Sedinta de Guvern din 12 decembrie - Ordonante de urgenta

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 12.12.2012 18:57 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
Adoptarea acestui act normativ este determinată de necesitatea implementării unor măsuri pentru înlăturarea cauzelor ce au determinat declanşarea procedurilor de infringement din domeniul antrepozitelor fiscale pentru depozitarea produselor accizabile. Ordonanţa de urgenţă vizează deci armonizarea legislaţiei naţionale cu prevederile europene în acest domeniu.
Astfel, va fi permisă autorizarea antrepozitelor fiscale pentru depozitarea alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice şi vor fi eliminate restricţiile privind autorizarea antrepozitelor fiscale pentru depozitarea produselor energetice şi a produselor din tutun prelucrat. De asemenea, se are în vedere ca termenul de valabilitate a autorizaţiei de antrepozit fiscal să fie de trei ani. Garanţia pentru antrepozitele fiscale de depozitare nou înfiinţate va reprezenta 6% din valoarea accizelor aferente tuturor intrărilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an. Proiectul vizează, de asemenea, atingerea nivelului minim al accizelor la motorină începând cu 01 ianuarie 2013 în cuantum de 391,00 euro/tonă, faţă de nivelul actual de 374,00 euro/tonă.
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru aprobarea Acordului de garanţie între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporţie de 100% a obligaţiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” S.A.) între Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro
În conformitate cu Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale 2012-2013 este necesară limitarea riscurilor asociate portofoliului de datorie publică. Acest împrumut se încadrează în criteriile ce vizează indicatorii de risc valutar, fiind denominat în euro, în timp ce riscul de credit este gestionat prin faptul că împrumutătorul este o instituţie financiară internaţională, iar societatea care beneficiază de garanţie este o instituţie de interes naţional strategic.Împrumutul de la BERD, în valoare de până la 175 milioane euro, garantat de stat în proporţie de 100% urmează a fi disponibilizat în două tranşe şi se utilizează după cum urmează:
• 172 milioane euro pentru refinanţarea împrumutului acordat din Trezoreria statului în baza OUG nr. 25/2012
• 1,25 milioane euro pentru servicii de consultanţă
• 1,75 milioane euro pentru plata comisionului iniţial
Având în vedere că CFR Infrastructură poate accesa împrumutul acordat de BERD numai după aprobarea Acordului de garanţie, se impune aprobarea documentului juridic ce guvernează garanţia în regim de urgenţă.
3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării
Guvernul a adoptat acest act normativ în condiţiile în care, în prezent, anumite dispoziţii ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 sunt imposibil de executat, având în vedere constrângerile financiare.
Actul normativ propune modificarea prevederilor acestei Legi referitoare la numărul de ore din planurile cadru pentru învăţământul preuniversitar şi la ponderea disciplinelor obligatorii, respectiv opţionale, din planurile cadru, astfel încât în Lege să fie formulate doar principii generale de elaborare a curriculum-ului naţional, iar detaliile privind numărul de ore, disciplinele obligatorii şi numărul de ore alocat acestora, respectiv numărul de ore alocat disciplinelor opţionale să fie stabilit, ca şi până acum, prin planurile cadru aprobate prin ordin al ministrului. Totodată, se urmăreşte asigurarea posibilităţii de utilizare a resurselor umane calificate necesare desfăşurării procesului educaţional.
Actul normativ statuează cadrul legal, cu caracter tranzitoriu, necesar formării psihopedagogice pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar, până la organizarea masterului didactic. Actul normativ stabileşte competenţa instituţiilor de învăţământ superior de a aprecia asupra numărului de norme ce pot fi exercitate de către cadrele didactice. Prin acest act normativ se instituie, de asemenea, posibilitatea ca institutele naţionale de cercetare-dezvoltare să se reorganizeze ca societăţi comerciale şi să desfăşoare activităţi inclusiv în subordinea unor instituţii de învăţământ superior de stat, acreditate potrivit legii. În acest fel se creează posibilitatea utilizării eficiente atât a resurselor oferite de instituţiile de învăţământ superior de stat, cât şi a celor existente la nivelul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare.
Nepromovarea acestui act normativ ar conduce la imposibilitatea asigurării stabilităţii financiare şi, pe de altă parte, la grave tulburări ale procesului educaţional. Acestea derivă din riscul iminent de acţionare în justiţie a MECTS din cauză că statul nu asigură dreptul la finanţarea de bază pentru toţi preşcolarii şi pentru toţi elevii din învăţământul primar, gimnazial, profesional şi liceal de stat.
