Sedinta de Guvern din 4 iunie. Vezi ce-au mai aprobat!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 04.06.2013 17:20 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative incluse pe agenda sedintei de guvern din 4 iunie 2013:

I. PROIECTE DE LEGE

– se vor trimite catre Parlament
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul protecţiei martorilor, adoptat la Stirin, Republica Cehă, la 24 mai 2012, semnat de România la aceeaşi dată
Guvernul a adoptat acest Proiect de Lege. Scopul Acordului îl constituie dezvoltarea şi îmbunătăţirea cooperării legate de protecţia martorilor între Părţile Contractante şi conţine, printre altele, dispoziţii referitoare la:
• Modul de realizare a cooperării dintre punctele naţionale de contact desemnate de Părţile Contractante
• Folosirea armamentului, muniţiei, echipamentului şi a vehiculelor de către ofiţerii punctelor naţionale de contact pe teritoriul altei Părţi Contractante
• Reguli privind protecţia datelor cu caracter personal şi modul de realizare a schimbului de informaţii clasificate
• Desemnarea punctelor naţionale de contact
• Suportarea cheltuielilor
• Relaţia cu legislaţia UE şi cu alte documente internaţionale
• Procedura de intrare în vigoare a tratatului, respectiv de aderare a altor state la documentul multilateral etc.
În proiectul de act normativ este specificat Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor din cadrul MAI şi din subordinea IGPR ca punct naţional de contact.
2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Convenţiei între România şi Republica Orientală a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti, la 14 septembrie 2012
Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege.
3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
Guvernul a adoptat acest Proiect de Lege ale cărui principale prevederi sunt:
• Modificarea şi completarea prevederilor art. 1 din Legea nr. 255/2010 prin introducerea lucrărilor de dezvoltare a transportului şi de distribuţie de energie electrică în categoria lucrărilor de utilitate publică şi desemnarea CNTEE ”Transelectrica” S.A. ca reprezentant al expropriatorului (Statul român prin MFP)
• Modificarea şi completarea prevederilor art. 1 din Legea nr. 255/2010, cu specificarea că, pentru lucrările de transport şi distribuţie gaze naturale, reprezentantul expropriatorului este MFP prin SNTGN ”Transgaz” S.A.
• Completarea Legii nr. 255/2010 cu norma juridică de desemnare a Agenţiei Naţionale de Resurse Minerale ca expropriator în numele Statului român pentru lucrările care au ca scop finanţarea investiţiilor în reţeaua de transport gaze naturale
• Abrogarea Legii nr. 210/2010 pentru a se evita existenţa paralelă a unor reglementări speciale în domeniul exproprierii
4. PROIECT DE LEGE privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate
Guvernul a adoptat acest Proiect de Lege ale cărui principale prevederi sunt:
• Livrarea de lapte crud pe teritoriul României trebuie să facă obiectul unui contract scris între producători şi primii cumpărători. Durata minimă a contractului este de 6 luni.
• Se reglementează recunoaşterea organizaţiilor de producători, constituite numai din agricultorii producători de produse lactate, sau asociaţiilor acestora pentru a negocia în mod colectiv clauzele contractelor, şi mai ales preţurile, astfel încât să se consolideze puterea de negociere a producătorilor faţă de unităţile de prelucrare a produselor lactate, iar agricultorilor din sectorul produselor lactate să li se asigure venituri echitabile
• Autoritatea competentă pentru recunoaşterea organizaţiilor de producători, respectiv asociaţiilor organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate este MADR, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

II. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind reglementarea regimului juridic al apei grele preluate de către Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. prin alocaţii de la bugetul de stat, în perioada 2006-2011
Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvern reglementează un regim juridic unitar al dreptului de proprietate asupra apei grele necesare pentru punerea în funcţiune a Unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă. Acest lucru este necesar deoarece SN Nuclearelectrica S.A. a preluat în timp diferite loturi de apă grea finanţate din diverse surse. În perspectiva negocierii Acordului de investiţii pentru finalizarea şi punerea în funcţiune a Unităţilor 3 şi 4, apa grea reprezintă un important aport în natură la capitalul social al societăţii care va fi însărcinată cu construcţia şi punerea în funcţiune a celor două unităţi.
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie cu modificările şi completările ulterioare
Guvernul a adoptat această Ordonanţă de urgenţă ale cărei principale prevederi sunt:
• Limitarea acreditării centralelor/grupurilor electrice pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi până la nivelul total anual al capacităţilor instalate în centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile, care este stabilit în Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei Regenerabile (PNAER)
• Amânarea temporară, începând cu 01.07.2013, a acordării unui număr de certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs de centrale electrice hidro noi cu puteri electrice instalate mai mici sau egale cu 10 MW (un certificat verde) de centrale eoliene (un certificat verde), respectiv de centrale electrice solare (două certificate verzi); recuperarea certificatelor verzi se va face începând cu 31.03.2017 pentru centralele hidro şi solare, respectiv începând cu 01.01.2018 pentru centralele eoliene
• Monitorizarea semestrială a investiţiilor de către ANRE, ceea ce va permite aplicarea imediată a mecanismului de ajustare a supracompensării
• Tranzacţionarea, de o manieră transparentă, direct între producători şi furnizori, a certificatelor verzi
• Introducerea obligaţiei pentru ANRE de a reglementa prin cote anuale cantitatea de energie electrică din surse regenerabile care se va prelua în Sistemul Electroenergetic Naţional
3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
Actul normativ adoptat de Guvern se referă la următoarele măsuri a căror aplicare va determina majorarea veniturilor şi reducerea cheltuielilor publice:
- numărul de membri ai Consiliului de conducere al Autorităţii de Supraveghere Financiară se reduce de la 17 la 11. Autoritatea de Supraveghere Financiară are obligaţia de a vira la bugetul de stat o cotă de 80% din excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli înregistrat la sfârşitul anului şi prin excepţie de la prevederile Legii nr. 571/2003, se stabileşte o cotă de impozit pe venit de 85% pentru veniturile reprezentând salarii/indemnizaţii/sume compensatorii acordate, în condiţiile legii, cu ocazia încetării contractului de muncă sau mandatului, angajaţilor cu funcţii de conducere sau persoanelor care sunt numite în calitate de membru în consilii de conducere din cadrul ASF şi din cadrul autorităţilor care se reorganizează potrivit alin.(2) al art.1 din OUG nr.93/2012.

