Sedinta de Guvern din 29 mai. Vezi ce-au mai aprobat!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 29.05.2013 20:34 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Acte normative care au fost incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 29 mai:

I. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 35 alin. (2) şi art. 38, precum şi pentru modificarea art. 37 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
Guvernul a aprobat aceasta ordonanţă de urgenţă.
Legea nr. 197/2012 instituie un nou sistem de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi a serviciilor sociale în sine. Ordonanţa de urgenţă propune următoarele:
• Prorogarea datei de intrare în vigoare a Legii de la 1 iunie 2013 la 1 ianuarie 2014
• Prorogarea termenului de elaborare de către MMFPSPV a proiectului de HG pentru aprobarea normelor metodologice până la 1 noiembrie 2013
• Modificarea datei până la care se realizează evaluarea furnizorului de servicii sociale acreditat de la 31 decembrie 2014 la 31 decembrie 2015
• Până la intrarea în vigoare a Legii 197/2012, potrivit noului termen, procesul de acreditare în domeniul serviciilor sociale se va derula în baza procedurilor actuale.
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea si completarea legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din sursele regenerabile de energie, cu modificările si completările ulterioare
Aceasta ordonanţă de urgenţă a fost prezentata în primă lectură.
Măsuri care limitează suportul financiar acordat pentru promovarea energiilor regenerabile au fost luate si in alte state membre UE. Aceste masuri sunt menite sa corecteze situaţii specifice apărute la nivel naţional ca urmare a unor combinaţii de factori, dintre care: reducerea costului diferitelor tehnologii fata de situaţia iniţială avuta in vedere, creşterea preţului mixu-ului de energie electrica achiziţionat la nivelul reţelelor de distribuţie astfel încât costurile energiei generate din surse regenerabile (capital si operaţional) devin competitive fără subsidii, ritmul neaşteptat de rapid al dezvoltării energiei electrice generate din surse eoliene sau solare a pus probleme deosebite de racordare la sistemele energetice naţionale si de echilibrare a acestor sisteme, legislaţia de promovare iniţială a fost defectuoasa deoarece nu prevede mecanisme suficient de elastice pentru adaptarea dinamica, nu prevede limitarea unor efecte negative asupra economiei globale, nu încurajează efectul de sinergie, sunt excesiv exploatate prin speculaţii investiţionale prevederile legale concepute defectuos.
Tendinţa este de coordonare si armonizare a schemelor de sprijin la nivel UE si de eficientizare a acestora.
3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea OUG nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare si Reglementare in Comunicaţii
Prin prezenta ordonanţa aprobata de Guvern, se prevede ca în anul 2013, din disponibilităţile înregistrate de Autoritatea Naţională pentru Administrare si Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) reprezentând excedent din anii anteriori, suma de 100.000 mii lei să se vireze la bugetul de stat în contul de venituri al bugetului de stat – 36.01.05 „vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice” in termen de 15 zile de la data intrării in vigoare a prezentei OUG.
Sumele ce se vor vira la bugetul de stat asigura pe perioada in care se înregistrează goluri de casa în anul 2013 completarea resurselor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţie sociala vizând creşterea nivelului minim garantat şi alocaţiei pentru susţinerea familiei acordata de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare determinate de creşterile prognozate de preturi la energia electrica si gaze naturale.
4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările si completările ulterioare.
Ordonanţa de urgenţă a fost aprobată.
5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvern conţine următoarele prevederi:
• La regiile autonome şi la societăţile comerciale, componenta fixă lunară a remuneraţiei membrilor neexecutivi ai CA nu poate depăşi media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea regia sau societatea respectivă, medie comunicată de INS
• Prin similitudine cu societăţile comerciale se acordă şi la regiile autonome o componentă variabilă a remuneraţiei, componentă al cărei nivel este stabilit pe baza recomandărilor formulate de experţii în recrutarea resurselor umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecţie
• Remuneraţia membrilor executivi ai CA este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea regia sau societatea respectivă, medie comunicată de INS, şi dintr-o componentă variabilă revizuită în funcţie de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contractul de mandat
• Remuneraţia directorilor nu poate depăşi nivelul stabilit pentru membrii executivi ai CA şi este unica formă de remuneraţie pentru directorii care îndeplinesc şi calitatea de administratori
6. ORDONANTA DE URGENTA privind unele masuri pentru reorganizarea Regiei Autonome pentru activităţi nucleare Drobeta Turnu Severin.
Prin prezenta OUG aprobata de Guvern, care prevede reorganizarea Regiei Autonome pentru activităţi nucleare Drobeta Turnu Severin. Astfel se separa activităţile de cercetare, dezvoltare, inginerie tehnologica si suport tehnic pentru energetica nucleara de activităţile de producţie apa grea si energie termica prin înfiinţarea Regiei Autonome pentru Tehnologii pentru Energia Nucleara (RATEN) cu sediul la Mioveni, jud. Argeş.
Organizarea activităţii de suport tehnic şi ştiinţific pentru energetica nucleară în regia naţionala de interes strategic RATEN va permite participarea in nume propriu la licitaţii interne si internaţionale pentru lucrări in domeniile specifice de activitate, accesul la fondurile structurale europene şi o mai bună gospodărire a resurselor materiale şi umane în scopul cointeresării întregului personal în menţinerea si dezvoltarea competentei ştiinţifice şi tehnice pentru dezvoltarea energeticii nucleare.

II. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013 pentru judeţul Suceava
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se alocă, din Fondul Naţional de Dezvoltare la dispoziţia Guvernului, o sumă de 2.000 mii lei pentru bugetul local al oraşului Siret, judeţul Suceava, în vederea finalizării lucrărilor de reparaţii capitale la secţia Cronici II a Spitalului de psihiatrie Siret.
2. HOTĂRÂRE privind modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului
Guvernul a adoptat această Hotărâre, Comisia interministerială de coordonare a programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” urmând a fi compusă din 4 membri, secretari de stat, din cadrul ME, MFP, MDRAP şi MMSC. Funcţia de preşedinte al Comisiei va fi îndeplinită de viceprim-ministrul Liviu Dragnea.
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Beriu şi Veţel, judeţul Hunedoara
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire Aleşd Sud şi Nord", judeţul Bihor
Guvernul a adoptat această Hotărâre. Valoarea totală a investiţiei este de 404.939 mii lei şi se va realiza din fonduri externe nerambursabile alocate de CE prin Fondul European de Dezvoltare Regională, de la bugetul de stat, prin bugetul SGG, pentru DPIIS, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire Ştei", judeţul Bihor
Guvernul a adoptat această Hotărâre. Valoarea totală a investiţiei este de 597.014 mii lei şi se va realiza din fonduri externe nerambursabile alocate de CE prin Fondul European de Dezvoltare Regională, de la bugetul de stat, prin bugetul SGG, pentru DPIIS, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
6. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Consolidare şi amenajare scurgere ape DN 55 km 4+400 - 71+100", judeţul Dolj
Guvernul a adoptat această Hotărâre. Valoarea totală a investiţiei este de 116.779 mii lei şi se va realiza din Împrumutul contractat de la B.E.I., asigurat conform prevederilor OUG nr.64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul SGG, pentru DPIIS, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
7. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii "Refacere apărări de mal, drenuri, ancoraje pe DN 15B km 17 + 250 - km 17 + 450", judeţul Neamţ
Guvernul a adoptat această Hotărâre. Valoarea totală a investiţiei este de 9.854 mii lei.
8. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1128/2011 privind modificarea anexei Hotărârii Guvernului nr. 867/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lărgire la 4 benzi de circulaţie a DN 73 între km 7+000 - km 11+100 şi drum de legătură cu DN 73 D" precum şi pentru declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată "Lărgire la 4 benzi de circulaţie a DN 73 între km 7+000 - km 11+100 şi drum de legătură cu DN 73 D" precum şi suplimentarea sumei prevăzută ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Lărgire la 4 benzi de circulaţie a DN 73 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1128/2011
Guvernul a adoptat această Hotărâre. Prin actul normativ s-a aprobat şi suplimentarea sumei estimate cu titlu de despăgubire, în valoare de 27 mii lei.
9. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Consolidare şi amenajare DN 7A km 86+601 - km 105+120", judeţul Hunedoara
Guvernul a adoptat această Hotărâre. Valoarea totală a investiţiei este de 50.007 mii lei şi se va realiza din Împrumutul contractat de la B.E.I., asigurat conform prevederilor OUG nr.64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul SGG, pentru DPIIS, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
10. HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Guvernul a adoptat o Hotărâre privind parcul normat de mijloace de transport şi consumul lunar de carburanţi pentru MMFPSPV şi instituţiile din subordine. Hotărârea adoptată de Guvern completează HG nr.10/2013 cu autoturismele şi consumurile de carburant aferente care urmează a fi utilizate în activităţile specifice AMPOSDRU, în activitatea de monitorizare a proiectelor de interes naţional şi în activitatea de monitorizare a proiectelor finanţate din împrumuturi acordate de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi Banca Mondială.
11. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 octombrie 2012 şi la 19 octombrie 2012 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
Guvernul a adoptat această Hotărâre, amendamentul referindu-se la noul grafic de rambursare a sumelor din împrumut în urma anulării a 6.700.000 euro.
12. HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
13. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Serviciului Român de Informaţii în administrarea Penitenciarului Timişoara din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
14. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
15. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
16. HOTĂRÂRE privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice
Hotărârea adoptată de Guvern abrogă HG nr.992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice şi transpune Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011, privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice. Acest act normativ stabileşte norme privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice (EEE), contribuind astfel la protecţia sănătăţii umane şi a mediului, inclusiv recuperarea şi eliminarea ecologică a deşeurilor de EEE.
17. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului National de Intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masa a populaţiei generata de epidemii si pandemii, încredinţarea serviciului de interes economic general de prevenire a îmbolnăvirii în masa a populaţiei generata de epidemii şi pandemii precum şi intervenţia rapidă şi eficientă in cazul constatării unor urgente majore de acest tip Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru microbiologie „Cantacuzino” şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013.
Guvernul a aprobat Planul National de Intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii in masa a populaţiei generata de epidemii si pandemii, instituind cadrul general pentru încredinţarea prestării acestui serviciu de interes economic general către Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru microbiologie „Cantacuzino”, pentru o perioada de 10 ani.
Prin prezenta Hotărâre se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2013 la capitolul „Sănătate”, titlul 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 10.000 mii lei din Fondul de Rezerva Bugetara la dispoziţia guvernului prevăzut in bugetul de stat pe anul 2013. Ministerul Sănătăţii aloca suma de 10.000 mii lei Institutului Cantacuzino.
18. HOTĂRÂRE pentru completarea HG 905/2002 privind atestarea domeniului public al domeniului judeţului Bistriţa Năsăud precum si al municipiului, oraşelor si comunelor din judeţul Bistriţa Năsăud.
Guvernul a aprobat aceasta Hotărâre care, la secţiunea 1 – bunuri imobile – paragraful B „Sisteme de alimentare cu apa cu terenurile aferente” introduce o noua poziţie – Baraj pentru acumularea apei pe râul Someşul Mare.

