Sedinta de guvern din 27 noiembrie - Hotarari (2)

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 27.11.2012 15:45 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative care au fost incluse pe Agenda de lucru a şedinţei Guvernului României din 27 noiembrie 2012:

I. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi KfW, prin scrisoarea semnată la Frankfurt am Main la 4 august 2011 şi la Bucureşti la 23 august 2011 la Acordul de împrumut dintre KfW, Frankfurt am Main (KfW) şi România, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucureşti la 28 decembrie 2007, pentru finanţarea Programului privind infrastructura municipală
Prin această Hotărâre, Guvernul a aprobat, la cererea Ministerului Finanţelor, anularea sumei de 971.806,23 EURO din împrumutul dintre România şi KfW, în valoare de 21 mil. euro, împrumut destinat finanţării Programului privind infrastructura municipală, ratificat prin Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 138/2008, aprobată prin legea nr. 102/2009. Măsura se ia ca urmare a unor economii realizate în cadrul proiectelor finanţate prin acest credit.
KfW confirmă acceptul său privind anularea sumei respective din împrumut şi implicit diminuarea corespunzătoare a acestuia (de la 21.000.000 EUR la 20.028.193,77 EUR). Împrumutul este destinat cofinanţării a trei măsuri ISPA, ce au ca obiective: reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă şi menajeră în judeţul Suceava (proiectul Suceava) şi în municipiile Deva şi Hunedoara (proiectul Deva-Hunedoara), precum şi asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor în sectorul de mediu (Proiectul Ministerului Mediului şi Pădurilor).
2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se reglementează controlul financiar de gestiune sub următoarele aspecte:
• organizarea şi exercitarea
• operatorii economici în cadrul cărora se organizează
• atribuţiile acestuia
• programarea şi efectuarea
3. HOTĂRÂRE privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2012 - 2013
Guvernul a adoptat, prin Hotărâre, majorarea limitei valorii zilnice şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor în şcoli de la 0,315 lei pe elev la 0,37 lei pe elev.
Începand cu anul şcolar 2009-2010, România implementează programul comunitar de încurajare a consumului de fructe în şcoli, în conformitate cu OUG 24/2010. Conform Regulamentului CE nr. 288/2009, statele membre transmit anual Comisiei Europene, până la 31 ianuarie a anului în care începe anul şcolar, Strategia de implementare a programului.Odată cu modificarea strategiei, MADR a solicitat Comisiei Europene suplimentarea fondurilor pentru implementarea programului în anul şcolar 2012-2013.
Pentru perioada 1 august 2012 – 31 iulie 2013, România a obţinut 9.790.748 euro, cu aproape 5 milioane de euro mai mult decât alocarea iniţială.
În perioada 2009-2012, costurile de producţie, depozitare, manipulare, ambalare, transport şi distribuţie a merelor au crescut cu 30%, ca urmare a majorării preţurilor la combustibili, energie şi a salariilor. De asemenea, creşterea TVA a influenţat în mod negativ preţul de vânzare. Din aceste motive, este necesară reactualizarea limitei valorii zilnice ce se poate deconta şi anume prin majorarea acesteia la 0,37 lei pe elev.
4. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 776/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "IAR" - S.A. Braşov, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru SC IAR S.A. Braşov. Conform modificării, veniturile totale estimate a se realiza în 2012 se ridică la 43.846 mii lei, iar cheltuielile totale la 52.444 mii lei.
5. HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Penitenciarului Găeşti prin reorganizarea Centrului de Reeducare Găeşti
Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, transformarea Centrului de Reeducare Găeşti în Penitenciar. Activitatea de şcolarizare inclusă în structura Centrului de Reeducare încetează, iar personalul va fi preluat în cadrul Penitenciarului Găeşti. Cei 49 de minori incluşi în procesul de şcolarizare al Centrului de Reeducare vor fi transferaţi şi redistribuiţi.
Măsura de transformare în Penitenciar a fost luată ca urmare a suprapopulării penitenciarelor şi a pronunţării a 57 de hotărâri împotriva statului roman, având ca obiect condiţiile de detenţie. În total, în ultimii doi ani, statul român a fost obligat la plata sumei de 578.995 euro şi 10 mii franci elveţieni.
Această Hotărâre urmăreşte respectarea drepturilor omului din perspectiva asigurării condiţiilor minime de detenţie stipulate în legislaţia europeană în ceea ce priveşte condiţiile de cazare.
6. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
Prin această Hotărâre se stabilesc clar atribuţiile Ministerului Justiţiei în domeniul statisticii judiciare şi se alocă cinci posturi (unul de conducere şi patru de execuţie) pentru consolidarea actualului birou de statistică judiciară, prin posibilitatea ocupării acestor posturi de persoane cu pregătire specializată în domeniu. Prin această modificare, cheltuielile de personal aferente unui an bugetar vor fi de 559 mii lei.
De asemenea, Hotărarea de Guvern modifică alin. 3 al art. 26 al HG nr. 652/2009 în sensul că Direcţia de Implementare a Proiectelor Finanţate din împrumuturi Externe din cadrul ministerului Justiţiei administrează şi gestionează bugetele alocate proiectelor implementate, ţine evidenţa financiar-contabilă, gestionează conturile contabile şi intocmeşte balanţa de verificare lunară, pe care o înaintează Direcţiei financiar-contabile pentru a fi integrate în situaţiile financiare încheiate la nivelul Ministerului.
7. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei-Tribunalul Caraş-Severin şi trecerea acestuia în domeniul public al judeţului Caraş-Severin şi în administrarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care un imobil din localitatea Bocşa, judeţul Caraş-Severin, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, a fost trecut în domeniul public al judeţului Caraş-Severin şi în administrarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin. Clădirea a fost destinată funcţionării judecătoriei Bocşa, dar activitatea de predare-preluare nu a fost finalizată şi imobilul nu a fost înregistrat în evidenţa financiar-contabilă şi nici în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
8. HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie şi a Planului operaţional pentru implementarea acestei strategii
Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, Strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie. Prin aceasta se asigură aplicarea unitară a cadrului legislativ în vigoare şi se vor aplica mai eficient principiile şi prevederile Legii nr. 217/2003.
În cuprinsul Strategiei sunt definite obiectivele operaţionale care se referă la prevenirea şi diminuarea fenomenului violenţei în familie, protecţia victimelor violenţei in familie şi responsabilizarea agresorilor prin constituirea unui cadru instituţional integrat. În acelaşi timp, sunt prevăzute şi modalităţile prin care se va asigura monitorizarea de specialitate şi responsabilităţile ce revin fiecărei instituţii sau autorităţi implicate în acest proces.
9. HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei DIAKONIEWERK INTERNATIONAL ca fiind de utilitate publică
Guvernul a aprobat, recunoaşterea Asociaţiei DIAKONIEWERK INTERNATIONAL, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Sibiu, str. Mitropoliei nr. 28, ca fiind de utilitate publică. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a solicitat recunoaşterea asociaţiei ca fiind de utilitate publică întrucât DIAKONIEWERK INTERNATIONAL desfăşoară activităţi de interes public general şi comunitar, aflate în sfera de competenţă a ministerului şi îndeplineşte toate condiţiile necesare
Asociaţia DIAKONIEWERK INTERNATIONAL a fost concepută ca un for în vederea creării unui sistem particular de ocrotire a persoanelor cu dizabilităţi. Asociaţia poate desfăşura orice activitate în vederea împlinirii acestui scop. Înfiinţată în anul 2006, asociaţia a obţinut rezultate semnificative în scopul propus, prin activităţi de acordare de consultanţă, sprijin pentru acordarea de ajutoare din ţară şi din străinătate pentru eficientizarea activităţii de reabilitare a persoanelor cu dizabilităţi, lucrul cu persoanele cu dizabilităţi, îngrijirea bătrânilor şi bolnavilor, activităţi sociale şi educative, primirea persoanelor cu necesităţi în centre de recuperare. Din veniturile realizate după acoperirea cheltuielilor, asociaţia constituie fonduri de dezvoltare şi rezervă.
10. HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotărârii de Guvern nr. 909/ 2012 privind finanţarea din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pe anul 2012 a unor cheltuieli de capital pentru unităţile de învîţământ preuniversiar de stat
Prin Hotărârea de Guvern adoptată astăzi, se abrogă un act normativ aprobat anterior, urmând ca sumele să fie transferate către Inspectoratele Şcolare Judeţene/a municipiului Bucureşti prin ordin de ministru, conform OUG 61/2012, care vor dispune finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat, prin intermediul Consiliilor Locale. Actul normativ în cauză este Hotărârea 909/05.09.2012 prin care s-a aprobat finanţarea din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pe anul 2012, capitolul 65.01 ”Învăţământ”, titlul 71 ”Active nefinanciare” a unor cheltuieli de capital pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în sumă de 25.000 de lei. În 27 octombrie 2012 a intrat în vigoare Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 61/2012, în urma căreia sumele respective au fost transferate de la titlul 71 ”Active nefinanciare” la titlul 51 ”Transferuri”.
