RomaniaFilm la sedinta de guvern

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 10.10.2012 17:56 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative care au fost incluse pe Agenda de lucru a şedinţei Guvernului României din 10 octombrie 2012

PROIECTE DE LEGE
1. PROIECT DE LEGE privind plata aferentă majorării capitalului subscris la Banca Europeană de Investiţii

Guvernul a aprobat Proiectul de Lege prin care România se aliniază propunerii Consiliului European de creştere a capitalului subscris şi vărsat la Banca Europeană de Investiţii cu 10 miliarde de euro. Decizia trebuie luată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene de Investiţii, alcătuit din miniştrii de finanţe ai statelor membre, iar intrarea sa în vigoare ar trebui să se petreacă cel târziu la data de 31 decembrie 2012. Decizia de majorare a capitalului BEI a fost luată în scopul de a consolida cerinţele de capital al acesteia, precum şi de a creşte capacitatea sa totală de creditare. Conform Deciziei Consiliului Guvernatorilor, România va contribui cu suma de 52.395.000 euro, care va fi plătită într-o singură tranşă până la 31 martie 2013.

2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi compleatarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

Guvernul a adoptat Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. Proiectul de Lege regândeşte întregul sistem de recunoaştere şi executare a hotărârilor judecătoreşti în relaţia cu statele terţe, inclusiv transferarea în şi din România a persoanelor condamnate în această relaţie. Proiectul de Lege asigură transpunerea în legislaţia naţională a patru Decizii-Cadru adoptate la nivelul Uniunii Europene (2008/909/JAI, 2008/947/JAI, 2009/299/JAI, 2009/948/JAI).

II. ORDONANŢE DE URGENŢĂ
1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art.II alin.(1) din Legea nr.122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

Prin Ordonanţa de urgenţă se prorogă cu şase luni, de la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanţe, termenul de desfăşurare a primelor alegeri pentru constituirea camerelor pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală. Prorogarea acestui termen este necesară deoarece, în Legea 122/2012 termenul propus a fost insuficient pentru îndeplinirea formalităţilor privind înscrierea Camerei Agricole Naţionale şi a camerelor agricole judeţene în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor. De asemenea, prin prorogarea termenului, se evită suprapunerea alegerilor la aceste camere.

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea aliniatului 1 al articolului 5 din Ordonanţa Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei

Guvernul a adoptat o Ordonanţă de urgenţă prin care se introduce posibilitatea ca sumele alocate de la bugetele locale pentru compensarea diferenţei de preţ a energiei termice (sprijinul pentru populaţie) să se poată acorda în avans de către ordonatorii principali de credite producătorilor sau furnizorilor de energie termică în vederea achitării, de asemenea în avans, a consumului de gaze naturale.
Avantajul acordării de sume în avans se va reflecta în reducerea costurilor înregistrate de operator, reducerea preţului de facturare a energiei termice pentru populaţie şi a subvenţiei acordate de la bugetul local. De asemenea, prin achitarea în avans a gazelor naturale se creează premisele eliminării blocajelor financiare în relaţia producător energie termică – furnizor gaze naturale.
Urgenţa reglementării este dată de necesitatea asigurării bunei funcţionări a sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică în sezonul rece 2012-2013.

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind mandatarea ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în vederea înfiinţării unei societăţi comerciale

Guvernul a adoptat o Ordonanţă de urgenţă prin care MECMA va demara procedurile prevăzute de lege pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale, persoană juridică română cu capital social integral de stat, având ca obiect principal de activitate „Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata” – cod CAEN 461. Înfiinţarea acestei societăţi vine ca urmare a aderării Federaţiei Ruse la Organizaţia Mondială a Comerţului, ceea ce creează premisele deschiderii unor noi pieţe de desfacere pentru produsele româneşti, cu influenţă directă asupra balanţei valutare şi asupra bugetului de stat. Având în vedere noile oportunităţi de afaceri pe piaţa Federaţiei Ruse şi a statelor afiliate acesteia (aproximativ 300 de milioane de consumatori) se impune luarea unor măsuri urgente pentru facilitarea comercializării produselor operatorilor economici români din toate sectoarele de activitate.