III. BUGETE DE VENITURI SI CHELTUIELI

1. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Transgaz S.A. aflat în subordinea Ministerul Finanţelor Publice
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – S.A. Mediaş. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 1.607.521 mii lei, iar cheltuielile totale la 1.265.050 mii lei.
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome ''Registrul Auto Român'' aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Regia Autonomă „Registrul Auto Român”. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 211.750,00 mii lei, iar cheltuielile totale la 185.723,00 mii lei.
- MEMORANDUM cu tema: Aprobarea majorării numărului de personal prognozat la finele anului în condiţiile extinderii activităţii şi în mod corespunzător a cheltuielilor salariale la regia Autonomă ''Registrul Auto Român''
Guvernul a aprobat acest Memorandum prin care se propune creşterea numărului de personal la RAR în anul 2013 cu 50 de persoane şi a cheltuielilor salariale cu 2.416 mii lei.
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale "Antibiotice" S.A. Iaşi aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale „ANTIBIOTICE” S.A. Iaşi. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 339.000 mii lei, iar cheltuielile totale la 304.422 mii lei.
4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 12.170 mii lei, iar cheltuielile totale la 12.170 mii lei.
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A., cu acţionar unic Casa Naţională de Pensii Publice
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă ”T.B.R.C.M” S.A. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 70.396 mii lei, iar cheltuielile totale la 64.984 mii lei.
6. Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţionala Nuclearelectrica SA aflata sub autoritatea Ministerului Economiei
Acest proiect de Hotărâre a fost amânat.
7. Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Administraţia Naţională Apele Române aflata în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.
Acest proiect de Hotărâre a fost amânat.

