarea din Romania”, orice documente ce pot sta la baza determinarii
rezidentei persoanei fizice, precum si, dupa caz, certificatul de rezidenta fiscala emis de autoritatea fiscala straina sau un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei fiscale conform legislatiei interne a acelui stat.
3.4.3 Excepţii de la depunerea „Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania”
Nu au obligaţia depunerii formularului „Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania”, cetaţenii romani care lucreaza in strainatate, ca funcţionari sau angajaţi ai statului roman intr-un stat strain24.
3.4.4 Notificarea emisa de organul fiscal ca urmare a Chestionarului depus de persoanele fizice la plecarea din Romania
Organul fiscal central competent, ţinand cont de prevederile convenţiei de evitare a dublei
impuneri sau ale Codului fiscal dupa caz, de Chestionarul depus, de certificatul de rezidenţa fiscala emis de autoritatea fiscala straina sau un alt document (eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala) dupa caz, precum şi de orice alte documente relevante, stabileşte rezidenţa şi, in termen de 15 de zile de la depunerea Chestionarului, notifica persoana fizica şi stabileşte daca aceasta are in continuare obligaţie fiscala integrala in Romania sau va fi scoasa/menţinuta din/in evidenţele fiscale25.
In cazul obligaţiei fiscale integrale, persoana fizica rezidenta este supusa in continuare impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursa, atat din Romania, cat şi din afara Romaniei26.

4. Situaţii privind rezidenţa/impozitarea veniturilor in cazul persoanelor fizice rezidente romane precum şi a persoanelor fizice nerezidente

4.1 Precizari referitoare la persoanele fizice rezidente romane
Persoana fizica rezidenta romana, cu domiciliul in Romania, va completa formularul "Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania" inaintea deplasarii in strainatate, cu informaţiile cunoscute la data completarii.
Daca ulterior inregistrarii formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania”, persoana fizica rezidenta romana, cu domiciliul in Romania, obţine documentul/certificatul care atesta schimbarea rezidenţei intr-un stat cu care Romania are incheiata convenţie de evitare a dublei impuneri, aceasta completeaza un nou formular cu informaţiile actualizate, la care anexeaza documentul/certificatul de rezidenţa fiscala emis de autoritatea competenta a statului care o considera rezident, in vederea aplicarii prevederilor convenţiei.
Persoana fizica rezidenta romana, cu domiciliul in Romania, continua sa fie considerata rezidenta in Romania, avand obligaţie fiscala integrala pana la data schimbarii rezidenţei potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu statul strain27.
Persoana fizica rezidenta romana, cu domiciliul in Romania, care dovedeşte schimbarea rezidenţei intr-un stat cu care Romania nu are incheiata convenţie de evitare a dublei impuneri completeaza formularul „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea  din Romania” şi este obligata in continuare la plata impozitului pe veniturile obţinute din orice sursa, atat din Romania, cat şi din afara Romaniei, pentru anul calendaristic in care are loc schimbarea rezidenţei, precum şi in urmatorii 3 ani calendaristici28.
4.2 Precizari referitoare la persoanele fizice nerezidente
Persoana fizica nerezidenta care a avut obligaţia completarii „Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania” şi a obţinut pe perioada şederii in Romania rezidenţa in Romania, completeaza la plecarea din Romania numai „Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei a persoanei fizice la plecarea din Romania” şi nu va mai face dovada schimbarii rezidenţei fiscale intr-un alt stat. Persoana fizica este considerata rezidenta in Romania pana la data la care paraseşte Romania pentru o perioada sau mai multe perioade de şedere in strainatate care depaşesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive29.
Persoana fizica nerezidenta care pe perioada şederii in Romania şi-a dovedit rezidenţa intr-un stat cu care Romania are incheiata convenţie de evitare a dublei impuneri şi care a avut obligaţia completarii „Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania’’, completeaza la plecarea din Romania „Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania”30.

5. Alte precizari

5.1. Depunerea chestionarelor
Depunerea Chestionarelor a fost obligatorie de la data intrarii in vigoare a Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 74/201231, care a fost abrogat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1099/2016, acesta fiind in vigoare la data prezentului ghid.
In situaţia in care contribuabilii nu şi-au indeplinit obligaţiile declarative potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 74/2012, acestora le revine obligaţia de depunere a chestionarelor.
5.2. Limba oficiala
Limba oficiala in administraţia fiscala este limba romana. Daca la organul fiscal se depun documente justificative, certificate sau alte inscrisuri intr-o limba straina, organul fiscal solicita ca acestea sa fie insoţite de traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizaţi de Ministerul Justiţiei, in condiţiile legii.
Daca la organul fiscal se depun petiţii, documente justificative, certificate sau alte inscrisuri intr-o limba straina, pentru care nu exista traducatori autorizaţi, organul fiscal solicita ca acestea sa fie insoţite de traduceri in limba romana efectuate sau certificate de o ambasada/oficiu consular al statului in a carui limba oficiala a fost emis documentul respectiv.
Documentele justificative, certificatele sau inscrisurile redactate intr-o limba straina depuse fara respectarea obligaţiei de a prezenta traducerea autorizata a acestora nu se iau in considerare de organul fiscal daca acesta a solicitat traducerea in limba romana iar contribuabilul/platitorul nu s-a conformat solicitarii.