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor

Guvernul a adoptat o Ordonanţă de urgenţă prin care se urmăreşte întărirea capacităţii instituţionale a Gărzii Naţionale de Mediu a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a activităţilor de regim silvic şi vânătoare. Modificările propuse debirocratizează instituţiile prin simplificarea circuitului decizional şi dispunerea cu celeritate a activităţii de control şi de emitere a actelor de reglementare. Practic, în cazul Gărzii Naţionale de Mediu se desfiinţează cele opt comisariate regionale, iar personalul va fi preluat în cadrul instituţiilor nou create pe funcţii echivalente, cu respectarea drepturilor salariale. Adoptarea în regim de urgenţă a prezentei Ordonanţe duce la reducerea cheltuielilor publice şi la respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi cu Fondul Monetar Internaţional. Prin reorganizarea acestor instituţii se estimează economii bugetare în valoare de 305.000 lei pe an.

III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2012

Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care se reglementează sprijinul financiar acordat în anul 2012 producătorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, care deţin, cresc şi exploatează animale de producţie din specia ovine/caprine, identificate şi înregistrate în sistemul naţional. Acest sprijin financiar se acordă crescătorilor de animale pentru menţinerea competitivităţii acestora pe piaţa UE. Cuantumul plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic în anul 2012 este în valoare unitară de 40,8 lei pe cap de ovină/caprină, iar suma totală alocată prin prezenta Hotărâre este de 350.880.000 lei şi se încadrează în plafonul maxim garantat pentru România. Proiectul de hotărâre a fost afişat pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

2. HOTĂRÂRE privind stabilirea pentru anul 2012, a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, a plăţilor separate pentru zahăr şi a plăţilor specifice pentru orez, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal

Actul normativ adoptat de Guvern stabileşte, pentru anul 2012, cuantumurile plăţilor care se finanţează din bugetul european după următoarele scheme:
• Schema de plăţi unice pe suprafaţă
• Schema de plată separată pentru zahăr
• Schema de plată specifică pentru orez
Conform acestor reglementări, la schema de plată unică pe suprafaţă, cuantumul maxim al plăţilor este de 119,66 euro/ha. Suplimentar, pentru sfecla de zahăr se aplică o schemă de plată în cuantum de 284,46 euro/ha, iar pentru orez se acordă o plată specifică de 300 euro/ha. Sumele totale necesare aplicării schemelor de plăţi directe sunt de 1.052.061 mii euro, ca sprijin financiar aferent Fondului European pentru Garantare în Agricultură. Suma totală este defalcată după cum urmează: 1.042.999,5 mii euro pentru aplicarea schemei de plată unică pe suprafaţă; 6.061,84 mii euro pentru aplicarea schemei de plată separată pentru zahăr şi 3.000 mii euro pentru aplicarea schemei de plată pentru orez.

3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2012

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se reglementează sprijinul financiar aferent cererilor depuse în anul 2012 de producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care deţin, cresc şi exploatează animale de producţie din specia bovine, identificate şi înregistrate în sistemul naţional. Cuantumul plăţii naţionale directe complementare pentru specia bovine este în valoare de 500 de lei pe cap de bovină, iar suma totală alocată prin prezentul proiect este de 793.521.000 lei.

