Sedinta de Guvern din 4 septembrie. Vezi ce-au mai aprobat!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 04.09.2013 18:04 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative care au fost incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 4 septembrie:

I. PROIECTE DE LEGE

– se vor transmite către Parlament
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului Comercial între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012
Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege
2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între România şi Republica India pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi, la 8 martie 2013
Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege.
3. PROIECT DE LEGE privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere
Proiectul de Lege aprobat de Guvern asigură cadrul legal pentru aplicarea Directivei 2009/119/CE. În acest sens se stabilesc :
• Stocurile minime de ţiţei şi/sau produse petroliere pe care fiecare stat membru este obligat să le menţină; ele se calculează însumând stocurile de urgenţă şi stocurile specifice;
• Stocurile specifice desemnează acele stocuri în care obligaţia constituirii şi menţinerii acestora revine statului membru; stocurile de urgenţă desemnează stocurile pentru care obligaţia constituirii şi menţinerii revine operatorilor economici;
• Stocurile comerciale desemnează stocurile petroliere ale companiilor destinate livrărilor pe piaţa internă şi la export, fără ca directiva să impună menţinerea acestora;
• Entitatea centrală de stocare este un organism sau serviciu non-profit, care acţionează pentru interesul general şi are drept misiune achiziţionarea, menţinerea şi vânzarea de stocuri petroliere în sensul prezentei directive sau în vederea respectării acordurilor internaţionale referitoare la menţinerea de stocuri de rezervă; entitatea centrală de stocare este singurul organism sau serviciu căruia i se poate conferi competenţa de a achiziţiona sau vinde stocurile specifice;
• Totalul stocurilor de petrol care trebuie menţinute în permanenţă corespunde cel puţin mediei zilnice a importurilor nete pe 90 de zile sau mediei zilnice a consumului intern pe 61 de zile, valoarea cea mai mare dintre acestea fiind cea selectată.
Fiecare stat membru menţine un registru detaliat şi actualizat în permanenţă al tuturor stocurilor specifice şi de urgenţă, transmiterea situaţiilor statistice făcându-se lunar şi anual.
4. PROIECT DE LEGE privind procedurile de pre-insolventa si insolventa.
Acest Proiect se află în dezbatere publică timp de 14 zile.
Îl puteţi regăsi şi în formă electronică pe site-ul Guvernului.
(proiect de lege privind procedurile de pre-insolvenţă şi insolvenţă)

II. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale şi a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
Ordonanţa de Urgenţă transpune în legislaţia naţională Directiva 2010/41/UE în sensul definirii unei noi categorii de beneficiari ai sistemelor de prestaţii sociale, respectiv soţiile, soţii lucrătorilor independenţi. În acest sens, se modifică OUG nr. 44/2008 prin includerea între termenii şi expresiile definite de ordonanţă a soţiei/soţului colaborator al lucrătorului independent, respectiv al persoanei fizice autorizate.
Acest Proiect a fost adoptat în şedinţa de astăzi.
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.
Acest Proiect a fost adoptat în şedinţa de astăzi.

III. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură
Hotărârea adoptată de Guvern prevede posibilitatea alocării sumei de 2.900.000 mii lei, în echivalent euro, din venituri din privatizare, pentru decontarea cheltuielilor aferente aplicării schemelor de plăţi directe pe suprafaţă, ajutoarelor specifice şi cele aferente măsurilor şi schemelor de piaţă şi intervenţie pentru anii 2012-2013. Actul normativ va asigura operativ fondurile necesare prefinanţării cheltuielilor generate de plăţile directe pentru anul agricol 2013 producătorilor agricoli din sectorul vegetal şi, de asemenea, va permite efectuarea plăţilor către beneficiari cu efecte asupra gradului de asigurare a acestora cu resursele financiare pentru desfăşurarea activităţilor agricole.
2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor
Hotărârea aprobată de Guvern:
• Reglementează aspectele de ordin tehnic necesare pentru funcţionarea instrumentelor financiare puse la dispoziţia beneficiarilor definiţi la art. 2, lit. e) din OUG 43/2013.
• Detaliază modalitatea de acordare a garanţiilor reglementate prin cap. II al OUG 43/2013 privind sursele de constituire a plafonului de garantare.
• Cuprinde prevederi asupra executării garanţiilor acordate în situaţia în care beneficiarii nu-şi respectă obligaţiile contractuale.
• Conduce la constituirea şi reconstruirea Fondului de microcreditare, definit în proiect ca totalul sumelor alocate de MADR în scopul acordării de microcredite.
• Stabileşte condiţiile de acordare a microcreditelor.
3. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.606/2009 pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare şi a Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Hotărârea adoptată de Guvern aduce o serie de modificări legislaţiei care gestionează fonduri comunitare eliminându-se unele dezechilibre funcţionale existente în momentul de faţă ceea ce duce la discriminarea unor categorii de personal. Prin urmare, personalului care gestionează fonduri comunitare li se va acorda, conform actului normativ adoptat, un număr de 25 de clase de salarizare suplimentare, însă cu păstrarea penalităţii pentru neperformanţă.
4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecţie a plantelor
Guvernul a aprobat această Hotărâre.
5. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
Prin Hotărâre de Guvern s-a aprobat acordarea de ajutoare de urgenţă unui număr total de 184 familii şi persoane singure care se află în situaţii de necesitate cauzate de inundaţii, incendii, stare gravă de sănătate sau alte cauze care îi expun pe cei în cauză la riscul de excluziune socială. Suma totală alocată este de 385.600 lei fiind repartizată, în funcţie de necesităţi, în cuantumuri cuprinse între 300 şi 10.000 lei
6. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.803/2001 privind constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea şi monitorizarea Planului de acţiuni referitor la îmbunătăţirea mediului de afaceri
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
7. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Anexei la Legea nr.526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului „Schi în România”
Hotărârea adoptată de Guvern extinde domeniul schiabil Şureanu – Petrila pe teritoriul administrativ al judeţului Hunedoara.
8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin scrisorile semnate la Bucureşti la 20 iunie 2013 şi la Paris la 26 iunie 2013, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
9. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A.-IFN
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A.. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 251.335 mii lei, iar cheltuielile totale la 207.061 mii lei.
10. HOTĂRÂRE pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov
Guvernul a aprobat această Hotărâre.
11. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Podul de la Giurgiu, peste Dunăre, pe DN 5, km 64+884-(inclusiv drumul de acces de la ieşirea din vamă până la intrarea pe pod”)
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se alocă suma de 75 mii de lei pentru justa despăgubire a proprietarilor unor imobile situate pe coridorul de expropriere şi, pe de altă parte, se aprobă caracteristicile principale ale indicatorilor obiectivului de investiţii. Valoarea totală a investiţiei este de 91.985 mii lei.
12. HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri culturale mobile aflate în custodia Muzeului Naţional de Artă al României şi în administrarea Administraţiei Prezidenţiale, precum şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.194/2009
Prin Hotărârea adoptată de Guvern bunurile culturale mobile din colecţia fostei Mănăstiri Cotroceni, aflate în domeniul privat al statului şi în custodia Muzeului Naţional de Artă al României, şi care nu au fost preluate prin protocol de către Administraţia Prezidenţială în 2012 vor trece efectiv, din administrarea Administraţiei Prezidenţiale în administrarea MNAR.
13. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
14. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
Guvernul a aprobat această Hotărâre.
15. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2002 privind stabilirea condiţiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de încălţăminte destinate vânzării către consumatori, republicată
Guvernul a aprobat această Hotărâre care transpune în legislaţia naţională Directiva 2013/15/UE a Consiliului.
16. HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru luna septembrie a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritatea de management
Hotărârea adoptată de Guvern.
17. HOTĂRÂRE privind numirea consulului general al României la New York, Statele Unite ale Americii
Guvernul a aprobat această Hotărâre prin care se numeşte doamna Ioana-Gabriela Costache în funcţia de consul general, şef al Consulatului general al României la New York SUA. HG nr. 345/2013 privind numirea domnului Claudiu Lukacsi în această calitate se abrogă.
18. HOTĂRÂRE privind aplicarea de corecţii financiare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013.
Această Hotărâre a fost aprobată în cadrul şedinţei de astăzi.
19. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii
Guvernului nr. 927/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale destinate sediilor partidelor politice.
Această Hotărâre a fost aprobată în cadrul şedinţei de Guvern de astăzi.

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Protocolului între Guvernului României şi Guvernul Republicii Turcia privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi a titlurilor academice
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
2. MEMORANDUM cu tema: semnarea Memorandumului privind Protocolul de Cooperare între Ministerul Educaţiei Naţionale din România, Institutul Naţional pentru Studiul Holocaustului în România “Elie Wiesel” şi Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării textului: Protocolul de colaborare între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Services for Open Learning, Marea Britanie, pentru perioada 2013-2017
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea creşterii numărului de personal şi implicit a fondului de salarii, aprobarea achiziţionării unui autovehicul pentru pază şi intervenţie şi a unor elemente de mobilier strict necesare la SC RO-ARMMYSECURITY S.A. în anul 2013, urmare a extinderii activităţii acesteia
Guvernul a aprobat acest Memorandum. Majorarea cheltuielilor anuale salariale, propusă în Memorandum este de 246,9 mii lei.
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea creşterii cheltuielilor cu salariile, aprobarea achiziţionării unui număr de 7 autoutilitare în vederea desfăşurării obiectului de activitate al SC RO-ARMYCATERING S.A. în anul 2013, urmare a extinderii activităţii acesteia
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
6. MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Înţelegerii de cooperare între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul Ocupării din Regatul Belgiei, în domeniul muncii şi ocupării
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea demersurilor în vederea reînnoirii de observator al României la Comisia Internaţională de Stare Civilă
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
8. MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei cu privire la obţinerea, pe bază de reciprocitate, a drepturilor de proprietate asupra terenurilor, pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
9. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de cooperare în domeniile educaţiei, ştiinţei şi culturii între Guvernul României şi Guvernul Mongoliei
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
10. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor pentru încheierea unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la eliminarea obligativităţii vizei pentru titularii de paşapoarte de serviciu.
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată
”Lege pentru declararea zilei de 18 februarie Ziua Primarului”, iniţiată de domnul deputat Marian Enache – PSD (Bp. 218/2013) – A FOST TRIMIS CĂTRE PARLAMENT
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr 266/2008, republicată”, iniţiată de domnii deputaţi Adrian Gurzău , George Ionescu şi Florin Gheorghe – PD-L (Bp.204/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de Guvern nr.2/12.07.2001, privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare, iniţiată de domnii deputaţi Florin Gheorghe, Adrian Gurzău şi George Ionescu din Grupul parlamentar al PD-L (Bp. 207/2013) - AVIZ NEFAVORABIL
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor”, iniţiată de domnii deputaţi Florin Iordache şi Angel Tîlvăr – Grupul parlamentar al PSD (Bp. 313/2013) - AVIZ NEFAVORABIL
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului Propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru modificarea alin (11) al art. 87 din Legea nr 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap” iniţiată de doamnele deputat Tamara - Dorina Ciofu şi Elena Cătălina Ştefănescu şi domnul deputat Vlad –Alexandru Cosma – Grupul parlamentar al PSD (Bp 322/2013) - AVIZ NEFAVORABIL

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.