În consecinţă, HG 909/05.09.2012 se abrogă.
11. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale
Prin Hotărârea de Guvern se vor aloca fondurile pentru trimestrul IV al anului 2012 prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ, din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor cu salariile şi a contribuţiile aferente acestora, din învăţământul preuniversitar de stat.
12. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se suplimentează bugetul MECTS la titlul “Cheltuieli de personal” cu suma de 3.975 mii lei pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii, prevăzute de OUG nr. 71/2009.
13. HOTĂRÂRE privind desfiinţarea Muzeului Cinegetic al Carpaţilor „Posada”, secţie din cadrul Muzeului Naţional Peleş, din partea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional
Secţia în discuţie a fost înfiinţată prin efectul HG nr. 691/1996, iar ulterior, prin efectul HG nr. 426/2004, imobilul în care funcţiona secţia, bunurile culturale mobile de importanţă ştiinţifică cu valoare cinegetică, care făceau parte din patrimoniul secţiei Muzeul Cinegetic al Carpaţilor ”Posada”, au trecut din administrarea Muzeului Naţional Peleş – Sinaia în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva. Totodată a fost preluat şi personalul secţiei. Prin Hotărârea de Guvern de astăzi s-a decis desfiinţarea Secţiei din punct de vedere juridic, dat fiind faptul că nu mai deţine patrimoniu, buget şi personal.
14. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat la statului în domeniul public al acestuia a unor imobile preluate prin protocol de către Administraţia Naţională "Apele Române" de la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare
Prin Hotărârea adoptată de Guvern, se aprobă trecerea din domeniului privat al statului în domeniul public al acestuia a bunurilor reprezentând 12 terenuri şi cantoane de exploatare preluate prin protocol de către Administraţia Naţională Apele Române de la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare.
Bunurile imobile care fac obiectul trecerii din domeniul privat al statului în domeniul public al statului nu fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, nu fac obiectul unor cereri de revendicare, restituire sau retrocedare şi nu sunt grevate de sarcini. Bunurile imobile, precum cantoanele hidrotehnice şi terenurile aferente acestora, fac parte din categoria bunurilor aparţinând domeniului public al statului, în conformitate cu prevederile punctului I din Anexa la Legea nr. 213/1998.
Administraţia Naţională "Apele Române" administrează apele care aparţin domeniului public al statului şi infrastructura reprezentată de diguri, baraje şi alte lucrări cu rol în apărarea împotriva inundaţiilor situate pe cursurile de apă din administrarea sa.
15. HOTĂRÂRE privind aprobarea atestării oraşului Râşnov, judeţul Braşov, ca staţiune turistică de interes naţional
Prin Hotărâre de Guvern, oraşul Râşnov, judeţul Braşov, este atestat ca staţiune turistică de interes naţional. Cu o istorie veche şi bogată şi cu numeroase obiective turistice medievale, Râşnovul a devenit în ultimii ani gazda mai multor evenimente culturale şi sportive, care justifică atestarea sa ca centru turistic de interes naţional.
16. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova privind consolidarea cooperării la nivel central şi teritorial, semnat la Iaşi la 29 noiembrie 2011
Protocolul între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi Serviciul Grăniceri ai Republicii Moldova privind consolidarea cooperării la nivel central şi teritorial a fost semnat la Iaşi la 29 noiembrie 2011. La data de 8 noiembrie 2010, a fost semnat şi Tratatul între România şi Republica Moldova privind regimul frontierei de stat, colaborarea şi asistenţa mutuală în probleme de frontieră.
Documentul reglementează modalitatea de realizare a marcării pe teren a frontierei, soluţionarea problemelor referitoare la construirea de obiective comune la frontieră, întreţinerea frontierei, precum şi direcţiile principale de realizare a cooperării, formele şi metodele de cooperare, prelucrarea datelor cu caracter personal, dispoziţii finale referitoare la soluţionarea diferendelor, la modalitatea de modificare/amendare a documentului de cooperare, la perioada de valabilitate, etc.
17. HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016 şi a Planului naţional de acţiune 2012-2014 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016
Hotărârea de Guvern prevede eficientizarea activităţilor în lupta împotriva traficului de persoane prin concentrarea eforturilor în următoarele domenii:
1. descurajarea cererii, prin adaptarea şi consolidarea măsurilor legislative, educaţionale, sociale, culturale şi prin campaniile de prevenire
2. îmbunătăţirea interpretărilor statistice
3. monitorizarea situaţiei victimelor, în conformitate cu reglementările şi recomandările europene
4. crearea de programe educaţionale, în special pentru categorii de persoane aflate în situaţii de risc
5. dezvoltarea unui mijloc standardizat de informare în vederea furnizării de informaţii concrete către toate structurile responsabile
6. formalizarea instituţiei Raportorului Naţional, util şi necesar prin cuplarea independenţei cu autoritatea sa.
Strategia este constituită pe cinci direcţii de acţiune, cărora le corespund anumite obiective generale:
• prevenirea traficului de persoane, cu obiectivul: dinamizarea activităţilor de prevenire şi participarea societăţii civile la derularea acestora
• protecţia, asistenţa şi reintegrarea socială a victimelor, cu obiectivul: îmbunătăţirea calităţii protecţiei şi asistenţei acordate victimelor traficului de persoane
• combaterea traficului de persoane, cu obiectivul: îmbunătăţirea capacităţii de investigare a infracţiunilor, cu precădere a cazurilor de trafic de minori
• monitorizarea şi evaluarea traficului de persoane, cu obiectivul: creşterea capacităţii de colectare şi analiză a datelor
• cooperare interinstituţională şi internaţională, cu obiectivul: optimizarea şi extinderea cooperării pentru susţinerea implementării Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane
18. HOTĂRÂRE privind ocuparea în anul 2012 a unui număr de 172 de posturi vacante necesare funcţionării serviciilor sociale din judeţele Neamţ, Mureş, Iaşi şi Brăila
Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, ocuparea prin concurs, în condiţiile încadrarii în cheltuielile de personal, a 172 de posturi vacante în serviciile sociale din judeţele Neamţ, Mureş, Iaşi şi Brăila.
19. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru plata unor arierate
Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, alocarea unor sume către bugetele locale ale unor unităţi administrativ-teritoriale pentru plata unor arierate şi anume alocarea a 2000 mii lei către bugetul local al Municipiul Beiuş şi a 996 mii lei către bugetul local al Municipiul Bistriţa.
20. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2012 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012
Guvernul a adoptat prin Hotărâre suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor cu suma de 200 mii lei, pentru a se asigura participarea cu tehnică şi efective la parada militară naţională din 1 decembrie din Municipiul Bucureşti.
21. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Malaia şi Voiceşti, judeţul Vâlcea
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
22. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - prin Unitatea Militară 0681 Piteşti, în domeniul public al oraşului Costeşti, judeţul Argeş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Costeşti
Ministerul Administraţiei şi Internelor deţine în administrare Unitatea Militară 0681 Piteşti, situată în oraşul Costeşti, judeţul Argeş, imobilul fiind compus din teren în suprafaţă de 2.716,00 mp şi construcţii în suprafaţă de 277 mp.
Autorităţile administraţiei publice locale ale oraşului Costeşti solicită preluarea acestui imobil – în care şi-a desfăşurat activitatea Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Argeş "Basarab I" – în vederea desfăşurării activităţilor de interes public local, prin serviciile sale de utilitate publică: sere, spaţii-verzi, gospodărie comunală, dar şi depozitarea utilajelor ce deservesc aceste servicii. În acest sens, Consiliul Local al oraşului Costeşti a adoptat Hotărârea nr. 72/30.08.2011.
Imobilul nu face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire, nu este cuprins în regimul juridic al imobilelor preluate abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, nu se află în litigiu şi nu este grevat de sarcini.
23. HOTĂRÂRE privind desfiinţarea unor unităţi sanitare din judeţul Mehedinţi
Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care se desfiinţează Spitalul Orăşenesc Vânju Mare şi Spitalul Orăşenesc Strehaia, ca urmare a aprobării desfiinţării prin hotărâri ale consiliilor locale. Precizăm că aceste hotărâri ale consiliilor locale au făcut obiectul controlului de legalitate exercitat de prefect, potrivit legii, şi sunt definitive. Componentele bazei materiale achiziţionate cu finanţare de la bugetul de stat sau cu credite externe garantate de Guvern, care se află în administrarea celor două unităţi, vor fi preluate, prin protocol de predare-primire, de Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta Turnu Severin.
