Sedinta de Guvern din 30 aprilie. Vezi ce-au mai hotarat!...

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 30.04.2013 18:10 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative care au fost incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 30 aprilie:
 PROIECTE DE LEGE

- se trimit către Parlament

 PROIECT DE LEGE privind unele măsuri necesare pentru lucrările de dezvoltare a Conductei de gaze naturale Nabucco

 Prin acest proiect se doreşte:

 Reglementarea expresă a dreptului de proprietate privată asupra conductei de gaze aferentă Proiectului Nabucco

 Clarificarea prevederilor conflictuale din Legea Petrolului şi din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale şi determinarea regimului juridic aplicabil activităţilor de transport de gaze naturale prin Conducta de gaze naturale Nabucco prin eliminarea expresă a aplicării Legii Petrolului în ceea ce priveşte Proiectul Nabucco în România

 Clarificarea faptului că pentru serviciile ce vor fi prestate prin Conducta de gaze naturale Nabucco pe teritoriul României nu este necesară obţinerea unei concesiuni a serviciului de transport de gaze naturale

 Constituirea drepturilor de superficie şi de servitute asupra terenurilor terţelor persoane în favoarea Companiei Nabucco România, durata acestora şi modul de exercitare nefiind restricţionate de acordul prealabil al proprietarilor de terenuri

 PROIECT DE LEGE privind aprobarea Memorandumului de Înţelegere încheiat între statul român şi grupul Rompetrol la data de 15 februarie 2013 şi a unor măsuri de implementare a acestuia

 Acest Proiect de Lege a fost amânat pentru Şedinţa de Guvern de săptămâna viitoare, pentru stabilirea detaliilor tehnice.

 PROIECT DE LEGE pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

 Prin Proiectul de Lege aprobat de Guvern se realizează transpunerea corectă şi completă a Directivei 2004/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea şi repararea daunelor aduse mediului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 143 din 30 aprilie 2004. Astfel, se reglementează anumite deficienţe de transpunere semnalate României de Comisia Europeană.

 Această reglementare constituie o situaţie de urgenţă care condiţionează nedeschiderea de către Comisia Europeană a procedurii pre-contencioase de constatare a încălcării de către România a prevederilor privind transpunerea dreptului european.

 ORDONANŢE DE URGENŢĂ

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de garantare de către fondurile de garantare

 Guvernul a adoptat o Ordonanţă de Urgenţă prin care este reglementată finanţarea diferenţei nefavorabile de curs valutar aferentă plăţilor efectuate de către beneficiarii măsurilor 121, 123, 312 şi 313 din PNDR (Programul Naţional de Dezvoltare Rurală) către furnizori pentru achiziţiile de utilaje şi/sau echipamente contractate în euro, în limita de până la 15% din valoarea iniţială a contractului în lei.

 Sumele, reprezentând diferenţa nefavorabilă de curs valutar aferentă plăţilor efectuate de către beneficiarii PNDR către furnizorii de utilaje şi echipamente contractate în euro, nu sunt consecinţa unor operaţiuni derulate de către MADR, fiind generate de derularea contractului de finanţare încheiat între APDRP (Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit) şi beneficiarul măsurilor din PNDR.

 La această dată sunt în derulare 2.460 de contracte pe măsurile 121, 123, 312 şi 313, în valoare de 1.531.303.746 euro cu un rest de plată de 1.191.388.000 euro. Extrapolând datele menţionate, rezultă că valoarea achiziţiilor externe pentru toate contractele în derulare ar fi de aproximativ 612.521.000 euro. Rezultă astfel o pierdere aferentă decontărilor acestor achiziţii de către beneficiari de 374.082.000 lei. Din această sumă, aferentă unui număr de aproximativ 500 de proiecte, partea de cofinanţare naţională (20%) este de 74.816.400 lei, iar diferenţa de 80% este suportată din FEADR (Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală).

