Sedinta de guvern din 27 noiembrie (1)

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 27.11.2012 15:40 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative care au fost incluse pe Agenda de lucru a şedinţei Guvernului României din 27 noiembrie 2012:

I. PROIECTE DE LEGE
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului adiţional Nagoya-Kuala Lumpur privind răspunderea şi repararea prejudiciului, încheiat la Nagoya la 15 octombrie 2010, deschis spre semnare la 7 martie 2011 şi semnat de România la 11 mai 2011 la New York, la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, la Convenţia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro)
Aplicarea Protocolului adiţional contribuie la realizarea obiectivelor politicii comunitare în domeniul mediului, iar prin ratificarea acesteia România îndeplineşte şi o obligaţie ca Stat Membru al Uniunii Europene.
Protocolul adiţional:
• Este primul acord multilateral de mediu care defineşte „prejudiciul asupra biodiversităţii” şi stabileşte „măsurile reparatorii”, dar nu acoperă prejudiciul asupra persoanei, pierderile şi prejudiciul adus intereselor economice sau de proprietate, ce ţin de legislaţia naţională.
• aduce completări sub aspectele privind răspunderea şi repararea unui eventual prejudiciu adus mediului, datorat efectelor potenţiale adverse ale organismelor modificate genetic;
• are ca obiectiv contribuirea la conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice, luând în considerare riscurile asupra sănătăţii umane.
Prezentul proiect de lege NU conduce la înfiinţarea unor noi organisme sau la extinderea competenţelor instituţiilor existente.
2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
Guvernul a adoptat un Proiect de Lege prin care introduce noi prevederi în completarea şi modificarea Legii nr. 272/2004, care să asigure o mai bună protecţie a drepturilor copiilor şi să delimiteze atribuţiile şi competenţele care revin autorităţilor în acest domeniu.
Având în vedere că principiul fundamental care stă la baza întregii legislaţii referitoare la copii este interesul superior al copilului, Proiectul de Lege introduce elemente noi care să stea la baza luării, de către profesionişti, a deciziilor cu privire la copil. Astfel, în procesul de luare a deciziilor se va ţine cont de:
• nevoile de dezvoltare ale copilului;
• opinia copilului, în funcţie de vârsta şi gradul de maturitate;
• istoricul acestuia, în mod special de situaţiile de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violenţă asupra copilului;
• capacitatea părinţilor sau persoanelor care urmează să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului de a răspunde nevoilor concrete ale acestuia;
• menţinerea relaţiilor personale cu toate persoanele faţă de care copilul a dezvoltat relaţii de ataşament.
De asemenea, Proiectul de Lege introduce o reglementare specială cu privire la aspectele practice ale exercitării în comun a autorităţii părinteşti, respectiv legăturile personale ale copilului cu părintele la care nu locuieşte, contribuţia ambilor părinţi la nu doar la cheltuielilor de creştere şi educare a copilului, ci şi la activităţile pe care le presupune supravegherea şi îngrijirea acestuia.
Proiectul de Lege aduce precizări importante cadrului general stabilit de Codul Civil şi anume: în situaţia în care există posibilitatea ca cei doi părinţi aflaţi în litigiu să folosească relaţia cu copilul pentru a obţine un avantaj ce decurge din efectele divorţului, chiar şi atunci când este încheiat un acord, instanţa de judecată se va asigura că este în interesul copilului.
O altă prevedere instituie expres prezumţia că un program de legături personale cât mai ample cu părintele la care nu locuieşte, este în interesul copilului.
Pentru a promova şi proteja drepturile copilului, în cazul în care ambii părinţi răspund pentru creşterea copiilor lor minori, o dispoziţie expresă instituie interdicţia părinţilor de a renunţa la autoritatea părintească.
Totodată, pentru a asigura menţinerea relaţiilor personale ale copilului cu părinţii săi sau cu alte persoane cu care copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, prin Proiectul de Lege sunt introduse măsuri asiguratorii şi garanţii pentru a pune în executare hotărârile judecătoreşti şi respectiv înapoierea copilului la locuinţa sa, precum şi pentru prevenirea deplasării ilicite a acestuia şi înapoierea sa.