III. HOTĂRÂRE

1. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2013, la titlul 10 ''Cheltuieli de personal'' şi titlul 51 ''Transferuri între unităţi ale administraţiei publice'', pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care se suplimentează bugetul MADR pe anul 2013, la capitolul 83.01, titlul 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 1.730 mii lei şi titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” cu suma de 575 mii lei pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor OUG nr.71/2009, privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit prin
scrisoarea semnată la Washington la 13 iulie 2012 şi la Bucureşti la 9 august 2012
între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) din România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007
Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care se aprobă realocarea unor sume în cadrul Acordului de împrumut între părţile Proiectului privind controlul integrat al poluării, proiect finanţat prin acest Acord. Amendamentul nu determină noi condiţionări economice faţă de cele convenite iniţial.
3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 februarie 2013 şi la Paris la 6 februarie 2013 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori”
Guvernul a aprobat această Hotărâre.
4. HOTĂRÂRE privind unele măsuri de utilizare a Fondului elveţian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001
Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care se alocă 3.146.890 lei din Fondul elveţian de contrapartidă pentru reabilitarea compartimentelor C2, C3 şi a culoarului care leagă pavilionul C de Sera Veche din Grădina Botanică din Bucureşti. Lucrările de reabilitare vor mări semnificativ eficienţa energetică a întregului sistem de încălzire al Grădinii Botanice, ceea ce va duce la condiţii optime pentru plante şi la creşterea gradului de interes al vizitatorilor.
5. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile
Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care se îmbunătăţeşte reglementarea monitorizării calităţii apei potabile. Hotărârea redefineşte conceptul de inspecţie sanitară şi introduce definiţia fântânii publice şi a instalaţiei individuale de apă potabilă. Monitorizarea parametrilor microbiologici este stabilită, în actul normativ, la un nivel superior celui prevăzut în Directiva 98/83/CE, oferind posibilitatea identificării prompte a unui posibil risc.
Laboratoarele înregistrate pentru efectuarea monitorizării calităţii apei potabile vor fi postate pe site-ul Ministerului Sănătăţii. Monitorizarea de audit rămâne exclusiv atribuţia direcţiilor de sănătate publică. Activitatea de producere şi distribuire a apei potabile va fi supusă măsurii de vizare anuală a autorizaţiei sanitare de funcţionare.
6. HOTĂRÂRE privind desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Titu, judeţul Dâmboviţa
Prin Hotărârea de Guvern se consfinţeşte hotărârea Consiliului local al oraşului Titu de desfiinţare a Spitalului Orăşenesc Titu. În spaţiile existente va fi înfiinţat un centru de sănătate multifuncţional, fără personalitate juridică, în structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte. Personalul ce a funcţionat în cadrul Spitalului Orăşenesc Titu a fost redistribuit/disponibilizat la data la care unitatea sanitară şi-a încetat activitatea.
7. HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii, urmată de transmiterea acestora în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României
Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care o serie de bunuri arheologice (brăţări şi monede) sustrase în perioada 1998-2004, prin săpături ilegale în zona cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, şi recuperate de statul român, din străinătate, sunt înscrise în inventarul bunurilor din domeniul public şi transmise în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României.
8. HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte si de carne de vita din zonele defavorizate si a Hotararii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul agriculturii ecologice
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
9. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de Rezerva Bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2013 pentru fondurile necesare pentru constituirea unei entitati comerciale mixte romano-bulgare pentru exploatarea noului pod mixt (rutier si feroviar) peste fluviul Dunarea intre orasele Calafat (Romania) si Vidin (Republica Bulgaria)
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare care stabileste ca enitatea comerciala mixta trebuie infiintata de cele doua state inaintea finalizarii investitiei comune astfel incat la darea in exploatare a acesteia entitatea sa fie deja organizata (sa aiba capital social, sediu, angajati, utilitati etc). In conformitate cu art. 11 din Acordul Cadru „Romania va deveni proprietarul acelei parti de pod situate intre malul romanesc al fluviului si mijlocul podului intre cele doua maluri” iar „Republica Bulgaria va deveni proprietarul acelei parti de pod intre malul bulgaresc al fluviului si mijlocul podului intre cele doua maluri”. Partea care ii revine Romaniei din pod va face parte din domeniul public al statului roman si se va concesiona noii structuri de management a obiectivului prin exceptie de la prevederile OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica aprobata cu modificari prin Legea 22/2007. Partea din obiectiv care face parte din domeniul public al statului roman nu i se incredinteaza prin contract de concesiune Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. ci unei societati comerciale mixte ce urmeaza a se infiinta si functiona potrivit legii bulgare.
Structura de management:
• Va functiona ca o societate comerciala cu capital integral al ambelor state cu surse de finantare de la bugetele celor doua state pentru buna functionare a acesteia pana la punerea in functiune a Obiectivului „Pod peste Dunare la Calafat-Vidin” si apoi va functiona cu surse proprii
• Va desfasura activitati de exploatare si intretinere a infrastructurii Podului propriu-zis, a infrastructurii rutiere de pe pod si a infrastructurii rutiere conexe de pe teritoriul celor doua state.
• Va exploata si intretine domeniul public al statului
Capitalul social al societatii care include si capitalul social pentru functionarea societatii pana la darea in functiune a obiectivului „Pod peste Dunare la Calafat-Vidin”, va fi constituit din sumele alocate in mod egal de la bugetele celor doua state.
Bugetul de functionare preconizat de la infiintare pentru primul an de functionare a Obiectivului este estimat la valoarea de 765.000 euro, partea Romaniei de participare la acest buget fiind de 382.500 euro (1.667 mii lei calculat la data de 01.03.2013). Acest buget va fi structurat dupa cum urmeaza:
• 327 mii lei – capital social impartit in 150 de actiuni cu valoare nominala de 500 euro
• 436 mii lei – costuri cu personalul angajat de societate, remuneratia membrilor organelor de conducere si supraveghere incluzand cheltuielile cu asigurarile sociale
• 904 mii lei – cheltuieli de capital, cheltuieli pentru bunuri si servicii