 Urgenţa adoptării prezentului act normativ constă în evitarea pierderii finanţării europene prin dezangajarea alocării aferente măsurilor din PNDR, în contextul finalizării perioadei de programare 2007-2013, respectiv imposibilitatea încheierii de contracte noi cu finanţare nerambursabilă europeană în situaţia angajării totale a alocării financiare aferente măsurilor din PNDR, întrucât sumele care ar putea rezulta din rezilierea contractelor de finanţare din motivul imposibilităţii suportării de către beneficiari ai proiectelor depuse pe măsurile din PNDR, a efortului financiar suplimentar rezultat din acoperirea diferenţelor nefavorabile de curs valutar, nu mai pot fi realocate pentru finanţarea unor noi contracte.

 HOTĂRÂRI

 1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Chineze privind consolidarea cooperării în domeniul infrastructurii, semnat la Bucureşti, la 26 octombrie 2012

 Prin Hotărârea adoptată de Guvern, în vederea implementării dispoziţiilor Acordului, se instituie şi funcţionează un grup de lucru bilateral, constituit din reprezentanţi ai autorităţilor competente în fiecare plan vizat de Acord, care sunt responsabile de punerea în aplicare a prevederilor relevante din domeniul de activitate al fiecăreia. Grupul de lucru este coordonat, în plan naţional, de câte un reprezentant al ministerului responsabil pentru economie şi comerţ din fiecare ţară semnatară a Acordului.

 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 64.037 mii lei, iar cheltuielile totale la 41.559 mii lei.

 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ''Uzina Termoelectrică Midia''-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială 'Uzina Termoelectrică Midia' - S.A. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 135.510 mii lei, iar cheltuielile totale la 133.760 mii lei.

 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 1.388.891,8 mii lei, iar cheltuielile totale la 1.338.759,9 mii lei.

 5. HOTĂRÂRE privind completarea art. 17 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005

 Prin Hotărârea adoptată de Guvern, psihopedagogii speciali vor putea obţine dreptul de liberă practică în specialitatea psihopedagogie specială, drept certificat de către Colegiul Psihologilor din România. Prin această reglementare se elimină posibilitatea formulării mai multor standarde de calitate în serviciile de psihopedagogie specială.

 6. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2008

 Prin Hotărârea adoptată de Guvern se stabilesc următoarele:

 Actualizarea perioadei de referinţă, respectiv stabilirea în intervalul 2009-2011, a indicilor de frecvenţă utilizaţi la determinarea clasei de risc

 Calcularea indicilor de frecvenţă care corespund cazurilor asigurate de accidente de muncă şi boli profesionale pentru noua perioadă de referinţă se realizează prin stabilirea mediei înregistrărilor de cazuri asigurate de accidente de muncă şi boli profesionale pentru cei trei ani luaţi în calcul

 Modificarea definiţiei unor concepte din cuprinsul art. 1 al Normelor metodologice în vederea asigurării clarităţii sensului acestora

 Termenul de intrare în vigoare al actului normativ va fi 'data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României'

 7. HOTĂRÂRE privind desemnarea Centrului de Investigaţii pentru Siguranţa Aviaţiei Civile ca agenţie specializată de intervenţie

 Actul normativ adoptat de Guvern desemnează Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile (CIAS) drept agenţie specializată de intervenţie şi o introduce în cadrul Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă (SNUAU), cu respectarea legislaţiei aplicabile.

 Astfel, se creează posibilitatea creşterii eficienţei şi operativităţii CIAS în realizarea obiectivelor sale principale, prin prezenţa la locul producerii accidentelor de aviaţie civilă a comisiilor de investigaţie şi desfăşurarea investigaţiilor tehnice la standardul impus de cerinţele internaţionale prin încadrarea cu personal specializat şi dotarea cu echipamente specializate şi infrastructura necesare investigaţiilor tehnice.

 8. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale 'Administraţia Canalelor Navigabile' - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale 'Administraţia Canalelor Navigabile' - S.A. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 50.266,00 mii lei, iar cheltuielile totale la 46.768,28 mii lei.