4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 7 martie 2012 şi la Paris la 26 martie 2012 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006

Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care se aprobă amendamentele la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România. Concret, în cazul executării lucrărilor de reabilitare şi consolidare ale Palatului Culturii din Iaşi s-a constatat existenţa unor vestigii arheologice sub actuala clădire.
Potrivit legislaţiei în domeniu a fost necesară deschiderea unui şantier arheologic pentru cercetări, ceea ce a dus la lucrări suplimentare în valoare de circa 15,878 milioane euro. În acest context MCPN a solicitat către BDCE amendarea Acordului-cadru de împrumut prin majorarea costului net al proiectului şi, respectiv, a contribuţiei Guvernului la finanţarea acestui proiect cu aproximativ 15,878 milioane euro. Suma de 15,878 milioane euro (la care se adaugă valoarea taxelor şi impozitelor aferente acesteia) se asigură din sumele alocate de la Bugetul de stat în bugetul MCPN.

5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr.4 încheiat între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 2 decembrie 2011, 7 februarie 2012 şi la 10 februarie 2012 şi la Luxemburg la 27 ianuarie 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad - Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003

Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care s-a convenit extinderea datei limită de tragere la contractul de finanţare dintre România, BEI şi CNADNR pentru finanţarea proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj. Data limită de tragere a fost extinsă la 31 mai 2013. Prin acest amendament nu se majorează obligaţiile României faţă de BEI şi nu se determină noi condiţionalităţi economice faţă de cele convenite iniţial.

6. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr.4 convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A, semnate la Bucureşti, la 8 noiembrie 2011 şi 7 decembrie 2011 şi la Luxemburg, la 8 martie 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002

Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se extinde data limită de tragere de la 31 decembrie 2011 la 31 decembrie 2014 pentru Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor (în prezent CNADNR). Contractul de finanţare se referă la un Proiect de reabilitare şi modernizare a mai multor sectoare din reţeaua română de drumuri europene. Împrumutul este în valoare de 240 milioane euro, din care, până în prezent au fost disponibilizate 142,41 milioane euro.

7. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 6 iulie 2012 şi la 26 septembrie 2012 şi la Bruxelles la 25 septembrie 2012 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se extinde, până la 25 martie 2013, data finală de tragere a împrumutului de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, aşa cum a fost convenit printr-un amendament în urma schimbului de scrisori între Guvernul României şi BIRD. Prin extinderea acestui termen se asigură cadrul pentru o folosire mai eficientă a banilor. De asemenea, precizăm că acest amendament nu duce la sporirea obligaţiilor financiare iniţiale ale României faţă de BIRD.

8. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare

Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se alocă suma de 2.508 mii lei pentru achitarea titlurilor executorii care cad sub incidenţa OUG nr. 71/2009. Această sumă va rezulta din suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice la titlul cheltuieli de personal.

9. HOTĂRÂRE privind rechemarea unui consul general

Prin Hotărâre de Guvern, domnul Alexandru Mureşan a fost rechemat din calitatea de consul general, şef al consulatului general al României la Vârşeţ, Republica Serbia.

10. HOTĂRÂRE privind numirea unui consul general

Doamna Antonella Marinescu a fost numită în funcţia de consul general, şef al consulatului general al României la Toronto, Canada.

11. HOTĂRÂRE privind rechemarea unui consul general

Prin Hotărâre de Guvern, doamna Tatiana Popa a fost rechemată din calitatea de consul general, şef al consulatului general al României la Cernăuţi, Ucraina.

12. HOTĂRÂRE privind rechemarea şi numirea unui consul general

Prin Hotărâre de Guvern, domnul Cosmin Victor Lotreanu a fost rechemat din calitatea de consul general, şef al consulatului general al României la Izmir, Republica Turcia. Prin aceeaşi Hotărâre doamna Cerasela Nicolaş a fost numită în funcţia de consul general, şef al consulatului general al României la Izmir, Republica Turcia.

13. HOTĂRÂRE privind modificarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI „Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave” la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1105/2007

Hotărârea adoptată de Guvern este o actualizare şi o adaptare a legislaţiei româneşti la legislaţia internaţională şi se referă la aplicarea corectă şi uniformă de către toate părţile interesate a prevederilor Anexei 6, revizuite la MARPOL. Principala modificare în legislaţia românească se referă la adăugarea unei noi zone de control a emisiilor gazoase de la nave, în principal oxizii de azot şi de sulf. Prin modificarea normelor metodologice se va putea garanta că navele maritime sub pavilion românesc vor avea informaţia şi instrucţia necesare respectării prevederilor acestui instrument international.

14. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei „Transelectrica”- SA, drept urmare a reevaluării/evaluării unor bunuri ce aparţin domeniului public al statului

Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care se actualizează inventarul bunurilor concesionate Companiei Naţionale de Transport a Energiei Transelectrica S.A..

15. HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
Prin Hotărâre de Guvern a fost actualizat inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a modificării valorii de inventar şi a caracteristicilor tehnice a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

16. HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva aflată sub autoritatea Ministerului mediului şi Pădurilor

Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva unele bunuri rezultate ca urmare a finalizării obiectivelor de investiţii.

17. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 527/1992 de reorganizare a unor instituţii publice subordonate Ministerului Culturii

Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care Editura Video, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Culturii, va fi reorganizată sub numele Studioul Video Art, fiind specificate, totodată, măsurile necesare pentru adaptarea acestei instituţii la schimbările de pe piaţă prin diversificarea ariei de competenţă, prin susţinerea şi promovarea cercetării şi inovării în domeniul tehnicilor şi limbajului filmic, precum şi în promovarea în ţară şi străinătate a proiectelor culturale.

18. HOTĂRÂRE privind modificarea Listei cuprinzând statele terţe care impun cerinţe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1437/2008

Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care România se aliniază la legislaţia europeană în privinţa prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism. În acest sens a fost revizuită lista ţărilor terţe în care se impun cerinţe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002.

19. HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple

Guvernul a adoptat o Hotărâre pentru asigurarea unui complet mobil de preluare a datelor solicitanţilor de paşapoarte precum şi a condiţiilor de spaţiu şi iluminare la locul unde se va realiza primirea cererii. Această Hotărâre a fost iniţiată pentru a veni în sprijinul solicitanţilor de paşapoarte care domiciliază în alte localităţi decât cele reşedinţă de judeţ.

20. HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de cooperare între ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Academia de Administrare Publică de pe lângă preşedintele Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, semnat la Chişinău la 2 aprilie 2012

Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se aprobă Acordul de cooperare între MAI din România şi Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova. Prin acest Acord se creează pârghiile necesare pentru stabilirea şi consolidarea unui parteneriat viabil în acest domeniu cu instituţii similare din Republica Moldova.

21. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui sector de drum naţional, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului local al municipiului Oradea, judeţul Bihor în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA, în vederea reabilitării acestuia

Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care un sector din drumul naţional Oradea - Arad, în lungime de 4,3 km, se transferă din administrarea consiliului local al municipiului Oradea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin CNADNR, în vederea reabilitării acestuia.

22. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Adămuş, Băla, Deda, Grebenişu de Câmpie şi Viişoara, judeţul Mureş

Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se aprobă stemele comunelor Adămuş, Băla, Deda, Grebenişul de Câmpie şi Viişoara, judeţul Mureş.

23. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe ale ţării

Guvernul a adoptat o Hotãrâre prin care se alocă patru milioane de lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului către bugetele locale ale unor unităţi administrativ-teritoriale pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în cursul anului 2012. Este vorba despre 25 de unităţi administrative care vor primi sume cuprinse între 87 mii lei şi 400 mii lei.

24. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

Guvernul a aprobat o Hotărâre de sprijinire a familiilor salariaţilor de la S.C. Oltchim S.A. Râmnicu Vâlcea, ca urmare a situaţiei dificile a societăţii, situaţie care s-a prelungit din motive neimputabile angajaţilor. Conform acestei Hotărâri, un număr de 522 de persoane va primi ajutoare în sumă totală de 730.800 lei. Suma prevăzută înseamnă 1400 de lei pe salariat şi va fi acordată în două tranşe. Criteriile pe baza cărora au fost propuse aceste ajutoare decurg din îndeplinirea cumulativă a unor condiţii: venit net mediu lunar pe membru de familie mai mic de 786 lei, nedeţinerea în proprietatea a unor clădiri sau spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, nedeţinerea în proprietate a unor terenuri cu potenţial productiv sau a unor utilaje agricole ori de prelucrare a lemnului.