IV. BUGETE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

1. NOTĂ cu privire la stadiul avizării de către Ministerul Finanţelor Publice a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici la care statul este acţionar unic/majoritar sau la care deţine direct/indirect o participaţie majoritară
La data de 3.06.2013 situaţia celor 161 de operatori economici care au obligaţia de a transmite către MFP bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 se prezintă astfel:
• 100 au fost transmise MFP spre analiză şi avizare, din care 46 sunt avizate favorabil, 4 au fost respinse iar 50 se află în lucru; dintre cele avizate, 39 au fost deja aprobate de Guvern.
• 61 de bugete de venituri şi cheltuieli nu au fost încă transmise la MFP.
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome ''Autoritatea Aeronautică Civilă Română'' aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 47.010 mii lei, iar cheltuielile totale la 42.994,13 mii lei.
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Naţionale ''Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia''-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru SN „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” S.A. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 44.745 mii lei, iar cheltuielile totale la 44.056,98 mii lei.
4. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale ''Radionav''-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale ”RADIONAV” – S.A. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 5.344 mii lei, iar cheltuielile totale la 5.344 mii lei.
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 268.620 mii lei, iar cheltuielile totale la 268.620 mii lei.
6. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ''Băiţa''-S.A Stei, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru SC „Băiţa” – S.A. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 10.364 mii lei, iar cheltuielile totale la 8.362 mii lei.
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională „Nuclearelectrica” – S.A. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 2.094.064 mii lei, iar cheltuielile totale la 1.967.497 mii lei.
8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii ''C.N.I''-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională de Investiţii C.N.I. S.A. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 27.482,79 mii lei, iar cheltuielile totale la 27.482,79 mii lei.
9. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Administraţia Naţională „Apele Române”. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 1.297.215 mii lei, iar cheltuielile totale la 1.297.215 mii lei.

V. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Mandatarea Ministerului Sănătăţii pentru derularea, în
parteneriat cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Biroul pentru România al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, a proiectului "Sprijin pentru studii naţionale privind alimentaţia populaţiei" - Lot 1: studiu privind alimentaţia copiilor de 0-9 ani şi Lot 2: studiu privind alimentaţia adulţilor de 10-74 ani, conform Ghidului Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentului, „Principii generale pentru colectarea datelor naţionale privind consumul de alimente în vederea realizării unui studiu pan-european privind alimentaţia”
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor pentru încheierea unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak cu privire la eliminarea obligativităţii vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea începerii negocierilor în vederea încheierii unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind serviciile de transport aerian
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
4. MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului Cadru de Cooperare şi Planificare între Guvernul României, reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, şi Banca de Dezvoltare a Chinei (China Development Bank Corporation)
Guvernul a aprobat acest Memorandum care stabileste ca domeniile de cooperare sa includa urmatoarele: infrastructura, energie, inalta tehnologie, turism, agricultura, silvicultura, industrie miniera, comunicatii etc.
5. MEMORANDUM referitor la Declaraţia comună privind consolidarea cooperării în domeniul formării profesionale şi a cooperării între Camerele de comerţ şi meşteşugăreşti (IHK şi HWK) în vederea promovării întreprinderilor mici şi mijlocii
Guvernul a aprobat acest Memorandum care stabileste ca in timpul vizitei pe care o va intreprinde Primul Ministru Victor Ponta in Germania va fi semnata „Declaratia comuna privind consolidarea cooperarii in domeniul formarii profesionale si a cooperarii intre camerele de comert si mestesugaresti (IHK si HWK) in vederea promovarii IMM-urilor”.
6. MEMORANDUM cu tema „Formularea observatiilor Romaniei in cauza C-197/13, Campean, cererea avand ca obiect pronuntarea unei hotarari preliminare privind interpretarea articolului 100 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene – taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule instituita in baza Legii nr. 9/2012.
Guvernul a aprobat acest memorandum care stabileste ca prin formularea de observatii in aceasta cauza statul roman urmareste sustinerea unei interpretari potrivit careia sistemul taxei pentru emisii poluante provenite de la autovehicule instituit de Legea nr. 9/2012 este conform cu dreptul UE.

