Sedinta de Guvern din 15 mai. Vezi ce-au mai aprobat!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 15.05.2013 18:45 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Acte normative care au fost incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 15 mai:

I. PROIECTE DE LEGE

– se vor trimite către Parlament

1. PROIECT DE LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) între România şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 8 mai 2013
Guvernul a adoptat acest Proiect de Lege prin care România va împrumută de la Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare suma de 70 milioane euro, necesară pentru implementarea Proiectului de modernizare a administraţiei fiscale. Proiectul se va derula pe o perioadă de 5 ani, începând cu 2013. Sumele trase din împrumut vor avea destinaţiile prevăzute de OUG nr.64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.109/2008.
2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 (primă lectură)
Proiectul de Lege completează domeniul de aplicare al Legii minelor prin definirea unor noi resurse şi actualizarea şi clarificarea unor termeni. Modificarea şi completarea Legii nr.85/2003 vizează introducerea unor prevederi cu privire la procedura de ofertare şi stabilirea unor obligaţii noi pentru operatorii din domeniu, stabilirea unor obligaţii exprese privind refacerea mediului afectat de lucrările miniere, precum şi prevederi legate de executarea activităţilor miniere. Se stabilesc, de asemenea, defalcarea cotelor către bugetul de stat şi bugetul local, precum şi perioada pentru care se plăteşte taxa pentru activitatea minieră.

II. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind reglementarea unor măsuri financiare
Prin acest act normativ se suplimentează limita sumei de 680.000 mii lei, aprobată prin Legea nr.140/2013 pentru aprobarea OUG nr.3/2013, cu suma de 120.000 mii lei, astfel încât plafonul pentru contractarea împrumuturilor din vărsăminte din privatizare să devină 800.000 mii lei. Caracterul de urgenţă al Ordonanţei este justificat de atingerea plafonului de 680.000 mii lei de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. În această situaţie unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale nu-şi vor putea achita arieratele înregistrate faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, ceea ce va duce la creşterea acestor arierate.
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative
Sistemul legislativ românesc a generat în ultimii ani un număr foarte mare de acte normative, producându-se un exces legislativ de natură să determine lipsa de previzibilitate, dar şi de accesibilitate a normelor juridice. Potrivit cadrului normativ în vigoare, republicarea actelor normative amendate se realizează doar în cazul în care actul normativ de modificare şi/sau de completare cuprinde o dispoziţie expresă în acest scop. Îmbunătăţirea mecanismului republicării actelor normative vizează facilitarea activităţii de aplicare a unei reglementări anterior amendate, prin cuprinderea acesteia într-o formă unitară. Prin Ordonanţa de Urgenţă se propune ca publicarea actului normativ de amendare a actului normativ de bază să fie însoţită de republicarea, concomitentă şi indiferent de întinderea amendamentelor aduse, a actului de bază. Pentru cazuri deosebite, precum cel al codurilor şi al altor legi complexe, Ordonanţa statuează ca republicarea să se realizeze în cel mult 60 de zile de la data publicării actului normativ de modificare şi/sau completare.
3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată
Guvernul a adoptat aceasta Ordonanţă de Urgenţă.
4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru dezvoltarea fermelor de familie
Guvernul a adoptat aceasta Ordonanţă de Urgenţă.

III . HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
Guvernul a adoptat o Hotărâre pentru sprijinirea unui număr total de 6 familii cu domiciliul în judeţul Vaslui, care se află în situaţie de necesitate cauzată de incendiul produs într-un bloc de locuinţe din municipiul Huşi. Ajutoarele de urgenţă vor fi în sumă totală de 30.000 lei.
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Centrul social cu destinaţie multifuncţională "BUCURIA" Iaşi, din cadrul Proiectului privind Incluziunea Socială
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
3. HOTĂRÂRE privind acordarea de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii
Guvernul a adoptat această Hotărâre pentru susţinerea în continuare a IMM-urilor în vederea realizării de investiţii şi crearea de noi locuri de muncă. Ajutoarele de minimis se acordă IMM-urilor sub formă de sume nerambursabile în procent de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, în limita valorii maxime de 200.000 de euro, echivalent în lei, respectiv 100.000 de euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier. Prin noua schemă de ajutor se introduce condiţia de a crea până la finalizarea investiţiei şi de a menţine pe o perioadă de minimum 3 ani după aceea:
• 7 locuri de muncă, din care cel puţin 3 pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni în cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 de euro până la 200.000 de euro inclusiv
• 5 locuri de muncă, din care cel puţin 2 pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni în cazul unui ajutor de minimis de până la 100.000 de euro inclusiv
Prezenta Hotărâre se aplica ajutoarelor acordate întreprinderilor din toate sectoarele cu excepţia celor prevăzute in Art. 1 alin. 1 din Regulament, astfel:
• Ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii reglementate de regulamentul (CE) nr 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comuna a pieţelor in sectorul produselor pescăreşti si de acvacultura
• Ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în producţia primara de produse agricole astfel cum sunt enumerate in Anexa 1 la Tratatul de constituire a Comunităţii Europene denumit in continuare Tratat
• Ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea in transformarea si comercializarea produselor agricole astfel cum sunt enumerate in Anexa I la Tratat atunci când valoarea ajutorului este stabilita pe baza preţului sau a cantităţii produsului in cauza achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţa de întreprinderile în cauză
• Ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în transformarea si comercializarea produselor agricole astfel cum sunt enumerate in Anexa I la Tratat atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţiala sau integrala către producătorii primari
• Ajutoarelor destinate activităţilor legate de exportul către ţări terţe sau către state membre ale UE, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării si funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export
• Ajutoarelor subordonate folosirii mărfurilor autohtone in locul celor importate
• Ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea in sectorul cărbunelui in sensul Regulamentului (CE) nr 1407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui
• Ajutoarelor pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri acordate întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri in numele terţilor
• Ajutoarelor acordate întreprinderilor aflate in dificultate
Pe lista întreprinderilor care beneficiază de ajutorul de minimis se afla si cele care au ca domeniu de activitate sportul, învăţământul şi cercetarea.
4. HOTĂRÂRE privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2013-2014
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se stabileşte cifra de şcolarizare totală, astfel:
• Învăţământ preşcolar – 665.000
• Învăţământ primar – 925.000
• Învăţământ secundar
o Învăţământ gimnazial – 850.000
o Învăţământ liceal – 232.000
• Învăţământ profesional – 26.000
• Învăţământ postliceal (numărul locurilor în anul I) – 22.806
• Învăţământ de artă şi sportiv – 91.500
• Învăţământ special pentru preşcolari şi elevi cu deficienţe şi boli cronice – 28.250
• Învăţământ superior – numărul de granturi de studii
o Ciclul universitar de licenţă (anul I) – 62.400
o Ciclul universitar de masterat – 35.600
o Universitare-rezidenţiat – 4.000
o Ciclul universitar de doctorat – 3.000
• Numărul de locuri cu finanţare totală sau parţială din bugetul M.E.N. pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate şi diasporă
o Învăţământ preuniversitar – 1.800
o Învăţământ superior – 4.945
o Numărul total de luni-bursă – 500
• Numărul de locuri cu finanţare totală sau parţială din bugetul M.E.N. pentru cetăţenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internaţională şi a unor oferte unilaterale ale statului român
o Învăţământ preuniversitar – 1.800
o Învăţământ superior – 4.550
o Numărul total de luni-bursă – 1.700
Prin această Hotărâre, pentru anul şcolar 2013-2014, nu vor fi generate cheltuieli bugetare suplimentare şi nici creşteri numerice ale totalului normelor/posturilor didactice la nivel naţional.
5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Naţiunile Unite, semnat la New York la 14 decembrie 2012 şi la Bucureşti la 01 martie 2013, privind prelungirea valabilităţii până la 31 decembrie 2013 a Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Naţiunile Unite, semnat la New York, la 5 august 2009
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
6. HOTĂRÂRE privind organizarea de către România a evenimentului de lansare a Alianţei Globale a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru îngrijirea răniţilor, în marja sesiunii Adunării Mondiale a Sănătăţii de la Geneva
Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care ţara noastră îşi va consolida poziţia în cadrul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Asumarea oficială, de către România, a calităţii de membru al Alianţei Globale a OMS pentru îngrijirea răniţilor presupune afirmarea voinţei politice de a lucra pentru atingerea obiectivelor acesteia. În acest sens, evenimentul de lansare a Alianţei, organizat de România, va consfinţi poziţia ţării noastre în cadrul OMS.
Evenimentul va avea loc în Palatul Naţiunilor de la New York şi, pentru acest eveniment, Ministerul Sănătăţii a prevăzut în bugetul pe anul 2013 suma de 2500 euro.
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de Securitate Cibernetică a României şi a Planului de acţiune la nivel naţional privind implementarea Sistemului Naţional de Securitate Cibernetică
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se va constitui un Sistem Naţional de Securitate Cibernetică ce va reprezenta cadrul de cooperare inter-instituţională destinat asigurării securităţii cibernetice la nivelul statului român. El va fi coordonat prin intermediul Consiliului Operativ de Securitate Cibernetică, organism aflat sub coordonarea tehnică a Serviciului Român de Informaţii.
Adoptarea acestei strategii va permite definirea unui cadru armonizat de cunoaştere, prevenire şi contracarare a ameninţărilor cibernetice, dezvoltarea unor proceduri de colaborare inter-instituţională, dezvoltarea parteneriatului public-privat, promovarea unor programe naţionale de conştientizare a riscurilor utilizării spaţiului cibernetic, stimularea cercetării-dezvoltării în scopul securizării informaţiilor, precum şi completarea legislaţiei primare în domeniul securităţii cibernetice în acord cu preocupările normative ale UE.
8. HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
Guvernul a adoptat aceasta Hotărâre.
9. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
10. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
11. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
12. HOTĂRÂRE pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
13. HOTĂRÂRE pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
14. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
15. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
16. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
17. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr.48 la Hotărârea Guvernului nr.967/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Satu Mare, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Satu Mare
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
18. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Pecica, judeţul Arad
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
19. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Lunguleţu, judeţul Dâmboviţa
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
20. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Bengeşti-Ciocadia, judeţul Gorj
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
21. HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 15 alin. 4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenta a Guvernului nr 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenta aprobat prin HG 218/2012
Guvernul a adoptat aceasta Hotărâre care prevede, fata de normele metodologice aplicabile in prezent, reglementari menite sa îmbunătăţească activitatea Organismelor Intermediare prin îmbunătăţirea fluxurilor financiare respectiv posibilitatea acordării în baza contractelor/deciziilor de finanţare a unei prefinanţări in valoare de 35% în cadrul proiectelor care au ca obiect finanţarea cheltuielilor de organizare si funcţionare ale Organismelor Intermediare.