4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul Financiar Norvegian pe perioada de programare 2009-2014
Prin crearea acestui cadru instituţional, România va beneficia de 190,75 milioane euro prin Mecanismul Financiar SEE şi de 115,20 milioane euro prin Mecanismul Financiar Norvegian. Pentru perioada 2009-2014, România este al doilea mare beneficiar al asistenţei financiare oferite de Norvegia, Islanda şi Lichtenstein. Neadoptarea în regim de urgenţă poate avea consecinţe serioase asupra atragerii fondurilor acordate României prin cele două mecanisme financiare.
5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
Guvernul a aprobat, prin Ordonanţă de Urgenţă, unele modificări ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 195/2002 – sau Codul rutier cum este mai cunoscută – în sensul punerii în acord a prevederilor actului normativ cu dispoziţiile constituţionale, în ceea ce priveşte căile de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei.
Modificările aprobate de Guvern au fost determinate de Decizia nr. 500/2012 a Curţii Constituţionale, din 15 mai 2012, prin care s-a admis excepţia de neconstituţionalitate a alin. 3(1) al art. 118 din Codul rutier, care stabileşte că hotărârea judecătorească privind plângerea împotriva procesului-verbal de contravenţie (în domeniul rutier) este definitivă şi irevocabilă. Aceasta prevedere a fost introdusă în Codul rutier în noiembrie 2010, prin Legea nr. 202/2010. Decizia CCR a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 492 din 18 iulie 2012 şi este definitivă şi obligatorie.
Practic, prin decizia CCR şi prin modificările adoptate în acest sens de Guvern, se dă dreptul conducătorilor auto să conteste hotărârea judecătoarească prin care se soluţionează plângerile pe care le depun împotriva proceselor verbale de constatare a contravenţiilor rutiere. Potrivit prevederilor legale, împotriva unui proces-verbal de constatare a contravenţiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecatoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta. Până acum, hotărârea judecătorească prin care judecătoria soluţiona plângerea era definitivă şi irevocabilă. Odată cu aplicarea noilor prevederi, conducătorii auto vor avea o cale de recurs împotriva hotărârilor judecătoreşti prin care judecătoria soluţionează plângerile împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiilor de circulaţie.
6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind finanţarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor compensaţii financiare pentru pierderile materiale suferite de personalul Ambasadei României la Tripoli, în contextul evacuării precipitate în ţară după izbucnirea conflictului intern armat şi al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii
Guvernul a aprobat suportarea din bugetul MAE pe anul 2012 a unor compensaţii băneşti pentru despăgubirea personalului Ambasadei României la Tripoli pentru pierderile materiale suferite în urma conflictului armat din Libia. Nivelul total al compensaţiilor băneşti, criteriile şi metodologia de evaluare a pagubelor, precum şi modalităţile concrete de stabilire şi plată a cuantumului compensaţiei pentru fiecare salariat al ambasadei se stabilesc prin Hotărâre de Guvern, în baza propunerii ministrului Afacerilor Externe.
Personalul diplomatic şi tehnico-administrativ al Ambasadei României la Tripoli a fost retras de la post în anul 2011, când activitatea oficiului diplomatic a fost suspendată din cauza izbucnirii conflictului armat intern şi trecerii la aplicarea rezoluţiei ONU din 2011 privind instituirea unei zone de interdicţie aeriană asupra Libiei. Pe fondul crizei, bunurile personalului Ambasadei României au fost sustrase în mod fraudulos, distruse sau abandonate involuntar la Tripoli.
7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, precum şi pentru modificarea art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
Ordonanţa de urgenţă adoptată de Guvern prevede:
• Prorogarea până la data de 01 februarie 2013 a termenului prevăzut la art. 2 din Legea nr. 115/2012 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
• Începând cu data de 01 februarie 2013, pentru litigiile prevăzute la art. 601 lit. a) – f) din Legea nr. 192/2006, sancţiunea pentru introducerea cererii de chemare în judecată fără participarea anterioară la şedinţa de informare privind avantajele medierii este inadmisibilitatea. Sub aspect tranzitoriu, în aceste condiţii, pentru litigiile declanşate anterior datei de 01 februarie 2013, precum şi pentru celelalte categorii de litigii care pot face obiectul medierii, sancţiunea neprezentării la şedinţa de informare va fi amenda.
• Dovada participării la şedinţa de informare urmează a se realiza printr-un proces verbal eliberat de mediatorul care a realizat informarea.
• Au fost refăcute normele de trimitere la prevederile Codului de procedură penală
Neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor propuse poate genera blocaje în aplicarea legii de către instanţe, cu consecinţe negative de ordin procedural.