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Unele măsuri pentru implementarea Direcţiei Servicii la nivel intern şi evitarea declanşării, de către Comisia Europeană, a unor acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de stat membru

Guvernul a aprobat Memorandumul elaborat de Ministerul Afacerilor Europene, prin care se propun, în vederea evitării declanşării de către Comisia Europeană a unor acţiuni de infringement, următoarele măsuri:
1. Înfiinţarea, sub coordonarea MECMA şi MAEur, a unui Comitet interministerial pentru coordonarea implementării Directivei Servicii sub aspect legislativ. Obiectivul acestui Comitet este identificarea modificărilor legislative încă necesare pentru eliminarea eventualelor cerinţe incompatibile.
2. Desemnarea, până la data de 25 octombrie, a persoanelor responsabile la nivel de director general/director, care să participle la lucrările Comitetului interministerial.

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea măsurilor de simplificare a procedurii pentru atribuirea de către beneficiarii privaţi a contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, finanţate din instrumente structurale

Guvernul a aprobat Memorandumul întocmit de Ministerul Afacerilor Europene prin care se propune o procedură simplificată aplicabilă beneficiarilor privaţi referitoare la achiziţia contractelor de furnizare servicii sau lucrări finanţate din instrumente structurale. Subliniem că această procedură se aplică doar beneficiarilor privaţi, nu şi autorităţilor contractante.

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Mandatului părţii române şi a Agendei lucrărilor celei de-a XXII-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale de cooperare economică România - Republica Populară Chineză

În şedinţa de Guvern s-a aprobat Memorandumul întocmit de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, privind agenda lucrărilor celei de-a 22-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale de cooperare economică România-Republica Populară Chineză, ce va avea loc la Bucureşti în perioada 25-26 octombrie, anul curent. S-a aprobat, de asemenea, şi mandatul părţii române în cadrul acestei sesiuni.

4. MEMORANDUM cu tema: Aderarea României la proiectul de cuplare a pieţelor de energie electrică din Republica cehă, Slovacia şi Ungaria

Guvernul a aprobat Memorandumul întocmit de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri prin care se propune aprobarea aderării României la Proiectul de cuplare a pieselor de energie electrică din Cehia, Slovacia şi Ungaria.
Se propune de asemenea evaluarea preliminară a costurilor induse de aplicarea noilor soluţii şi suportarea costurilor ce vor fi identificate pe parcursul implementării procedurilor de cuplare, dacă dimensiunea acestora este acceptabilă, prin recunoaşterea acestor costuri în cadrul tarifelor aprobate de autoritatea de reglementare pentru Operatorul de transport şi sistem Transelectrica S.A. şi Operatorul pieţei de energie electrică OPCOM S.A.
Se propune, de asemenea, continuarea colaborării cu partenerii bulgari în vederea identificării unor soluţii realiste de cuplare, care să fie în acord cu dezvoltările de pe cele două pieţe de energie. În fine, se propune continuarea demersurilor privind posibilităţile de aderare a operatorului pieţei de energie electrică SC OPCOM la Proiectul Cuplării prin Preţ a Regiunilor cu Statut de Membru cu Drepturi Depline.

5. MEMORANDUM cu tema: Ocuparea, în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr.227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, a unui număr de 7 posturi vacante din cadrul Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară-CENAFER

Guvernul a aprobat un Memorandum prin care se propune organizarea unui concurs pentru ocuparea a şapte locuri vacante la Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară. Având în vedere că această solicitare survine în urma încetării contractelor individuale de muncă a unui număr de 63 de salariaţi, ocuparea posturilor vacante se va încadra în cheltuielile de personal aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli.