Alte prevederi introduse vizează asigurarea dreptului copilului la identitate, respectiv prevederi clare privind procedura înregistrării naşterii copilului la cele trei categorii: copii părăsiţi în unităţi sanitare care au în structură secţii de nou-născuţi şi/sau pediatrie, copii părăsiţi în alte unităţi sanitare şi găsiţi, copii găsiţi.
Proiectul de Lege prevede explicit obligaţia părintelui cu care locuieşte copilul de a sprijini copilul în menţinerea relaţiilor personale cu celălalt părinte, cu rudele sau alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie.
Un concept nou introdus de Proiectul de Lege adoptat astăzi de Guvern se referă la decizii privind alegerea felului învăţăturii sau pregătirii profesionale a copilului, decizii privind tratamentele medicale complexe sau intervenţii chirurgicale, decizii importante cu privire la copil, care se iau cu acordul ambilor părinţi şi decizii zilnice sau curente care se iau de către părintele cu care se află copilul în momentul respectiv.
În ceea ce priveşte copilul dat în plasament la o familie sau la o persoană, Proiectul de Lege modifică dispoziţiile referitoare la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti faţă de copil pe durata plasamentului dispus de către instanţă. Astfel, se stabileşte ca autoritatea părintească în această situaţie să fie exercitată de directorul general/executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului (DGASPC), şi nu de către preşedintele Consiliului Judeţean, cum era până în prezent.
În ceea ce priveşte situaţia copilului care a săvârşit acte penale şi nu răspunde penal, o altă noutate introdusă prin Proiectul de Lege constă în instituirea obligativităţii participării părinţilor acestuia la şedinţele de consiliere şi a asistării copilului aflat într-o astfel de situaţie de către un reprezentant DGASPC în orice etapă a cercetării penale. De asemenea, este extinsă perioada de monitorizare a evoluţiei dezvoltării copilului reintegrat în familie de la 3 luni la 6 luni.
Un alt element de noutate îl reprezintă reglementarea potrivit căreia toţi cei care doresc organizarea unor activităţi culturale, artistice, sportive, publicitate şi de modeling care implică copii pot pune în practică aceste activităţi pe baza unei ”autorizaţii” eliberate de către Comisia pentru Protecţia Copilului.
Un alt aspect reglementat este cel al situaţiei copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Astfel, părinţii sau tutorele, după caz, care au copii în întreţinere şi intenţionează să plece la muncă în străinătate, sunt obligaţi să notifice această intenţie serviciului public de asistenţă socială cu 40 de zile înainte de a părăsi ţara, cu nominalizarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei. Măsura vizează o mai mare responsabilizare a părinţilor, precum şi monitorizarea la nivelul autorităţilor locale şi centrale a situaţiei numărului de copii rămaşi în ţară în îngrijirea altor persoane.
De asemenea, Proiectul de Lege aduce clarificări în ceea ce priveşte modul de asigurare a finanţării sistemului de protecţie a copilului şi introduce prevederi noi cu privire la exercitarea relaţiilor de muncă ale asistentului maternal.
Alte prevederi introduse de Proiectul de Lege sunt menite să asigure o mai bună responsabilizare a părinţilor în creşterea şi îngrijirea copilului, cu interzicerea folosirii copilului în activităţi de practicare a cerşetoriei în scopul de a obţine foloase materiale, a sancţionării cadrelor didactice în situaţia aplicării de tratamente umilitoare sau degradante, a sancţionării serviciilor publice de asistenţă socială pentru neîndeplinirea atribuţiilor.
II. ORDONANŢE DE URGENŢĂ
1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Forumul European al Registrelor Comerţului, stabilirea unor măsuri privind derularea fondurilor financiare pentru desfăşurarea conferinţelor anuale ale Forumului European al Registrelor Comerţului organizate de România precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
Actul normativ prevede aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Forumul European al Registrelor Comerţului (ECRF), ca membru cu drepturi depline, şi aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Oficiului la Forum, în limita echivalentului în lei a sumei de 4.000 de euro.
