Sedinta de Guvern din 12 decembrie - Hotarari

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 12.12.2012 19:07 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

1. HOTĂRÂRE privind organizarea inspecţiilor şi stabilirea atribuţiilor generale în efectuarea acestora în vederea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv
Prin această Hotărâre s-a stabilit o structură responsabilă cu efectuarea inspecţiilor prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 la art. 22 (inspecţii cauzate de indicii ale unor abateri de la legalitate sau regularitate în efectuarea de operaţiuni; în toate cazurile în care Ministerul Finanţelor Publice este sesizat de către un contabil-şef în legătură cu efectuarea de operaţiuni fără viza de control financiar preventiv sau la sesizarea şefului structurii de audit public intern). Astfel, activitatea de inspecţie se va exercita de către aparatul de inspecţie economico-financiară aşa cum este prevăzut în anexa Hotărârii Guvernului nr. 101/12, art. 3, alin. (1) şi se va efectua la instituţii publice, aşa cum sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, art. 2 lit. n), cu modificările şi completările ulterioare.
2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor privind coordonarea şi desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice
Hotărârea adoptată de Guvern reglementează atestarea naţională a auditorilor interni şi, din prevederile acesteia, menţionăm:
• Coordonarea sistemului de atestare este în responsabilitatea MFP prin Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern care va stabili pentru domeniile cadrului general de competenţe profesionale, va organiza procesul de constituire a Comisiei de atestare şi va asigura evidenţa auditorilor interni atestaţi
• Constituirea la nivelul MFP a Comisiei de atestare, formată din cinci membri, numiţi prin ordin ai ministrului Finanţelor Publice
• Analiza dosarelor de atestare se va realiza în cadrul şedinţelor Comisiei şi va consta în evaluarea documentelor prezentate de solicitant, iar deciziile vor fi adoptate prin vot deschis de membrii Comisiei
• Evidenţa auditorilor interni din România se ţine cu ajutorul registrului de evidenţă, iar certificatele de atestare naţională au regim special
• Valabilitatea certificatului de atestare este de cinci ani, după care, dacă auditorul intern nu a depus documentaţia necesară din care să rezulte că a desfăşurat activităţi specifice de audit public şi nu a solicitat prelungirea certificatului de atestare, acesta îşi pierde valabilitatea
3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr. 3, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2012 şi la Londra la 24 iulie 2012 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se aprobă acest Amendament, în sensul extinderii datei limită de tragere la 31.05.2013, precum şi o realocare, în cadrul componentei locale, în sumă de 212.088 euro. Menţionăm că, prin acest Amendament, nu se majorează obligaţiile României faţă de BERD şi nu se determină noi condiţionalităţi economice faţă de cele convenite iniţial între părţi.
4. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare
Hotărârea de Guvern adoptată modifică şi completează indicatorii de rezultat ai Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, astfel încât aceştia să corespundă scopului fundamental şi să stimuleze obţinerea de rezultate cu aplicabilitate concretă.
De asemenea, sunt înlăturate constrângerile şi condiţiile discriminatorii impuse în procesul de evaluare a proiectelor şi programelor, astfel ca derularea acestora să conducă mai rapid la oferirea de soluţii viabile pentru modernizarea şi dezvoltarea economiei şi societăţii.
5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România şi Ministerul Ştiinţei, Tehnologiei şi Inovării din Republica Argentina, semnat la Bucureşti la 10 iunie 2011
Acordul a fost semnat, la 10 iunie 2011, de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS), Dragoş Mihael Ciuparu, şi ministrul Ştiinţei, Tehnologiei şi Inovării din Republica Argentina, Lino Baranao, cu prilejul vizitei oficiale la Bucureşti a unei delegaţii a ministerului argentinian al Ştiinţei.
Acordul prevede cooperarea celor două state în domenii de interes comun ale ştiinţei şi tehnologiei şi încurajează legături directe între instituţiile de cercetare-dezvoltare ale României şi Argentinei. Cooperarea se va concretiza, printre altele, prin realizarea de proiecte comune de cercetare şi dezvoltare, participarea în comun la Programele Cadru ale Uniunii Europene pentru cercetare, schimburi de oameni de ştiinţă şi specialişti, schimb de informaţii şi documentaţie tehnică şi tehnologică etc. Acordul este valabil 5 ani cu posibilitatea de a fi reînnoit iar pentru aplicarea prevederilor acestuia se va înfiinţa o comisie mixtă româno-argentiniană de cooperare ştiinţifică şi tehnologică.