24. HOTĂRÂRE privind desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Darabani şi reorganizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care Spitalul Orăşenesc Darabani se desfiinţează şi se reorganizează ca secţie fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Mavromati” Botoşani.
Prin această reorganizare se va utiliza eficient personalul celor două unităţi, iar structurile preluate de la Spitalul Darabani vor beneficia de o finanţare mai bună.
25. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru înlăturarea efectelor exploziei produsă la un bloc de locuinţe din oraşul Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj
Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, alocarea unei sume de 450 mii lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului pentru înlăturarea efectelor exploziei produse la blocul de locuinţe nr. 12 din oraşul Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj.
26. HOTĂRÂRE privind numirea unui consul general
Guvernul a aprobat numirea doamnei Eleonora Moldovan în funcţia de consul general, şef al Consulatului General al României la Cernăuţi, Ucraina. Ministrul Afacerilor Externe va semna patenta consulară prin care notifică această numire autorităţilor ţării de reşedinţă. Doamna Eleonora Moldovan este doctor în istorie. Din iulie 2007 şi până în prezent a ocupat funcţia de viceconsul, respectiv consul în cadrul Consulatului General al României la Bălţi. Anterior, şi-a desfăşurat activitatea în cadrul Consulatului General al României la Cernăuţi.

Executivul a aprobat un set de Hotărâri de Guvern prin care se aprobă mai multe Acorduri petroliere de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare şi pentru exploatare petrolieră, conform Legii petrolului nr.238/2004 cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit prevederilor legale, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale – autoritate competentă abilitată cu aplicarea prevederilor Legii petrolului - a organizat Runda a X-a de apel public de ofertă în vederea concesionării a 30 de perimetre de explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră. Scopul organizării celei de-a X –a runde de apel public de ofertă îl reprezintă încheierea de acorduri petroliere de concesiune în vederea explorării şi identificării unor zăcăminte de hidrocarburi sau a exploatării altor perimetre.
Companiile câştigătoare au fost selectate în urma procedurii de licitaţie. De asemenea, acordurile includ condiţii referitoare la respectarea legislaţiei privind protecţia mediului.
Durata de concesiune negociată este de 30 de ani contractuali, cu posibilitatea de prelungire, pe perioade succesive, până la epuizarea rezervelor de petrol, în limita unei durate maxime de 45 de ani a prezentului acord. În baza acordului petrolier, titularul exploatează ţiţei şi gaze naturale asociate.
27. HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII-19 SĂLACEA, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Blackstairs Energy Plc.
Perimetrul concesionat este situat în judeţul Bihor şi are o suprafaţă de 4,220 kilometri pătraţi.
28. HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P IX-13 ŢEPU, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Amromco Energy L.L.C.
Perimetrul este situat în judeţul Galaţi.
29. HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX-10 PARTA, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi AuDAX Resources Ltd.
30. HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P VIII-11 SUDURĂU, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Blackstairs Energy Plc.
Perimetrul concesionat este situate în judeţul Satu Mare şi are o suprafaţă de 2,128 kilometri pătraţi.
31. HOTĂRÂRE pentru stabilirea zilelor de 24 şi 31 decembrie 2012 ca zile libere
Guvernul a hotărât ca zilele de 24 şi 31 decembrie 2012 să fie declarate zile libere pentru angajaţii din sectorul bugetar, aceste zile urmând a fi recuperate în datele de 12 şi 19 ianuarie 2013. Dispoziţiile Hotărârii nu se aplică la locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă şi, de asemenea, în cadrul instanţelor judecătoreşti, şedinţele de judecată deja stabilite pentru zilele de 24 şi 31 decembrie se vor desfăşura conform programării. Dispoziţiile Hotărârii pot fi aplicate şi angajaţilor din sectorul privat, în măsura în care partenerii sociali stabilesc acest lucru.