De asemenea, ordonanţa precizează că Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a preluat preşedinţia ECRF pentru perioada 2012-2013, astfel că va organiza la Bucureşti, în luna iunie 2013 – a 16-a Conferinţă Anuală a Forumului European al Registrelor Comerţului. În absenţa unui cadru legal, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului nu ar putea gestiona fondurile necesare organizării Conferinţei Anuale şi nu ar putea derula operaţiunile financiar-contabile aferente.
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea alineatului (2) al articolului 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor efectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007
Guvernul a adoptat o Ordonanţă de urgenţă prin care se prelungeşte durata de închiriere a locuinţelor de necesitate alocate persoanelor afectate de prăbuşirea blocului din Municipiul Zalău pentru o perioadă de şase luni, respectiv pâna la data de 01.06.2012. Urgenţa este justificată de împrejurarea că familiile afectate se află într-o situaţie excepţională, cu riscul de a nu avea asigurate condiţii minime de trai după data de 1 decembrie 2012.
3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
Ordonanţa de urgenţă adoptată de Guvern prevede:
• măsuri de sprijin pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene, atât de către beneficiari, cât şi de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, prin introducerea unor măsuri de prevenire a apariţiei neregulilor şi, în special, a fraudelor
• măsuri privind constituirea unor obligaţii privind raportările financiare din partea autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene şi a autorităţilor de certificare
• finalizarea cat mai urgentă a procedurilor de aplicare a corecţiilor financiare propuse de Comisia Europeană, prin aplicarea procedurii de decertificare, în vederea reluării în cel mai scurt timp a procesului de transmitere a declaraţiilor de cheltuieli către aceasta
• măsuri care să asigure posibilitatea aplicării unor procedure specifice de deducere procentuală, definitivă sau temporară, a unor sume care reprezintă tot corecţii financiare şi asupra declaraţiilor curente de cheltuieli transmise Comisiei Europene
4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
Guvernul a adoptat o Ordonanţă de urgenţă prin care se aliniază reglementarea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii la prevederile Regulamentului CE nr. 1251/2011.
Ordonanţa de urgenţă reglementează în principal ajustarea pragurilor peste care există obligaţia efectuării unei publicităţi la nivel european, în sensul corelării cu noile prevederi europene.
De asemenea, Ordonanţa vizează corelarea cu prevederile Legii nr. 554/2004 şi cu cele ale noului Cod civil. Întrucât s-au primit semnale din partea societăţii civile, pragul pentru achiziţia directă rămâne echivalentul în lei a 15.000 de euro, fără TVA.
Pentru flexibilizarea procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică se instituie obligaţia notificării în SEAP, de către autorităţile contractante, a achiziţiilor directe care depăşesc echivalentul în lei a 5.000 de euro fără TVA.
Totodată, se reduce de la 14 la 10 zile termenul de verificare a documentaţiilor de atribuire de către ANRMAP. Preşedintele CNSC are dreptul la mandate consecutive.
De asemenea, se reglementează un termen de trei zile pentru evaluarea documentaţiilor de atribuire, care reprezintă o revenire la o documentaţie respinsă de ANRMAP, şi un termen de două zile pentru verificarea eratelor la invitaţiile de participare. Hotărârea stabileşte că toate regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar sau integral de stat sunt autorităţi contractante.
În vederea asigurării optime a transparenţei şi fluidizării procedurilor de achiziţie publică, se aduc o serie de completări şi clarificări în soluţionarea contestaţiilor.