Cheltuielile care revin părţii române vor fi suportate de ANCS din bugetul aprobat anual de MECTS, prin intermediul Programului de Capacităţi al Planului Naţional II pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare 2007-2013.
6. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele judeţe
Prin Hotărâre de Guvern, s-a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din Taxa pe Valoare Adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate pe anul 2012 cu suma de 4.405 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului. Din această sumă se alocă 2.197 mii lei judeţului Brăila pentru plata drepturilor salariale câştigate prin hotărâri judecătoreşti de personalul din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în cuantumul stabilit prin OUG nr. 71/2009. De asemenea, se alocă judeţului Maramureş suma de 1.168 mii lei şi judeţului Mureş suma de 1.040 mii lei, pentru unele drepturi salariale în bani stabilite prin lege în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale.
7. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind desfăşurarea ofiţerilor de securitate la bordul aeronavelor, semnat la Bucureşti la 03 mai 2010
În baza acestui Memorandum, părţile permit aeronavelor participante în cadrul serviciilor aeriene combinate care părăsesc teritoriile lor naţionale să aibă ofiţeri de securitate (însoţitori înarmaţi) la bordul acestora. Partea română este responsabilă de implementarea procedurilor determinate de prezenţa însoţitorilor americani pe aeroporturile din România.
8. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr. 174/2010 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de mic trafic de frontieră
Hotărârea de Guvern realizează o armonizare cu legislaţia europeană în domeniu, inclusiv pentru introducerea datelor biometrice în permisele de mic trafic. Hotărârea de Guvern stabileşte ca personalizarea permiselor de mic trafic de frontieră care se eliberează resortisanţilor ţărilor cu care România a încheiat Acorduri de mic trafic de frontieră să se producă de către Centrul Naţional Unic de personalizare a paşapoartelor electronice, care funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte.
9. HOTĂRÂRE privind aprobarea metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară
Hotărârea de Guvern asigură aplicarea unitară a cadrului legislativ în vigoare în domeniul organizării şi funcţionării instituţiilor din titlu. Sunt reglementate modul de înfiinţare şi acreditare a unităţilor care oferă servicii de educaţie timpurie antepreşcolară, formele de organizare a acestora, dar şi aspecte referitoare la conţinutul educaţional al curriculei ce va fi utilizată şi relaţia dintre aceste unităţi şi restul autorităţilor locale. O atenţie specială este acordată relaţiei dintre creşe şi părinţii sau comunitatea respectivă, fiind reglementat modul în care unităţile de educaţie antepreşcolară sunt obligate să dezvolte o reţea de suport profesional, cum ar fi servicii de consiliere psihologică şi socială.
10. HOTĂRÂRE privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se armonizează legislaţia naţională cu cea europeană în domeniul comerţului produselor pentru construcţii. În acest sens, se desemnează MDRT ca autoritate de notificare care va prelua toate responsabilităţile prevăzute de Regulamentul nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului.
De asemenea, MAI va avea responsabilitatea desemnării şi monitorizării organismelor cu atribuţii în evaluarea tehnică europeană şi în evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii din categoria mijloacelor fixe de luptă împotriva incendiilor. Inspectoratul de Stat în Construcţii şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă se desemnează ca autorităţi de supraveghere a pieţei.
11. HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului
Actul normativ asigură cadrul instituţional pentru aplicarea directă a Regulamentului (CE) 1107/2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare, stabilind autorităţile competente care să asigure îndeplinirea obligaţiilor din Regulament, precum şi sancţiunile aplicabile în cazul încălcării prevederilor acestuia. Astfel, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin Agenţia Naţională Fitosanitară, va fi autoritatea coordonatoare pentru aplicarea Regulamentului CE 1107/2009, iar autorităţile competente în implementarea Regulamentului CE sunt MADR, Ministerul Mediului şi Pădurilor, Ministerul Sănătăţii, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu Şişeşti” şi Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor
Actul normativ prevede şi sancţiuni. Spre exemplu, pentru introducerea pe piaţă a unui produs fitosanitar fără să fi fost autorizat în statul membru, amenda este cuprinsă între 10.000 şi 15.000 lei. De asemenea, nerespectarea prevederilor privind introducerea pe piaţă a seminţelor tratate fără includerea pe etichetă a denumirii comerciale a produsului de protecţie a plantelor care a fost utilizat la tratamentul seminţelor, a denumirii substanţelor active din compoziţia produsului, a frazelor standard privind riscurile şi măsurile de precauţie se sancţionează cu o amendă cuprinsă între 8.000 şi 10.000 de lei.
12. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Cluj şi transmiterea unei părţi a acestuia în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Cluj
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se transmite o parte dintr-un imobil din administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Cluj în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Cluj, în vederea construirii unui sediu APIA pentru Centrul Judeţean Cluj şi Centrul Local Cluj Napoca.
13. HOTĂRÂRE privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere în anul 2012
Guvernul a aprobat în şedinţa de astăzi nivelul stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în anul 2012, structura sortimentală şi defalcarea acestora pe operatori economici, şi a decis ca Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale să menţină stocurile minime existente la nivelul anului 2011. În concordanţă cu reglementările europene în domeniu, România şi-a asumat angajamentul de a constitui stocuri minime de ţiţei/produse petroliere în mod etapizat, pe o perioadă de 10 ani începând cu anul 2002. De asemenea, reglementările europene în vigoare prevăd posibilitatea ca stocurile să fie constituite de stat sau de către operatorii economici. În scopul degrevării bugetului de stat de costurile aferente constituirii stocurilor minime, pentru anul 2012 obligaţia de constituire a acestor stocuri revine exclusiv operatorilor economici în domeniu.
14. HOTĂRÂRE pentru aprobarea regulilor procedurale privind condiţiile şi termenii referitori la durata, conţinutul şi limitele de exercitare a drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor private afectate de obiectivul/sistemul din sectorul gazelor naturale, a convenţiei cadru, precum şi a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizaţiilor şi a despăgubirilor şi a modului de plată a acestora
Actul normativ asigură cadrul legal, unitar, pentru exercitarea drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor private afectate de obiective din sectorul gazelor naturale realizate după intrarea în vigoare a Legii nr. 123/2012, ca şi pentru plata despăgubirilor proprietarilor de terenuri care sunt afectaţi temporar în cazul execuţiei lucrărilor aferente acestor obiective (realizare, întreţinere, reabilitare sau modernizare obiectivelor din domeniul gazelor naturale). Cuantumul indemnizaţiei pentru uz şi folosinţă se va stabili prin negociere, limita maximă fiind reprezentată de nivelul maxim al chiriei pe metru pătrat stabilit pentru folosinţa unui teren din aceeaşi categorie de către unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază teritorială se află terenul şi se calculează numai pentru suprafaţa de teren ce urmează a fi efectiv afectată.
15. HOTĂRÂRE pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică – Grupul de lucru pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat
Statutul de observator în grupul de lucru pentru IMM şi antreprenoriat al OCDE este, pentru România, o oportunitate de a beneficia de asistenţă şi de cele mai bune practici existente la nivel international în domeniul dezvoltării IMM-urilor. Plata contribuţiei, în sumă de 3.600 euro pentru anul 2012, se va achita din bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.
16. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropiere a imobilelor proprietate private care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Lucrări pentru reducerea riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut - Bârlad”
Prin acest act normativ se urmăreşte reducerea riscului de inundaţii în cea mai expusă zonă din bazinul hidrografic Prut, cu implicaţii benefice asupra calităţii mediului prin executarea obiectivului de investiţii. Astfel, se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării, lista proprietarilor/deţinătorilor imobilelor aşa cum rezultă din evidenţele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi aprobarea sumei estimate, cu titlu de despăgubiri, în valoare de 2.043.011 lei, aferentă suprafeţei de 534.724 mp şi unui număr de 129 de imobile. Această sumă urmează a fi alocată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, Capitolul 70.01 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, Titlul 56 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de postaderare”, art. 56.03 – Programe din Fondul de Coeziune, în termen de 30 de zile de la data solicitarii acestora, conform reglementărilor în vigoare.
17. HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”
Prin Hotărârea de Guvern adoptată se elimină necorelările juridice şi administrative existente în prezent şi se statuează regulamentul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” conform obiectivelor Ministeriului Mediului şi Pădurilor de protejare a mediului înconjurător şi a dezvoltării durabile.
18. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată
Hotărârea adoptată astăzi se referă la evaluarea şi gestionarea zgomotului, în vederea reducerii nivelului de expunere la zgomot a populaţiei în cazul tuturor aglomerărilor cu o populaţie de peste 100.000 de locuitori, precum şi în cazul tuturor localităţilor adiacente drumurilor principale, căilor ferate principale şi aeroporturilor principale, aflate pe teritoriul României. Actul normativ urmăreşte, în fapt, implementarea etapei a doua a Directivei 2002/49/CE privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental, astfel încât se stabilesc responsabilităţile tuturor autorităţilor competente, respectiv:
• Autorităţile administraţiei publice locale (inclusiv judeţene)
• Operatorii economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transportului şi Infrastructurii;
• Operatori economici privaţi care administrează aeroporturi urbane
• Operatori economici care desfăşoară activităţi în interiorul aglomerărilor cu peste 100.000 de locuitori
• Autorităţile regionale şi naţionale pentru protecţia mediului
• Autoritatea centrală pentru protecţia mediului
• Autoritatea centrală pentru transporturi şi infrastructură
• Autoritatea centrală pentru dezvoltare regională şi turism
• Garda Naţională de Mediu.
19. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
Prin acest act normativ au fost actualizate, conform prevederilor legale, valorile de inventar ale unor bunuri prin reevaluări, amortizări sau prin înscrierea unor active fixe în inventarul centralizat al Ministerului Apărării Naţionale. Au fost actualizate valori ale unor bunuri din şapte anexe ale inventarului centralizat al bunurilor aparţinând domeniul public al statului, care se află în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.
20. HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.
Hotărârea aprobă organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat în Construcţii, în concordanţă cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale. Potrivit OUG nr. 16/2012, I.S.C a trecut în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru. Un element de noutate al Regulamentului este că, spre deosebire de legislaţia anterioară privind organizarea şi funcţionarea I.S.C., care stabilea finanţarea integrală a acestuia din venituri extrabugetare, regulamentul aprobat astăzi prin hotărâre de Guvern prevede finanţarea integrală de la bugetul de stat.
21. HOTĂRÂRE pentru modificarea Listei substanţelor dopante cu grad mare de risc
Prin Hotărâre, se completează şi se modifică lista substanţelor dopante cu grad mare de risc.
22. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” – S.A., a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” – S.A. – Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti şi Constanţa, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
Proiectele de modernizare ale staţiilor de cale ferată Giurgiu Oraş şi Slobozia Veche determină dezafectări parţiale ale infrastructurii feroviare publice în vederea realizării investiţiilor prevăzute în cadrul proiectelor. Elementele concrete ale bunurilor dezmembrate, aflate pe sectoarele de cale ferată, elemente rezultate în timpul pregătirii pentru lucrările de modernizare şi reabilitare, se vor folosi pentru lucrări de întreţinere sau reparaţii sau, în cazul în care nu mai pot fi reutilizate, se va trece la procedura de casare.
23. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi in administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” – S.A., a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” – S.A. – Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti, Timişoara, Cluj, Braşov şi Galaţi, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
Proiectele de modernizare ale liniilor de cale ferată din regionalele Bucureşti, Timişoara, Cluj, Braşov şi Galaţi determină dezafectări parţiale ale infrastructurii feroviare publice în vederea realizării investiţiilor prevăzute în cadrul proiectelor. Elementele concrete ale bunurilor dezmembrate, aflate pe sectoarele de cale ferată, elemente rezultate în timpul pregătirii pentru lucrările de modernizare şi reabilitare, se vor folosi pentru lucrări de întreţinere sau reparaţii sau, în cazul în care nu mai pot fi reutilizate, se va trece la procedura de casare.
24. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind înfiinţarea Comitetului Interministerial pentru dezvoltarea durabilă a transportului pe căile navigabile interioare pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării, semnat la Sofia, la 11 octombrie 2012
Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, Memorandumul prin care se înfiinţează Comitetul Interministerial pentru dezvoltarea durabilă a transportului pe căile navigabile interioare pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării. Acest document se încadrează în foaia de parcurs pentru acţiunea “Politica transportului pe căi navigabile” din cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării. Comitetul va discuta proiectele care vor fi pregătite şi implementate pe termen scurt până în 2020, pe termen mediu până în 2030 şi pe termen lung până în 2050.
25. HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază în domeniul privat al statului şi punerea acestuia la dispoziţie Serviciului de Protecţie şi Pază în scopul restituirii către persoanele îndreptăţite şi pentru modificarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost luată ca urmare a unei hotărâri definitive şi executorii a justiţiei privind restituirea unei proprietăţi preluate în mod abuziv în timpul regimului comunist. Pentru restituirea imobilului este necesară trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al statului.
26. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 78/2011
OUG nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public numit manager public a creat cadrul general pentru formarea şi utilizarea unei resurse umane capabile în administraţia publică, în concordanţă cu nevoile acesteia. Normele metodologice de aplicare a ordonanţei, elaborate ulterior, erau în limitele prevederilor actului normativ în executarea căruia s-au emis, totuşi nu luau în considerare toate ipotezele care se pot ivi în aplicarea statutului managerului public şi conţineau anumite disfuncţionalităţi.
Astăzi, Guvernul a modificat şi completat aceste norme cu următoarele prevederi:
• La stabilirea numărului de funcţii publice specifice de manager public trebuie avute în vedere posturile vacante, posturile temporar vacante, precum şi posibilitatea acoperirii legale a situaţiilor de excepţie, cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate
• Totodată, se prevede că bursa acordată pe durata desfăşurării programelor de formare, până la ocuparea unei funcţii de manager public, va fi unica formă de indemnizaţie acordată de stat
27. HOTĂRÂRE privind aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil situat în localitatea Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud şi darea acestuia în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor prin Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bistriţa
Prin Hotărâre de Guvern, imobilul în cauză, care va avea destinaţia de sediu al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bistriţa-Năsăud, este trecut în domeniul public al statului şi va fi înscris în inventarul centralizat al bunurilor.
28. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui monument istoric, cuprins în Lista patrimoniului mondial UNESCO, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara
Astfel, Sarmisegetuza Regia - Grădiştea de Munte ajunge în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara care are în vedere accesarea de fonduri europene pentru punerea în valoare a monumentului istoric, precum şi executarea de lucrări specifice de conservare şi restaurare.
29. HOTĂRÂRE privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
Guvernul a aprobat prin Hotărâre procentul utilizat pentru stabilirea sumelor de decertificare şi a deducerilor procentuale definitive pentru cheltuielile certificate până în prezent, respectiv pentru cheltuielile care se vor declara Comisiei Europene până la finalul perioadei de programare, realizate în cadrul contractelor de finanţare aferente POSDRU şi care au fost verificate cu aplicarea prevederilor oricăror altor instrucţiuni până la intrarea în vigoare a Instrucţiunii nr. 62/2012, emisă de AM POSDRU. De asemenea Guvernul a aprobat valoarea sumei pentru care se aplică decertificarea definitivă aplicată asupra sumelor certificate până la data de 31 mai 2012, data de la care nu au mai fost transmise declaraţii de cheltuieli către Comisia Europeană.
30. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea de Guvern modifică mai multe acte normative în sensul uniformizării şi coerenţei acestora. Câteva dintre prevederile acestei Hotărâri sunt următoarele:
• Reglementarea situaţiilor în care autorităţile administraţiei publice locale aprobă scutiri, eşalonări, reduceri ale taxelor şi impozitelor
• Reglementarea situaţiilor în care se suprapun una sau mai multe situaţii de suspendare a drepturilor
• Stailirea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copiilor la 85% din media veniturilor nete ale persoanei cu menţinerea limitelor maxime reglementate în prezent, de 1200 lei pentru concediul până la împlinirea de către copil a vârstei de doi ani şi de 3400 lei pentru concediul până la împlinirea de către copil a vârstei de un an.