32. HOTĂRÂRE pentru modificarea art.14 din Hotărârea Guvernului nr.546/2005 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” S.A., a unor măsuri pentru punerea în aplicare a strategiei, precum şi privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării acestei societăţi şi a art.4 din Hotărârea Guvernului nr.528/2007 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” S.A., cu modificările ulterioare
Hotărârea adoptată de Guvern asigură cadrul legislativ pentru continuarea activităţii comisiei pentru coordonarea privatizării, a comisiei de negociere, precum şi a secretariatelor tehnice aferente pentru finalizarea procesului de privatizare. Pentru ca Opţiunea de Vânzare să se deruleze în acelaşi cadru legislativ, este necesar ca activitatea celor două comisii şi a secretariatelor tehnice să fie continuată şi corelată cu obligaţiile şi drepturile asumate de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare Energie Electrică „Electrica” S.A., în calitate de Vânzător, aşa cum decurg din Contractul de Privatizare.
33. HOTĂRÂRE pentru aprobarea elementelor principale ale contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni,a numărului acţiunilor şi a preţului unitar al acţiunii în cadrul procesului de exercitare, de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” S.A. Bucureşti, a opţiunii de vânzare de acţiuni conform prevederilor contractului de privatizare privind achiziţionarea şi subscrierea de acţiuni la Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrica „Electrica Muntenia Sud” – S.A.
Actul normativ asigură cadrul legislativ optim pentru derularea activităţilor de vânzare şi cumpărare aferente dreptului de opţiune constituit în favoarea Electrica S.A., respectiv:
• Aprobarea preţului unitar al acţiunii, respectiv 124,60 euro/acţiune
• Precizarea numărului de acţiuni care fac obiectul Opţiunii de Vânzare, respectiv 3.683.736 acţiuni, reprezentând 13,57% din capitalul social al Societăţii Comerciale ENEL Muntenia Distribuţie S.A. şi un număr de 502.328 acţiuni reprezentând 13,57% din capitalul social al Societăţii Comerciale ENEL Muntenia Energie S.A.
Din aceste date rezultă un preţ total de vânzare de 521.583.574,40 euro, conform calculului consultantului KPMG România.
34. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitare DN 66 Filiaşi – Petroşani km 0 + 000 – km 131 + 000, sector km 48 + 900 – km 93 + 500, Rovinari – Bumbeşti-Jiu”, judeţul Gorj
Guvernul a adoptat, prin Hotărâre, indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii. Valoarea totală, inclusiv TVA, este de 321.838 mi lei, iar finanţarea se realizează din Împrumutul contactat la BEI, asigurat conform prevederilor OUG nr. 64/2007.
35. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare pod pe DN 57 km 139 + 227 peste Vicinic la Nicolinţ”, judeţul Caraş-Severin
Guvernul a adoptat, prin Hotărâre, indicatorii tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţie. Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA, este de 1.250 mii lei, iar finanţarea lucrărilor se realizează din Împrumutul contractat la BEI, asigurat conform prevederilor OUG nr. 64/2007 privind datoria publică.
36. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Consolidare şi refacere sistem rutier DN 2A km 183 + 500 – km 190 + 750 şi km 192 + 750 – km 205 + 300”, judeţul Constanţa
Guvernul a adoptat, prin Hotărâre, indicatorii tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţie. Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA, este de 58.798 mii lei, iar finanţarea lucrărilor se realizează din Împrumutul contractat la BEI, asigurat conform prevederilor OUG nr. 64/2007 privind datoria publică.
37. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru plata arieratelor
Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pe anul 2012 cu suma de 120.797 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului. Această sumă va fi folosită exclusiv pentru plata arieratelor.
38. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2013
Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, Bugetul Trezoreriei Statului pe anul 2013. Veniturile vor fi în sumă de 1.109.328 mii lei, cheltuielile vor fi în sumă de 1.100.536 mii lei, excedentul fiind de 8.792 mii lei.
39. HOTĂRÂRE privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate prin programul Operaţional Regional
Guvernul a adoptat, prin Hotărâre, Metodologia privind calculul sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă şi deducerea definitivă din declaraţiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013, aferente contractelor de achiziţie publică pentru care procedurile de atribuire au fost lansate înainte de 1 octombrie 2011 de către autorităţile contractante, finanţate din Axele Prioritare 1, 3 şi 5 ale Programului Operaţional Regional. Hotărârea aprobă aplicarea procentului de 10% utilizat pentru stabilirea sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă şi deducerea procentuală definitivă pentru cheltuielile care se vor declara Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013.