5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002
Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvern vizează trei categorii mari de schimbări. Prima se referă la combaterea corupţiei şi a sistemelor subterane de achiziţionare a spaţiului media prin practici netransparente şi anticoncurenţiale. În acest sens, actul normativ instituie cerinţa ca preţurile oferite de intermediari (agenţiile de publicitate) clienţilor lor care doresc achiziţia spaţiilor publicitare să fie confirmate în mod obligatoriu în prealabil cu radiodifuzorii, iar obiectul achiziţionării menţionate să fie plătit direct de către beneficiarul publicităţii către radiodifuzor.
A doua categorie de schimbări vizează protecţia interesului consumatorilor prin instituirea unor reglementări clare şi obiective privind accesul la programele de televiziune în condiţii de calitate. În acest sens, Ordonanţa intenţionează să stopeze practica distribuitorilor de servicii de a efectua modificări în mod unilateral în grilele de programe, fără a informa în timp util consumatorii. Ordonanţa stabileşte ca serviciile de programe să fie ordonate în grilele distribuitorilor în funcţie de cota de audienţă, măsurată şi certificată de un organism independent. De asemenea, Ordonanţa transpune în legislaţia naţională dispoziţii ale reglementărilor europene privind procedura transparentă de determinare a posturilor de televiziune care fac parte din categoria „must carry”. Astfel, distribuitorii de servicii sunt obligaţi să asigure aceeaşi calitate a semnalului retransmis prin reţeaua lor pentru toate serviciile de programe.
În fine, o altă categorie de modificări vizează modificarea criteriilor de stabilire a serviciilor de programe cu pondere semnificativă în formarea opiniei publice, acestea fiind programele de ştiri, analize şi dezbateri politice sau economice. Ordonanţa stabileşte de asemenea cerinţele pentru dobândirea calităţii de membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului, similar celor reglementate pentru celelalte autorităţi de reglementare şi supraveghere din România. Astfel, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile: să fie cetăţeni români cu domiciliul în România; să dispună de reputaţie, cunoştinţe teoretice şi experienţă profesională adecvate naturii, extinderii şi complexităţii activităţii CNA şi o vechime de cel puţin cinci ani în domeniul audiovizualului; să nu fie soţi, rude ori afini până la gradul al treilea inclusiv cu Preşedintele României, preşedinţii Camerelor Parlamentului sau membrii Guvernului; să nu aibă cazier fiscal sau judiciar.
Totodată, se modifică Legea audiovizualului, în sensul că introducerea la instanţa judecătorească a contestaţiei privind deciziile de sancţionare emise de C.N.A. suspendă efectele acestor decizii.
6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de împrumut, a cantităţii de 2.000 tone motorină pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA
Guvernul a aprobat această Ordonanţă care asigură combustibilul necesar transportului feroviar de călători pe timp de iarnă. Cantitatea de combustibil vizată este de 2000 tone motorină, care se va scoate din rezerva de stat, cu titlu de împrumut, pană la 31 octombrie 2013.
7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea pct.II al Anexei nr.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
Prin noul act normativ se adaugă la ipotezele existente pentru calculul dobânzii anuale efective noi ipoteze pentru creditele fără durată fixă sau rambursabile în totalitate în mod repetat. De asemenea se furnizează norme pentru stabilirea calendarului tragerii iniţiale a creditului şi al plăţilor care trebuie efectuate de către consumatori. Aceste modificări transpun Directiva 2011/90/U.E. Termenul de transpunere a Directivei este 01 ianuarie 2013.
În condiţiile în care nu s-ar lua măsurile din prezenta Ordonanţă, există riscul de a se calcula dobânda anuală efectivă (D.A.E.) în defavoarea consumatorului. De asemenea, nerespectarea Directivei europene poate conduce la perturbarea pieţei şi la discrepanţe în ceea ce priveşte drepturile consumatorilor români comparativ cu cei din alte state membre.
III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Formularea observaţiilor României în cauza C-384/12, Lokkevik, cerere având ca obiect pronunţarea unei hotărâri preliminare privind interpretarea unei dispoziţii din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene
Guvernul a aprobat Memorandumul întocmit de Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Afacerilor Europene şi Departamentul pentru Lupta Antifraudă, prin care se propune ca România să formuleze şi să transmită observaţii în cauza C-384/12, Lökkevik.