• Acordarea stimulentului de inserţie şi pentru persoanele care au optat pentru concediul până la împlinirea de către copil a vârstei de doi ani
• Eliminarea limitării la trei naşteri a situaţiilor pentru care se acordă concediu şi indemnizaţia pentru creşterea copiilor
• Acordarea sumei suplimentare de 600 lei pe perioada suprapunerii cazurilor în care persoana se află cu un copil în perioada de concediu şi indemnizaţie în baza OUG 148/2005 şi în această perioadă naşte/adoptă/ia în plasament sau tutelă un copil, în baza OUG nr. 111/2010
• Asigurarea posibilităţii pentru persoana singură care are în întreţinere copil cu dizabilitate gravă de a beneficia simultan atât de indemnizaţia lunară sau sprijinul lunar acordate în baza OUG nr. 111/2010, cât şi de indemnizaţia lunară de însoţitor reglementată la art. 42 din Legea 448/2006.
• Includerea în cadrul perioadelor asimilate a perioadei de frecventare a programului educaţional de tip “A doua şansă”
31. HOTĂRÂRE privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2013
Hotărârea de Guvern stabileşte că în anul 2013 numărul total de autorizaţii de muncă ce vor fi eliberate străinilor va fi de 5500, după cum urmează:
• Pentru lucrători permanenţi – 3000
• Pentru lucrători detaşaţi – 900
• Pentru lucrători înalt calificaţi – 800
• Pentru lucrători sezonieri – 100
• Pentru lucrători stagiari – 200
• Pentru lucrători transfrontalieri – 100
• Autorizaţii de muncă nominale – 100
• Autorizaţii de muncă pentru sportivi – 300
32. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se alocă suma totală de 105.500 lei ca ajutoare de urgenţă pentru un număr total de 28 de familii şi persoane singure care se află în situaţii de necesitate cauzate, în principal, de incendii ori intemperii care au afectat locuinţele, conducând la degradarea acestora. Anchetele sociale efectuate au raportat că familiile şi persoanele respective se confruntă cu situaţii socioeconomice şi de locuit dramatice.
33. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale
Guvernul a aprobat prin Hotărâre alocarea unor sume pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, în scopul echilibrării bugetelor locale pe anul 2012. Suma totală alocată este de 9.549 mii lei şi ea vizează 50 de oraşe şi comune, care vor primi sume cuprinse între 2.247 mii lei (Consiliul judeţean Cluj) şi 2 mii lei (Comuna Surdila Greci, judeţul Brăila). Unităţile administrativ-teritoriale la care se face referire în cadrul actului normativ sunt:
• În judeţul Alba: Horea
• În judeţul Bihor: Bunteşti, Ceica, Holod, Măgeşti, Pietroasa, Rieni, Sânmartin
• În judeţul Botoşani: Dobârceni
• În judeţul Brăila: Făurei, Gropeni, însurăţei, Surdila Greci
• În judeţul Buzău: Bozioru
• În judeţul Caraş-Severin: Mehadia
• În judeţul Cluj: Aşchileu, Consiliul Judeţean Cluj, Negreni
• În judeţul Galaţi: Matca
• În judeţul Ilfov: Dobroieşti, Măgurele
• În judeţul Mehedinţi: Grozeşti
• În judeţul Neamţ: Văleni, Gădinţi
• În judeţul Olt: Bobiceşti, Coteana, Izbiceni, Milcov, Oboga, Urzica, Vâlcele
• În judeţul Prahova: Floreşti, Gorgota
• În judeţul Satu-Mare: Pişcolţ
• În judeţul Sibiu: Alma, Brateiu, Şeica Mare
• În judeţul Suceava: Dărmăneşti, Dolhasca, Drăguşeni
• În judeţul Timiş: Becicherecu Mic, Iecea Mare, Peciu Nou
• În judeţul Vaslui: Banca, Voineşti
• În judeţul Vâlcea: Dănicei, Popeşti, Stăneşti, Şuşani, Zătreni

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.