IV. BUGETE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

1. NOTĂ cu privire la stadiul avizării de către Ministerul Finanţelor Publice a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici la care statul este acţionar unic/majoritar sau la care deţine direct/indirect o participaţie majoritară
Ministerul Finanţelor a prezentat această Notă în care este descrisa situaţia la zi a BVC-urilor operatorilor economici la care statul este acţionar majoritar sau la care deţine o participaţie majoritară.
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. Bucureşti
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A.. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 2.859.983 mii lei, iar cheltuielile totale la 2.815.383 mii lei.
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale ''Imprimeria Naţională''-S.A, companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională” – S.A. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 326.379,07 mii lei, iar cheltuielile totale la 277.431,12 mii lei.
4. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale ''Loteria Română''-S.A , companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale „Loteria Română” – S.A. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 1.034.776,00 mii lei, iar cheltuielile totale la 941.723,00 mii lei.
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', aflată în coordonarea Secretariatului General al Guvernului
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 449.141,98 mii lei, iar cheltuielile totale la 448.928,70 mii lei.
6. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 421.613,13 mii lei, iar cheltuielile totale la 420.453,66 mii lei.
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională ''Poşta Română''-S.A aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale „Poşta Română” – S.A. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 1.255.500 mii lei, iar cheltuielile totale la 1.255.500 mii lei.
8. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale "Comicex" - S.A., la care Ministerul Afacerilor Interne îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar unic
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale „Comicex” – S.A. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 746,68 mii lei, iar cheltuielile totale la 566,76 mii lei.
9. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională UNIFARM SA, companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale ”UNIFARM” S.A. Bucureşti. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 10.825,68 mii lei, iar cheltuielile totale la 10.719,48 mii lei.
10. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ''CONVERSMIN''- S.A aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „CONVERSMIN” – S.A. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 40.024 mii lei, iar cheltuielile totale la 39.804 mii lei.
11. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2013 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 243.000 mii lei, iar cheltuielile totale la 243.000 mii lei.

V. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Implementarea unei Scheme pilot de tip "Garanţii pentru tineri" în vederea îmbunătăţirii accesului pe piaţa muncii, în conformitate cu Recomandarea Consiliului Uniunii Europene
Guvernul a adoptat acest Memorandum. Schema pilot de tip „Garanţii pentru tineri”, finanţată prin POSDRU 2007-2013, va contribui la utilizarea la maximum a finanţării, în acord cu prevederile Recomandării Consiliului Uniunii Europene şi va creşte oportunităţile de acces ale tinerilor la piaţa muncii. Schema pilot va avea ca grup ţintă 5.000 de tineri absolvenţi de liceu care nu au fost declaraţi admişi la examenul de bacalaureat. Implementarea acestei scheme pilot va permite identificarea unui set eficient de măsuri, adaptat specificului naţional, pe baza căruia se va proiecta Schema de garanţii pentru tineri 2014-2020.
2. MEMORANDUM referitor la: Aprobarea participării domnului Maricel Popa - Secretar de Stat în cadrul Ministerului Economiei, în calitate de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale E.ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A., aflată sub autoritatea ministerului
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
3. MEMORANDUM cu tema: Luarea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului cultural naţional mobil gestionat de Muzeul Naţional Filatelic, sucursală fără personalitate juridică a Companiei Naţionale "Poşta Română", aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională
Guvernul a adoptat un Memorandum prin care se trece patrimoniul Muzeului Naţional Filatelic în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii, prin Muzeul Naţional de Istorie a României.
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Primului Program de colaborare în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii, mass-media, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Democrate Socialiste Sri Lanka
Guvernul a aprobat acest Memorandum. Principalele puncte de colaborare în cadrul domeniilor amintite se referă la:
• Educaţia şi ştiinţa: încurajarea schimbului direct de cadre didactice universitare şi studenţi; acordarea, anual, de 9 luni – bursă pentru programe post-doctorale şi de cercetare; realizarea de proiecte comune de cercetare ştiinţifică etc.
• Cultură: încurajarea cooperării directe între muzeele din cele două state şi a schimburilor de specialişti în domeniul muzeal; cooperarea în domeniul restaurării şi conservării monumentelor istorice etc.
• Tineretul şi sportul: schimbul de experienţă privind organizarea, gestiunea şi finanţarea organizaţiilor de tineret şi a celor sportive etc.
• Mass-media: încurajarea cooperării în domeniile radiodifuziunii şi televiziunii (schimburi de programe, acreditare de reporteri şi specialişti) etc.
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate
Guvernul a adoptat un Memorandum prin care se aprobă semnarea acestui Acord prin care se stabileşte cadrul juridic şi organizatoric pentru protecţia informaţiilor clasificate. Acordul cuprinde dispoziţii referitoare la: domeniul de aplicare şi scop, autorităţile competente de securitate ale părţilor, echivalenţa nivelurilor de clasificare, autorizarea accesului la informaţii clasificate, măsurile de protecţie, transmiterea informaţiilor clasificate, vizite, incidentele de securitate, contractele clasificate, soluţionarea diferendelor, cheltuieli şi intrarea în vigoare, modificarea şi situaţiile tranzitorii.
6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate
Guvernul a adoptat un Memorandum prin care se aprobă semnarea acestui Acord prin care se stabileşte cadrul juridic şi organizatoric pentru protecţia informaţiilor clasificate. Acordul cuprinde dispoziţii referitoare la: domeniul de aplicare, autorităţile competente ale părţilor, echivalenţa clasificărilor de securitate, accesul la informaţii clasificate, măsurile de protecţie a informaţiilor clasificate, transmiterea informaţiilor clasificate, vizite, contractele clasificate, proceduri în cazul incidentelor de securitate, soluţionarea divergenţelor, cheltuieli şi dispoziţii finale.
7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania privind protecţia reciprocă a informaţiilor
Guvernul a adoptat un Memorandum prin care se aprobă semnarea acestui Acord prin care se stabileşte cadrul juridic şi organizatoric pentru protecţia informaţiilor clasificate. Acordul cuprinde dispoziţii referitoare la: domeniul de aplicare, definirea termenilor, autorităţile competente de securitate ale celor două state, echivalenţa clasificărilor de securitate, accesul la informaţiile clasificate, transmiterea informaţiilor de securitate, reproducerea, traducerea, marcarea şi distrugerea informaţiilor clasificate, cooperarea în domeniul securităţii, contracte clasificate, vizite, incidente de securitate, suportarea cheltuielilor şi dispoziţii finale.
8. MEMORANDUM cu tema: unele măsuri pentru repatrierea osemintelor sculptorului Constantin Brâncuşi
Guvernul a adoptat acest Memorandum. Astfel, se va încheia un contract de asistenţă juridică de către Guvernul României cu o societate franceză de avocaţi care va reprezenta interesele statului român în vederea realizării acestui obiectiv. Cheltuielile implicate vor fi suportate din bugetul SGG pe anul 2013, în limita sumei de 90 mii lei.
10. MEMORANDUM cu tema: Programul operaţional sectorial 2007-2013
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
11. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Adrian Constantin Volintiru, Preşedinte al AAAS, în calitate de membru în Consiliul de Administraţie al SNGN Romgaz – S.A. Mediaş, societate aflată în portofoliul Ministerului Economiei, la care statul este acţionar cu 85,007%
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