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea încheierii unui document între Ministerul Finanţelor Publice din România şi Secretariatul de Stat pentru Aspecte Financiare Internaţionale din Confederaţia Elveţiană referitor la prevederile literei c) de la punctul 8 al paragrafului 3 de la Articolul IX al Protocolului semnat la Bucureşti, la 28 februarie 2011, între România şi Confederaţia Elveţiană pentru amendarea Convenţiei între România şi Confederaţia Elveţiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere, semnată la Bucureşti, la 25 octombrie 1993
Implicaţii pentru partea română: încheierea unui document de clarificare a procedurilor de aplicare a Convenţiei, în ceea ce priveşte identificarea persoanei pentru care se solicită informaţii de către autoritatea competentă.
3. MEMORANDUM cu tema:
1. aprobarea oportunităţii de demarare a Proiectului de parteneriat public-privat privind dezvoltarea Sistemului Informatic Integrat de Acces Electronic la Justiţie (SIIAEJ), pe baza identificării realizate de către Ministerul Justiţiei, conform art. 12 lit.a) din Normele metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1239/2010, cu modificările şi completările ulterioare
2. delegarea către Ministerul Justiţiei conform art. 12 lit.i) din Normele metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1239/2010 cu modificările şi completările ulterioare, a atribuţiilor prevăzute la art. 12 lit. a)-h) din acelaşi act normativ
Guvernul aprobă prin acest Memorandum realizarea unui Sistem Informatic Integrat de Acces Electronic la Justiţie (SIIAEJ). Prin acest sistem, persoanele care se adresează justiţiei şi magistraţii vor avea posibilitatea de a depune în format electronic documentele la dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată, precum şi efectuarea actelor de procedură.Ministerul Justiţiei propune ca acest sistem să se realizeze prin intermediul unui parteneriat public-privat.
4. MEMORANDUM cu tema: Adoptarea măsurilor necesare asigurării unui cadru normativ care să răspundă exigenţelor referitoare la accesibilitatea şi previzibilitatea normei de drept. Implicaţiile adoptării Legii nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a noului Cod penal asupra republicării unor acte normative
Guvernul a aprobat un Memorandum întocmit de Ministerul Justiţiei, în care se fac mai multe propuneri referitoare la Strategia privind asanarea cadrului legislativ în vigoare. Printre aceste propuneri se numără:
• folosirea instituţiei republicării
• înlăturarea paralelismelor în reglementare
• abrogarea expresă a dispoziţiilor legale căzute în desuetudine sau care cuprind aspecte contradictorii în raport cu alte dispoziţii legale în vigoare
De asemenea, Memorandumul propune ca orice modificare, completare sau abrogare a normelor juridice cuprinse în actele normative prevăzute la art. 23-234 din Legea nr. 187/2012, precum şi orice republicare a acestor acte normative, să aibă în vedere soluţiile deja agreate şi adoptate prin legea de punere în aplicare a noului Cod penal.
5. MEMORANDUM cu tema: Raportul delegaţiei române participante la lucrările sesiunii a XXII-a a Comisiei guvernamentale româno-chineze de cooperare economică
Memorandumul aprobat conţine: Protocolul celei de-a XXII-a sesiuni a Comisiei mixte româno – chineze de cooperare economică, semnat la Bucureşti la data de 26 octombrie 2012 ; Acordul între Guvernul României şi Guvernului Republicii Populare Chineze pentru consolidarea cooperării în domeniul infrastructurii, alături de Raportul privind lucrările sesiunii.
Protocolul celei de-a XXII-a sesiuni a Comisiei mixte româno – chineze de cooperare economică, semnat la Bucureşti la data de 26 octombrie 2012 îşi propune să dezvolte în continuare colaborarea economică şi comercială între cele două ţări, prin întărirea legăturilor între departamentele guvernamentale de resort, prin promovarea activă a comerţului şi investiţiilor reciproce, îmbunătăţirea în continuare a cadrului juridic al colaborării economice bilaterale şiprin intensificarea investiţiilor reciproce, etc.