 9. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome 'Administraţia Fluvială a Dunării de Jos' Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome Naţionale 'Administraţia Fluvială a Dunării de Jos'. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 80.529,10 mii lei, iar cheltuielile totale la 80.529,10 mii lei.

 10. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale 'Administraţia Porturilor Dunării Maritime' S.A. Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale 'Administraţia Porturilor Dunării Maritime' S.A. Galaţi. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 16.820,00 mii lei, iar cheltuielile totale la 15.418,00 mii lei.

 - MEMORANDUM cu tema: Aprobarea majorării numărului de personal prognozat la finele anului în condiţiile extinderii activităţii şi în mod corespunzător a cheltuielilor salariale la Compania Naţională 'Administraţia Porturilor Dunării Maritime' S.A. Galaţi

 CN 'Administraţia Porturilor Dunării Maritime' S.A. Galaţi îşi extinde activitatea în anul 2013, ca urmare a încheierii contractelor de finanţare din fonduri europene (Proiectul CODENAV şi Proiectul 'Lucrări de infrastructură portuară în portul Brăila'). În conformitate cu Legea bugetului de stat nr. 5/2013, art. 53 (3), se propune majorarea numărului de salariaţi de la 137 la 162 şi majorarea corespunzătoare a cheltuielilor cu salariile pentru personalul nou angajat.

 11. HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naţionale anti-doping pentru perioada 2013-2017 şi a Planului de acţiune pentru implementarea acesteia

 Guvernul a adoptat prin Hotărâre Strategia Naţională Anti-Doping pentru perioada 2013-2017 care evidenţiază angajamentul necondiţionat în lupta împotriva dopajului, toleranţă zero în ceea ce priveşte dopajul, şi promovarea fairplay-ului prin programe şi campanii educative coerente cu parteneri din domeniu.

 În aplicarea prezentei strategii, Agenţia Naţională Anti-Doping are în vedere următoarele obiective generale:

 Prevenirea şi combaterea la nivel naţional a fenomenului de dopaj

 Încurajarea practicării unui sport curat

 Promovarea şi susţinerea cercetărilor anti-doping

 Prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc

 Reafirmarea angajamentului României, asumat prin documentele internaţionale şi prin cele bilaterale, la care ţara noastră este parte şi consolidarea poziţiei de partener credibil şi activ în efortul global de luptă împotriva dopajului în sport

 Strategia respectă prevederile Codului Mondial Anti-Doping şi stabileşte obiectivele generale şi specifice, principalele direcţii de acţiune, programele şi indicatorii de performanţă necesari pentru monitorizarea şi evaluarea eficienţei activităţii de prevenire şi combatere a dopajului în sport, precum şi a activităţii de prevenire şi combatere a producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante.

 12. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr.62 la Hotărârea Guvernului nr.532/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Caraş-Severin, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Caraş-Severin

 Guvernul a aprobat această Hotărâre.

 13. HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică 'Autostrada Orăştie-Sibiu' şi suplimentarea sumei prevăzută ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică 'Autostrada Orăştie-Sibiu', aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1231/2010

 Prin acest act normativ, Guvernul a aprobat suma de 72 mii lei, pentru o suprafaţă totală de 247 mp, aferentă unui imobil situat pe raza unităţii administrativ-teritoriale a comunei Săliştea.

 14. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine.

 Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al CNADNR S.A. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 1.706.372,08 lei, iar cheltuielile totale la 1.493.970,35 lei.

 15. HOTĂRÂRE privind reorganizarea prin divizare parţială a Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului ''Minvest''-S.A Deva

 Hotărârea de Guvern are în vedere divizarea parţială, în interesul acţionarilor, a Minvest, în scopul separării activităţii de gestionare a pachetului minoritar de acţiuni deţinut de Minvest la SC 'Roşia Montană Gold Corporation' S.A. de restul activităţilor companiei, precum şi în scopul transferului corespunzător al patrimoniului aferent acestei activităţi, respectiv a pachetului de acţiuni deţinut de companie la RMGC şi a pasivelor rezultate din împrumuturile contractate de către companie în scopul participării la majorările de capital ale RMGC.