VI. NOTE

1. NOTĂ cu privire la aprobarea finanţării primei faze a proiectului de dezvoltare a capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România
Guvernul a primit această Notă prin care este prezentat proiectul realizat de către Ministerul Sănătăţii în parteneriat cu IRCCS Policlinico San Donato şi cu Asociaţia „Bambini Cardiopatici nel Mondo”. Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de 34 de luni, dintre care pentru 28 de luni se aplică pentru finanţare prin granturi oferite prin Acordul Zonei Economice Europene (EEA) şi prin Mecanismul Financiar Norvegian. Partenerii italieni vor asigura cofinanţarea proiectului cu o sumă de 870.000 euro. Partea română va participa la proiect cu o sumă de 164.000 euro din Fondul de rezervă bugetară pus la dispoziţia Guvernului.
Proiectul va include formarea personalului specializat pentru patru centre medicale româneşti în cadrul unui program de formare în Italia şi, de asemenea, misiuni de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă, conduse în România de către o echipă medicală de specialitate din cadrul IRCCS Policlinico San Donato.
Unul dintre primii beneficiari ai proiectului va fi Sectia de Chirurgie Cardiaca Neonatala si Infantila de la Spitalul Marie Curie.

VII. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind pescuitul şi acvacultura”, iniţiată de 15 deputaţi – Grupurile parlamentare ale PSD, UDMR (Bp. 96/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România”, iniţiată de un grup de parlamentari - UDMR (Bp. 112/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 102 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice”, iniţiată de doamna deputat Iacob –Ridzi Monica Maria şi de domnul deputat Condurăţeanu Andrei-Răzvan – PP-DD (Bp. 117/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind înfiinţarea Registrului Industriilor Alimentare”, iniţiată de un grup de parlamentari – Grupurile parlamentare ale PSD, PP-DD, PNL, PD-L, UDMR (Bp. 148/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar federaţiilor din sectorul agricol, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi”, iniţiată de un grup de parlamentari – Grupurile parlamentare ale UNPR, PSD, PNL, PP-DD, PD-L, UDMR (Bp. 149/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961, iniţiată de domnii deputaţi Ioan Benga; Niculae Mircovici; Ion Mocioalcă; Adrian George Scutaru; Mihai Weber - Grupurile parlamentare ale PSD, PNL şi Minorităţi Naţionale (Bp.151/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege de completare şi modificare a articolului 56, alineatul 5 din Legea nr. 283/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare”, iniţiată de doamnele deputat Camelia Khraibani şi Violeta Tudorie, domnul senator Laurenţiu-Florian Coca şi domnul deputat Vasile Popeangă – Grupul parlamentar al PSD (Bp.156/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, iniţiată de domnii deputaţi Dorel-Gheorghe Căprar; Liviu-Bogdan Ciucă; Viorel Marian Dragomir; Florin Iordache; Angel Tîlvăr şi Mihai Tudose din Grupurile parlamentare ale PSD şi PC (Bp. 171/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate”, iniţiată de un grup de parlamentari – Grupurile parlamentare ale PP-DD, PD-L, PC, PSD, PNL, UNPR (Bp.172/2013)
AVIZ NEFAVORABIL

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.