6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea acceptării tacite a amendamentului la anexa A la Convenţia privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, adoptat prin decizia SC-5/3, cu ocazia celei de-a cincea reuniuni a Conferinţei Părţilor, care a avut loc la Geneva, 25-29 aprilie 2011

Guvernul a aprobat Memorandumul întocmit de Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin care se propune acceptarea tacită a amendamentului la anexa A la Convenţia privind poluanţii organici persistenţi.

7. MEMORANDUM cu tema: Termenii şi condiţiile ofertei publice secundare de vânzare acţiuni emise de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz”- S.A. Mediaş, pe piaţa de capital

Guvernul a aprobat Memorandumul întocmit de MECMA pe tema vânzării de acţiuni pe piaţa de capital la Transgaz S.A. Mediaş. Memorandumul propune aprobarea termenilor şi condiţiilor ofertei publice secundare, precum şi acţiunile care vor urma. Conform Memorandumului, cifra reprezentând nivelul de subscriere la care se stabileşte Preţul Ofertei pentru Tranşa Investitorilor Instituţionali este de 150%. Până în prezent, în cadrul proiectului Ofertă Publică Secundară Transgaz s-au derulat o serie de activităţi, dintre care menţionăm:
• efectuarea, de către Sindicatul de Intermediere şi consultanţii acestuia, a operaţiunilor de analiză aprofundată a activităţii operaţionale, economice, financiare şi juridice a Transgaz S.A. şi prezentarea rapoartelor
• elaborarea de către Sindicat a Prospectului preliminar de ofertă Transgaz şi înaintarea acestuia la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, în vederea aprobării
• elaborarea de către Sindicat a unei propuneri privind structura Ofertei Publice Transgaz, care să răspundă: (i) aşteptărilor investitorilor instituţionali străini relevanţi a căror participare în ofertă este esenţială pentru succesul acesteia (ii) aşteptărilor investitorilor de retail din România şi (iii) aşteptărilor participanţilor la piaţă
• în data de 18.09.2012 proiectul Prospectului Final Transgaz a fost aprobat şi depus la CNVM
După aprobarea de către Guvernul României a Termenilor şi Condiţiilor Ofertei Publice Secundare Transgaz, se vor derula următoarele activităţi:
• Sindicatul va derula activităţile de pre-marketing
• Derularea Ofertei Publice Transgaz
• Alocarea acţiunilor şi decontarea acestora

8. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului pe probleme de colaborare în domeniul transportului

Guvernul a aprobat un Memorandum întocmit de Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii prin care se propune semnarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului, pe probleme de colaborare în domeniul transporturilor. Semnarea documentului reprezintă expresia unui angajament de susţinere a demersurilor bilaterale de consacrare a unui coridor de transport de mărfuri pe ruta Marea Neagră – Marea Caspică.

V. NOTE
1. NOTĂ privind stadiul acţiunilor în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor (infrigement procedures), declanşate de Comisia Europeană împotriva României, pentru care a fost transmis un răspuns Comisiei, ce conţine angajamente neîndeplinite şi al acţiunilor pentru care nu s-a îndeplinit termenul procedural de răspuns

Guvernul a luat act de Nota elaborată de Ministerul Afacerilor Europene, Notă în care este prezentată situaţia procedurilor de infringement declanşate de Comisia Europeană. Conform acestei situaţii, din totalul de 396 de acţiuni declanşate de Comisie, începând cu 01.01.2007, 353 au fost clasate, o acţiune a fost declarată inadmisibilă de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, iar pentru 42 de acţiuni, în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, procedura este în curs. Cele 42 de acţiuni se află, toate, în fază precontencioasă. Dintre acestea 28 privesc fie incompatibilitatea normelor juridice naţionale cu legislaţia UE, fie cazuri de aplicare incorectă, mai precis 23 se află în etapa punerii în întarziere, iar cinci în etapa avizului motivate. Celelalte 14 (din totalul de 42) privesc neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a măsurilor naţionale de transpunere.
În Nota prezentată se specifică de asemenea că, în prezent, pe rolul Curţii de Justiţie a UE nu se află nicio acţiune împotriva României. De asemenea, până în prezent, Curtea de Justiţie nu a pronunţat nicio hotărâre de condamnare împotriva României.