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Memorandumului de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit "Conductă de interconectare a Sistemului Naţional de Transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România) - Ungheni (Republica Moldova)"
Guvernul a aprobat acest Memorandum. Proiectul Conductei de interconectare a sistemelor naţionale de transport gaze din România şi Republica Moldova va minimiza întreruperile în alimentarea cu gaze în situaţii de criză şi va contribui la dezvoltarea infrastructurii de gaze din Europa.
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierilor şi a semnării Memorandumului de Înţelegere între NATO Comunications and Information Agency (NCIA) şi Serviciul Român de Informaţii privind proiectul multinaţional în domeniul apărării cibernetice, intitulat Multinaţional Cyber Defence Capability Development (MN CD2)
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
3. MEMORANDUM cu tema: Reinvestirea profitului obţinut în anul 2013 de către Societatea Comercială Antibiotice S.A. Iaşi
Guvernul a aprobat acest Memorandum prin care se propune ca SC Antibiotice S.A. să verse la bugetul de stat 50% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit aferent anului 2013, conform OG nr. 64/2001, în aşa fel încât restul profitului să fie utilizat pentru finanţarea unor proiecte de investiţii de mare importanţă.

V. NOTE

1. NOTĂ referitoare la C.N. Poşta Română S.A - restructurare, privatizare
Guvernul a primit această Notă în care sunt prezentate situaţia procesului de privatizare, situaţia financiară şi procesul de restructurare la CN „Poşta Română” S.A. Având în vedere că până în prezent nu a fost achiziţionat dosarul de prezentare de niciun potenţial investitor, în Notă se propun:
• Extinderea procesului de privatizare
• Implementarea conversiei datoriilor la bugetul de stat în acţiuni
• Finanţarea salariilor compensatorii în conformitate cu OUG nr. 36/2013 şi cu Contractul colectiv de muncă 2008-2018
• Modificarea OUG nr 29/2011, pentru a se putea eşalona datoria adiţională de 107 milioane lei
2. NOTĂ privind controlul inopinat desfăşurat la nivel naţional în scopul verificării modului de organizare şi funcţionare al comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, precum şi al serviciilor de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap
În Nota prezentată Guvernului este înfăţişată situaţia comisiilor şi serviciilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (SEC şi CEPAH). Dintre deficienţele constatate semnalăm: lipsa de personal şi în special de personal calificat, întocmirea incompletă a rapoartelor, practici neunitare de evaluare-reevaluare a solicitanţilor. Pentru remedierea deficienţelor constatate, echipele de inspecţie au dispus măsuri şi au stabilit termene şi persoane responsabile pentru aducerea la îndeplinire a acestor măsuri.

VI. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 407/2006 – Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic”, iniţiată de 10 parlamentari – Grupurile parlamentare ale PSD, PC, UDMR (Bp. 63/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind acordarea de ajutor financiar pentru nou născuţi”, iniţiată de 8 deputaţi Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 115/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere, solicitate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997”, iniţiată de un grup de parlamentari – Grupurile parlamentare ale PSD, PC, PNL, UNPR (Bp. 116/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.53/2013 privind instituirea Zilei Limbii Române, iniţiată de domnul senator Sorin-Ştefan Roşca-Stănescu din Grupul parlamentar al PNL (Bp. 159/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, iniţiată de domnul deputat Tudor Ciuhodaru din Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 190/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011”, iniţiată de 18 parlamentari – Grupurile parlamentare ale PP-DD (Plx. 110/2013) – AVIZ NEFAVORABIL   

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.