Acordul între Guvernul României şi Guvernului Republicii Populare Chineze pentru consolidarea cooperării în domeniul infrastructurii prevede întărirea cooperării bilaterale în domeniul infrastructurii şi clădirea de relaţii economice tot mai strânse între cele două state. Prezentul Acord a fost încheiat dat fiind potenţialul mare de cooperare şi perspectivele promiţătoare existente în domeniul infrastructurii, susţinut de consimţământul manifestat de întreprinderi din ambele state. Astfel, părţile încurajează şi susţin companiile să demareze investiţiile şi cooperarea în domeniul infrastructurii, cuprinzând proiectare, construire, instalare, operare şi producţie, fabricare de materiale de construcţii şi echipamente industriale.
6. MEMORANDUM cu tema: Raportul delegaţiei române participante la lucrările celei de-a VII-a sesiuni a Comisiei mixte interguvernamentale România-Flandra
Conform mecanismului instituit în baza Acordului de Cooperare între Guvernul României şi Guvernul Flandrei semnat la 12 iulie 1997, în 25 octombrie s-au desfăşurat la Bruxelles lucrările celei de-a VII-a sesiuni a comisiei Mixte Interguvernamentale România – Flandra. Pe agenda întâlnirii interguvernamentale s-a aflat şi Programul de Cooperare între Guvernul României şi Guvernul Flandrei pentru perioada 2012 – 2014. Potrivit Memorandumului adoptat de Guvern, Programul de Cooperare între Guvernul României şi Guvernul Flandrei cuprinde, printre altele: crearea unui Grup de lucru comun pentru IMM-uri România – Flandra, la nivel de experţi, care să se întâlnească anual; cooperarea privind construcţia canalului Dunăre – Bucureşti sau dezvoltarea unei construcţii ecologice durabile realizată din materiale cu caracteristici eficiente din punct de vedere energetic.
7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Memorandumului de înţelegere pentru cooperare în domeniul ştiinţei şi educaţiei între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România şi Ministerul Învăţământului Superior din Regatul Arabiei Saudite
Potrivit Memorandumului se creează cadrul general al unei viitoare colaborări între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România şi Ministerul Învăţământului Superior din Regatul Arabiei Saudite pentru sprijinirea cooperării interuniversitare între institutele de cercetare, a schimbului de publicaţii, sprijinirea activităţii de cercetare în comun, schimburi de vizite şi acordare de burse, etc. Memorandumul de înţelegere va fi semnat pentru o perioadă de 5 ani.
8. MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia, privind cooperarea în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
Guvernul aprobă prin acest Memorandum cadrul juridic adecvat pentru derularea numeroaselor oportunităţi de colaborare între cele două ţări, în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Memorandumul de înţelegere se va semna cu ocazia vizitei în Turcia a ministrului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Dan Nica, care va avea loc în perioada următoare.
9. MEMORANDUM cu tema: Ocuparea în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare a 2 posturi vacante din cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
Prin acest Memorandum, Guvernul aprobă ocuparea prin concurs a două posturi vacante (1 funcţie vacantă de şef de serviciu; 1 funcţie vacantă de analist financiar gradul III), posturi deja bugetate, în cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Posturile sunt necesare întrucât a fost constituită o structură distinctă care să asigure punerea în aplicare a tuturor actelor normative comunitare în domeniul sancţiunilor internaţionale.