 Având în vedere interesul statului român, este oportun ca activitatea Minvest ce ţine de proiectul Roşia Montană să se facă prin intermediul unei societăţi comerciale noi, rezultate prin desprinderea patrimoniului Minvest legat de proiect, statul român, prin DPIIS, urmând să devină acţionarul direct al acestei societăţi comerciale nou înfiinţate.

 16. HOTARARE pentru darea în competenţa Ministerului Transporturilor a realizării Proiectului de infrastructura de transport rutier de interes naţional - Autostrada Câmpia Turzii-Târgu Mureş-Iaşi

 Guvernul a aprobat, prin aceasta Hotărâre, punerea în practică a propunerilor Comisiei Europene referitor la Regulamentul TEN-T privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport, în continuare propunerea de Regulament TEN-T, ca parte a unui pachet de iniţiative privind dezvoltarea infrastructurilor de transport, telecomunicaţii şi energie în Uniune.

 Aceasta vizeaza crearea si dezvoltarea unei retele TEN-T complete, constand in infrastructuri destinate transportului feroviar, pe cai navigabile, interioare, rutier, maritim si aerian, asigurand astfel buna functionare a pietei interne si cresterea coeziunii economice si sociale.

 Având în vedere negocierile purtate in perioada 2011-2012 între reprezentanţii României şi cei ai Comisiei Europene reţeaua TEN-T centrala va fi finalizata la nivel de autostrada sau drum expres, până la sfârşitul anului 2030, aceasta fiind constituita in domeniul infrastructurii rutiere.

 17. HOTARARE pentru darea in competenta Ministerului Transporturilor a realizării Proiectului de infrastructura de transport rutier de interes naţional - Autostrada Bucureşti-Alexandria

 Guvernul a aprobat prin această Hotărâre punerea în practica a propunerilor Comisiei Europene referitor la Regulamentul TEN-T privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport, in continuare propunerea de Regulament TEN-T, ca parte a unui pachet de iniţiative privind dezvoltarea infrastructurilor de transport, telecomunicaţii şi energie in Uniune.

 Aceasta vizează crearea şi dezvoltarea unei reţele TEN-T complete, constând în infrastructuri destinate transportului feroviar, pe cai navigabile, interioare, rutier, maritim si aerian, asigurând astfel bună funcţionare a pieţei interne şi creşterea coeziunii economice şi sociale.

 MEMORANDUMURI

 MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Mihai Adrian Albulescu - Secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, în calitate de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale GDF SUEZ Energy România S.A, aflată sub autoritatea ministerului

 Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 MEMORANDUM cu tema: Dezvoltarea şi promovarea turismului de sănătate în România

 Guvernul a aprobat un Memorandum prin care se constituie un Grup de lucru interministerial pentru elaborarea strategiei turismului de sănătate şi eliminarea disfuncţiilor care afectează acest domeniu. Grupul de lucru va fi coordonat de un demnitar din cadrul Guvernului şi va fi compus din reprezentanţi ai SGG, MDRAP, MS, ME, ANT, MMFPSPV, MEN, MC, MTS, MMSC.

 MEMORANDUM cu tema: Stabilirea unor măsuri privind reorganizarea societăţilor comerciale din domeniul cinematografiei aflate sub autoritatea Ministerului Culturii

 Prin acest Memorandum Guvernul a aprobat fuziunea dintre Societatea Comercială Studioul Cinematografic Sahia Film S.A. şi Societatea Comercială Studioul Cinematografic Animafilm S.A., societăţi care îşi încetează existenţa în condiţiile legii. Prin această măsură se realizează o gestionare mai bună a procesului de producţie a filmelor, precum şi reducerea arieratelor prin unirea capacităţilor de producţie şi de valorificare a filmelor.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.