6. Sancţiuni

Nedepunerea in termen a „Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la sosirea in Romania”, respectiv a „Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la  plecarea din Romania”, constituie contravenţie şi se sancţioneaza cu amenda de la 50 lei la 100 lei32.

7. Cum se pot obţine informaţii suplimentare?

Informaţii detaliate se pot obţine:
- pentru raspunsuri la intrebarile frecvente cu privire la depunerea chestionarelor pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la sosirea/plecare in/din Romania puteţi consulta pe pagina de Internet www.anaf.ro, secţiunea Asistenţa contribuabili – Intrebari şi raspunsuri pe Facebook, sesiunile de indrumare şi asistenţa desfaşurate pe pagina Facebook a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala in datele de 3 august 2016, 31 mai şi 7 iunie 2017, 20 septembrie 2017 şi 27 septembrie 2017;
Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania/Set of questions for determining the fiscal residence of the individual when leaving Romania, potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 74/2012, poate fi accesat la urmatorul link: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/A2_74_2012.pdf;
- telefonic, la Biroul central asistenţa telefonica a contribuabililor – Call-center, la numarul de telefon: 031.403.91.60;
- la birourile de asistenţa pentru contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale.

8. Legislaţia fiscala şi materiale informative

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa in Romania a persoanelor fizice;
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile şi completarile ulterioare;
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile şi completarile ulterioare;
Calendarul obligaţiilor fiscale pe anul 2017;
Ghidurile elaborate de Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala.

1 Art. 9 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa in Romania a persoanelor fizice;
2 Art. 9 lit. b) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa in Romania a persoanelor fizice;
3 Modelul convenţiei poate fi accesat la urmatorul link: http://www.oecd.org/tax/treaties/model-tax-convention-onincome-
and-on-capital-2015-full-version-9789264239081-en.htm;
4 Art. 11 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa in Romania a persoanelor fizice;
5 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile şi completarile ulterioare; Acest act normativ poate fi vizualizat accesand urmatorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_31072017.htm ;
6 Art. 12 alin. (1) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa in Romania a persoanelor fizice;
7 Art. 12 alin. (2) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa in Romania a persoanelor fizice;
8 Art. 7 pct. 28 lit. b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile şi completarile ulterioare;
9 Art. 13 alin. (1) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa in Romania a persoanelor fizice;
10 Art. 13 alin. (2) şi (3) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa in Romania a persoanelor fizice;
11 Art. 2 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa in Romania a persoanelor fizice;
12 Art. 14 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa in Romania a persoanelor fizice;
13 Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanelor fizice la sosirea in Romania poate fi accesat la urmatorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/A1_OMFP_1099_2016.pdf;
14 Art. 15 lit. d) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa in Romania a persoanelor fizice;
15 Art. 4 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa in Romania a persoanelor fizice;
16 Art. 22 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa in Romania a persoanelor fizice;
17 Art. 16 alin. (1), (2) şi (3) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa in Romania a persoanelor fizice;
18 Art. 16 alin. (4) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa in Romania a persoanelor fizice;
19 Art. 16 alin. (4) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa in Romania a persoanelor fizice;
20 Art. 17 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa in Romania a persoanelor fizice;
21 Art. 18 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa in Romania a persoanelor fizice;
22 Art. 3 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa in Romania a persoanelor fizice;
23 Art. 19 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa in Romania a persoanelor fizice;
24 Art. 5 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa in Romania a persoanelor fizice;
25 Art. 20 alin. (1), (2) şi (3) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa in Romania a persoanelor fizice;
26 Art. 20 alin. (3) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa in Romania a persoanelor fizice;
27 Art. 21 alin. (1) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa in Romania a persoanelor fizice;
28 Art. 21 alin. (2) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa in Romania a persoanelor fizice;
29 Art. 21 alin. (3) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa in Romania a persoanelor fizice;
30 Art. 21 alin. (4) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa in Romania a persoanelor fizice;
31 Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania /Set of questions for determining the fiscal residence of the individual on the arrival in Romania, potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 74/2012, poate fi accesat la urmatorul link: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/A1_74_2012.pdf ;
32 Art. 336 alin. (31) din Legea nr. 207/2015 privind Codul fiscal de procedura fiscala cu modificarile şi completarile ulterioare;

Documente atasate

Unele documente sunt in format PDF si pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu il aveti il puteti descarca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca GHID PRIVIND REZIDENȚA FISCALA A PERSOANELOR FIZICE 2017
 
Tip fisier : PDF | Dimensiune fisier : 624.62 Kb
 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.