10. MEMORANDUM cu tema: Aplicarea de corecţii financiare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013
Guvernul a aprobat Memorandumul întocmit de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin care, în urma celor discutate la închiderea misiunii de audit şi pentru a putea permite ridicarea presuspendării POSDRU, Autoritatea de Management POSDRU propune următoarele măsuri:
• Pentru cererile de rambursare care nu au fost verificate în conformitate cu prevederile Instrucţiunii nr. 62 şi a noilor proceduri, va trebui aplicată o corecţie de 25% (suma estimată este de 75.002.000 euro)
• Pentru cererile de rambursare care au fost şi vor fi verificate conform prevederilor Instrucţiunii nr. 62 şi a procedurilor modificate, se va aplica o corecţie temporară de 25% sau neincluderea în declaraţiile de cheltuieli transmise către Comisia Europeană a sumelor aferente acestor cheltuieli de rambursare până la misiunea de audit a CE, programată în martie-aprilie 2013 (suma estimată este de 123.000.000 euro)
IV. NOTE
1. NOTĂ referitoare la plata în avans a pensiilor în perioada sărbătorilor de iarnă
Guvernul a primit o Notă, din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin care se propune plata în avans, până la data de 21.12.2012, a pensiilor.
Acest tip de demers a fost iniţiat în fiecare an, astfel încât pensionarii să-şi primească pensiile înaintea sărbătorilor de iarnă. În acest scop, Casele Teritoriale de Pensii vor trebui să depună la oficiile poştale ordinele de plată reprezentând sumele aferente cu 2, respectiv 3 zile mai devreme faţă de prevederile Convenţiei încheiate între CNPP şi SC Poşta Română S.A.
2. NOTĂ referitoare la plata sumelor restante cu titlu de indemnizaţii reparatorii prevăzute de Legea nr. 341/2004 - Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
Guvernul a primit o Notă întocmită de ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, referitoare la plata sumelor restante cu titlu de indemnizaţii reparatorii prevăzute de Legea nr. 341/2004. În anul 2010, prin OUG nr. 53/2010, s-a prevăzut eşalonarea plăţii indemnizaţiilor restante pentru luptătorii remarcaţi prin fapte deosebite şi pentru copiii eroilor martiri. Ordonanţa de urgenţă nu a întrunit cvorumul de vot, ceea ce duce la complicaţii constituţionale întrucât, prin Legea nr. 283/2011, Parlamentul a decis să nu plătească, în anul 2012, indemnizaţiile reparatorii.
În aceasta situaţie se poate recurge doar la aplicarea OUG nr. 53/2010, respectiv la plata a 34% din drepturile restante cuvenite.
3. NOTĂ asupra evoluţiei negocierilor dintre CNCF CFR S.A. şi EURO STATION NV privind punerea în aplicare a Memorandumului de Înţelegere dintre Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii din România şi Ministerul Transporturilor din Regatul Belgiei cu privire la cooperarea în domeniul lucrărilor de infrastructură pentru modernizarea, reabilitatea şi extinderea infrastructurii de transport din zona Bucureşti, incluzând complexul "Gara de Nord", cea mai importantă staţie de cale ferată din cadrul sectoarelor româneşti ale coridoarelor paneuropene de transport feroviar IV şi IX, semnat la Bucureşti la 22 septembrie 2011
Guvernul a primit din partea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii un Punct de vedere care decurge din Nota discutată în şedinţa de Guvern din 6/11 referitoare la evoluţia negocierilor dintre CNCF CFR SA şi EURO STATION NV Belgia. Punctul de vedere corelează respectiva Notă cu observaţiile primite de la Ministerul Finanţelor Publice şi de la Ministerul Justiţiei.
Conform Punctului de vedere, înfiinţarea unei companii de proiect având ca obiect proiectarea, construcţia şi operarea infrastructurii de transport feroviar în zona Bucureşti nu poate decât să succeadă unei proceduri de selecţie, reglementată atât în material concesiunii de lucrări prin OUG nr. 34/2006, cât şi în material parteneriatului public privat prin Legea nr. 178/2010. După identificarea partenerului astfel selectat, la momentul negocierii contractelor trebuie avute în vedere şi celelalte aspect semnalate de către cele două ministere.
V. INFORMARI
1. INFORMARE privind stadiul pregătirii alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012.
Guvernul a primit o Informare din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor. Conform Informării, procesul de pregătire a alegerilor şi Campania electorală se desfăşoară în condiţii normale, conform calendarului stabilit.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.