8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
Pentru anul 2013, în salarizarea personalului din sectorul bugetar:
• Cuantumul brut al salariilor de bază se menţine la nivelul stabilit pentru luna decembrie 2012
• Cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană şi valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum şi a altor drepturi, se menţine la nivelul stabilit pentru luna decembrie 2012
• Valoarea de referinţă se menţine la 600 de lei
• Se aplică, în mod corespunzător, în anul 2013 prevederile art. 7 din OUG nr. 19/2012 şi ale articolelor II din OUG nr. 80/2010.
• Se amână în continuare aplicarea prevederilor art 21 din Legea-cadru 284/2010 cu modificările ulterioare
• Se suspendă prevederile Legii nr. 148/2012 până la data de 01 ianuarie 2014, pentru compatibilizarea dispoziţiilor acestei Legi cu Directiva 2006/112/CE în ceea ce priveşte facturarea şi arhivarea electronică a facturii
• Se menţin la nivelul acordat pentru luna decembrie 2012 următoarele drepturi: indemnizaţiile prevăzute de Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice, precum şi a celor deportate, invalizilor, veteranilor, văduvelor de război etc.
• Se modifică data de intrare în vigoare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în serviciile sociale de la 01 ianuarie 2013 la 01 iunie 2013, precum şi a unor termene de elaborare de către MMFPS a unor acte normative necesare aplicării acestei Legi
În situaţia în care măsurile mai sus menţionate nu ar fi prelungite şi pentru anul 2013, cheltuielile bugetului general consolidat s-ar majora cu circa 44,3 miliarde lei, reprezentând 6,8% din PIB. Aceste cheltuieli sunt nesustenabile din punct de vedere financiar.
9. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
În Uniunea Europeană, 15 state membre au în prezent acest tip de structură de supraveghere. Dintre acestea menţionăm: Germania, Marea Britanie, Austria, Polonia, Danemarca, Finlanda, Suedia, Ţările Baltice. Prin urmare, înfiinţarea în România a unei astfel de autorităţi, responsabilă cu supravegherea prudenţială a pieţei de capital, a sectorului asigurărilor şi a sistemului de fonduri de pensii private, se încadrează într-o dinamică instituţională la nivel european. Autoritatea de Supraveghere Financiară va prelua toate funcţiile şi atribuţiile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi ale Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, autorităţi care se desfiinţează.
10. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii
În Uniunea Europeană se constată o creştere alarmantă a numărului de medicamente care sunt falsificate în ceea ce priveşte identitatea, istoricul sau sursa acestora. Această situaţie conturează necesitatea transpunerii urgente a Directivei 2011/62/UE a Parlamentului şi a Consiliului din 8 iunie 2011. Prin prezentul act normativ:
• Se implementează un sistem naţional de înregistrare şi monitorizare, cu scopul de a împiedica medicamentele suspecte să ajungă la pacienţi
• Se reglementează regimul juridic al activităţilor de brokeraj de medicamente
• Se reglementează amănunţit cadrul de desfăşurare şi organizare a activităţilor în domeniu
• Se reglementează şi se incriminează o serie de fapte de încălcare a prevederilor legale în materie
De asemenea, Ordonanţa de urgenţă reglementează situaţia dificilă din unităţile sanitare publice în care se manifestă o lipsă de cadre şi cu deosebire la posturile de farmacist şef, unde se cere vechime de cinci ani în specialitate.
• Se propune ocuparea posturilor de farmacist-şef de către farmacişti cu doi ani de experienţă profesională
• Se permite şi medicilor cetăţeni ai statelor terţe să practice profesia în România pe o perioadă de până la şase luni cumulate pe an, în scop demonstrativ sau ocazional
Totodată, Ordonanţa de urgenţă asigură cadrul legislativ pentru:
• Reproiectarea cadrului general de organizare a programelor naţionale de sănătate şi orientarea acestora spre principalele domenii de intervenţie ale asistenţei de sănătate publică, în acord cu priorităţile identificate la nivel naţional
• Clasificarea programelor naţionale de sănătate în programe naţionale de sănătate publică şi, respectiv, programe naţionale de sănătate curative
• Direcţionarea activităţilor programelor naţionale de sănătate publică spre măsurile de prevenire, supraveghere şi control a sănătăţii publice
• Direcţionarea activităţilor programelor naţionale de sănătate curative către intervenţiile terapeutice din cadrul bolilor cu impact major asupra sănătăţii publice: cancer, diabet zaharat etc.
• Redefinirea rolurilor şi atribuţiilor actorilor implicate în implementarea, gestionarea resurselor şi finanţarea programelor naţionale de sănătate

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.