2. NOTĂ privind îndeplinirea obligaţiei de transpunere şi notificare a măsurilor de transpunere a directivelor

Guvernul a luat act de Nota elaborată de Ministerul Afacerilor Europene, Notă în care este prezentată situaţia directivelor Uniunii Europene care sunt restante la transpunerea în legislaţia naţională. Potrivit acestei situaţii, România înregistrează la acest moment un deficit de transpunere de 0,7%. Acest deficit este provizoriu, termenul până la care se iau în considerare măsurile naţionale de transpunere fiind 11 noiembrie 2012.

3. NOTĂ privind stadiul realizării pregătirilor pentru sezonul rece 2012-2013

Guvernul a primit o Notă din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor în care este prezentat stadiul pregătirilor pentru sezonul rece. Din cele prezentate s-au evidenţiat stocurile de combustibili care se află în curs de constituire, în general în grafic, cu unele dificultăţi la Giurgiu şi la Brad şi s-a prezentat Programul de acţiuni până la intrarea în sezonul rece.

4. NOTĂ referitoare la unele iniţiative legislative parlamentare asupra cărora Parlamentul a solicitat punctul de vedere al Guvernului
5. NOTĂ cu privire la punctele de vedere ale ministerelor/instituţiilor iniţiatoare asupra unor proiecte de legi aflate în procedură parlamentară la momentul preluării guvernării
6. NOTĂ cu privire la amendamentele la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2011 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului

Guvernul a primit Nota întocmită de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în care sunt trecute în revistă problemele referitoare la amenajarea teritoriului si urbanismului, probleme care se află în discuţie în Parlament într-un Proiect de Lege. Punctul de vedere al MDRT este concordant cu amendamentele prezentate în dezbaterile din Legislativ, fiind totodată propuse unele amendamente pe care Ministerul se angajează să le susţină în cadrul dezbaterii raportului Comisiei de Administraţie Publică, amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic al Camerei Deputaţilor.

VI. INFORMĂRI
1. INFORMARE privind situaţia Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „Româniafilm”

Guvernul a primit o Informare din partea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional asupra situaţiei Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor “Româniafilm”. Potrivit acestei Informări, MCPN consideră că reorganizarea Regiei, limitată la simpla reorganizare a HG nr. 530/1991, potrivit celor stabilite prin art. III din OUG nr. 47/2011 nu rezolvă problemele Regiei şi nu este în măsură să ducă la eficientizarea activităţii.
2. INFORMARE privind stadiul pregătirii alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012

3. INFORMARE privind achiziţia de ambulanţe şi autospeciale

Guvernul a primit o Informare din partea Ministerului Sănătăţii, Informare în care sunt prezentate situaţia şi problemele în domeniul achiziţiei de ambulanţe şi autospeciale. Conform Informării, sunt necesare eforturi de ambele părţi, atât din partea Ministerului Sănătăţii, cât şi a ANRMAP pentru găsirea modalităţilor optime de ajustare a preţurilor, care să nu contravină legislaţiei în materie şi care să asigure achiziţionarea de ambulanţe şi autospeciale la preţuri mai mici.

VII. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, Legii nr.550 din 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române şi Legii nr.155/2010, Legea poliţiei locale”, iniţiată de doamnele deputat Carmen Ileana Moldovan-PSD şi Alina Ştefania Gorghiu-PNL (Plx.239/2012)

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.