Hotărârea autorizează Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice să efectueze decertificarea prin reducerea din sumele declarate în prima declaraţie de cheltuieli transmisă la Comisia Europeană, ulterior intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, pentru următoarele sume:
• 302.065,75 euro pentru Axa Prioritară 1
• 12.391.650,98 euro pentru Axa Prioritară 3
• 2.239.102,32 euro pentru Axa Prioritară 5
40. HOTĂRÂRE privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate prin programul Operaţional Sectorial Mediu
Guvernul a adoptat, prin Hotărâre, Metodologia privind calculul sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă şi deducerea definitivă din declaraţiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013, aferente contractelor de achiziţie publică pentru care procedurile de atribuire au fost lansate înainte de 1 octombrie 2011 de către autorităţile contractante, finanţată din Axele Prioritare ale Programului Operaţional Sectorial Mediu.
Prin Hotărâre se aprobă aplicarea procentului utilizat pentru stabilirea sumelor de decertificat şi a deducerilor procentuale definitive în valoare de 10% pentru cheltuielile certificate până în prezent, respectiv pentru cheltuielile care se vor declara Comisiei Europene până la finalul perioadei de programare.
Prin Hotărâre se autorizează Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice să efectueze decertificarea prin reducerea din sumele declarate în prima declaraţie de cheltuieli transmisă la Comisia Europeană a sumei de 10.865.086,70 euro.
41. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
Ca urmare a desemnării Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii centralizată, Guvernul a adoptat, prin Hotărâre, câteva măsuri prin care se întăreşte structura de achiziţii publice din cadrul acestui minister. Dintre aceste măsuri menţionăm:
• Majorarea numărului maxim de posturi alocat MS la 292, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului
• Reorganizarea serviciului de achiziţii publice în direcţie de achiziţii publice cu alocarea numărului de posturi corespunzător şi trecerea acestei structuri în subordinea directă a ministrului Sănătăţii
• Reorganizarea Direcţiei generale economice în două direcţii, respectiv: Direcţia buget, finanţarea investiţiilor şi relaţia cu C.N.A.S. şi Direcţia contabilitate şi patrimoniu
• Completarea atribuţiilor Ministerului Sănătăţii ca urmare a desemnării acestuia ca unitate de achiziţii publice centralizată
42. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare
Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care se realizează concordanţa între reglementările art.98 din Legea nr.448/2006, aşa cum a fost modificată prin OUG nr.68/2012 şi normele metodologice.
În acest sens, se va înlocui sintagma „subvenţii” cu sintagma „sume”. Hotărârea stabileşte tipurile de cheltuieli pentru care se vor utiliza sumele şi sunt precizate documentele pe baza cărora ONG-urile pot primi sumele de la bugetul de stat.
Modificările aduse creează cadrul legal pentru evidenţierea distinctă a fondurilor alocate de la bugetul de stat, cu destinaţiile respective.
Actul normativ contribuie la folosirea eficientă a fondurilor bugetare şi la posibilitatea regularizării (la sfârşitul anului, sumele primite şi neutilizate se restituie la buget).
43. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat ce se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 şi a sumelor totale alocate acestor ajutoare de stat
Hotărârea stabileşte modificarea sumei totale aprobate pentru măsura de ajutor de stat, care vizează aplicarea Directivei 2003/96/CE a Consiliului privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii, diferenţa dintre acciza standard şi cea redusă reprezentând ajutorul de stat acordat sub formă de rambursare.
Din cauză că 2012 a fost un an agricol nefavorabil, pe fondul unei recesiuni economice generale, a fost necesară redirecţionarea fondurilor existente în bugetul MADR pe anul 2012 către anumite sectoare ale agriculturii afectate de calamităţile naturale. În aceste condiţii, suma alocată pentru schema prevăzută la Titlul XI „Renta viageră agricolă” din Legea 247/2005 a fost diminuată la circa 50,4 milioane lei, faţă de un necesar estimat de circa 73,3 milioane lei. Această situaţie a avut drept consecinţă imposibilitatea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de a efectua plăţi pentru un număr de 34.413 rentieri agricoli.
Pentru a reglementa această situaţie, prezenta Hotărâre redirecţionează suma de 22.824 mii lei de la măsura de ajutor de stat care vizează aplicarea Directivei 2003/96/CE către capitolul 83.01 – Agricultură şi silvicultură şi vânătoare, Titlul 59 – Alte cheltuieli. Aplicarea măsurilor prevăzute va permite plata rentei viagere către circa 30 mii persoane beneficiare, care au vizate carnetele de rentier agricol în termenul legal.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.