VI. NOTE

1. NOTĂ referitoare la Dosarul arbitral ICC nr.1431/AVH/FM/GZ privind litigiul cu Consorţiul RWRC referitor la contractul ''Ranfluarea epavei Rostok din Canalul Sulina, curăţarea canalului navigabil şi refacerea apărării de maluri''
In această Notă se arata ca în urma arbitrajului internaţional s-a emis o decizie finală în disputa dintre Autoritatea Fluvială a Dunării de Jos Galaţi şi consorţiul RWRC, conform căreia suma datorată de AFDJ Galaţi consorţiului RWRC este de 11.925.935,91 Euro şi 471.540,30 USD (la data de 30.04.2013 inclusiv penalităţile).
2. NOTĂ privind organizarea de către Autoritatea Naţională pentru Turism a Conferinţei internaţionale cu tema: "Identificarea avantajelor competitive ale unei destinaţii turistice - oportunităţi şi provocări pentru dezvoltarea durabilă a turismului", în data de 03 iulie, precum şi a unei vizite de documentare pentru 50 de reprezentanţi mass media şi 150 de lideri de opinie, specialişti în turism din străinătate din ţările membre Organizaţiei Mondiale pentru Turism, care va avea loc în perioada 03-07 iulie 2013
In această Notă sunt prezentate acţiunile organizate de Autoritatea Naţională pentru Turism în contextul în care România deţine pentru prima dată Preşedinţia Consiliului Executiv al Organizaţiei Mondiale a Turismului. Ţinând cont de importanţa acestor acţiuni, Nota propune suplimentarea bugetului ANT pentru anul 2013 cu suma de 110 mii lei.

VII. INFORMĂRI

1. INFORMARE privind Hotărârea arbitrală a Curţii de Arbitraj Internaţional a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii din Washington pronunţată în dosarul arbitral nr. ARB/06/03, care a avut ca părţi The Rompetrol Group şi România, distribuită în data de 6 mai 2013
Ministerul Finanţelor a prezentat această Informare în care se arată că Tribunalul Arbitral nu a acordat reclamantului, The Rompetrol Group, nicio despăgubire din cele reclamate. De asemenea, Tribunalul Arbitral a decis ca părţile să suporte în mod egal costurile de arbitraj.

VIII. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri”, iniţiată de 8 deputaţi – Grupul parlamentar al PSD (Bp. 80/2013) – aviz favorabil cu observaţii
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Legea apiculturii”, iniţiată de domnii senatori Trifon Belacurencu, Neagu Mihai, Octavian Motoc şi domnii deputaţi Ion Bălan, Vasile Gudu şi Neviser Zaharcu – Grupurile parlamentare ale PSD, PC, PNL, PD-L (Bp. 97/2013) – aviz favorabil cu observaţii
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru schimbarea denumirii satului Brazii, comuna Răduleşti, jud. Ialomiţa, în satul Răduleşti”, iniţiată de domnul deputat Aurelian Ionescu – PC (Plx. 100/2013) – aviz favorabil cu observaţii
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind modificarea şi completarea articolului 1 din Legea nr. 84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare”, iniţiată de 7 parlamentari – Grupurile parlamentare ale PNL, PSD (Bp. 66/2013) – aviz nefavorabil
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay”, iniţiată de domnul deputat Petru Movilă – Grupul parlamentar al PD-L (Bp. 91/2013) – aviz nefavorabil
6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, iniţiată de domnul deputat Tudor Ciuhodaru - Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 92/2013) – aviz nefavorabil
7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare”, iniţiată de doamna senator Mihaela Popa – Grupul parlamentar al PNL (Bp. 104/2013) – aviz nefavorabil

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.