Sedinta de Guvern la 16 aprilie. Vezi ce-au mai discutat!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 16.04.2013 17:37 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative care au fost incluse pe agenda şedinţei Guvernului din 16 aprilie 2013:

I. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor personalului din sistemul bugetar aferente lunii aprilie 2013
Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvern stipulează că, în sistemul bugetar, salariile aferente lunii aprilie 2013, a căror plată este eşalonată, potrivit legii, în perioada 5-10 a lunii mai, se plătesc în data de 30 aprilie.
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean
La data de 30.04.2013 expiră perioada de valabilitate a programelor de transport public judeţean şi, implicit, a licenţelor de traseu. Întrucât transportatorii au contestat Ordinul ministrului Administraţiei şi Internelor şi al ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 240/1614/2012, iar Curtea de Apel Piteşti a suspendat executarea acestui Ordin, procedura de atribuire a traseelor din Programul judeţean de transport 2013-2019 a fost suspendată. Deoarece data soluţionării pe fond a cauzei este incertă, este necesară prelungirea valabilităţii Programelor de transport public judeţean, precum şi a licenţelor de traseu aferente acestora. Este ceea ce reglementează prezentul act normativ. Este ceea ce reglementează prezentul act normativ adoptat de Guvern.
3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea articolului 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru eliminarea blocajelor ce au loc în activitatea curentă a operatorilor din transportul aerian care îşi desfăşoară activitatea pe o piaţă concurenţială şi care până la momentul intrării în vigoare a O.U.G. nr.77/2012 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr.34/2006 nu aveau calitatea de autoritate contractantă si ţinând cont de perioada lungă pe care o presupune procedura parlamentară, s-a impus iniţierea unei ordonanţe de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă, astfel:
Articol unic: La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă litera b1) a articolului 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică, după cum urmează:
b1) orice regie autonomă sau companie naţională/societate comercială cu capital integral sau majoritar deţinut de o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit.a), sau de către un alt organism de drept public, cu excepţia operatorilor din transportul aerian.
4. ORDONANTA DE URGENTA privind aplicarea in perioada 2013-2018 a unor masuri de protecţie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective, efectuate in baza planurilor de disponibilizare.
Guvernul a aprobat aceasta Ordonanţa de urgenţă.

II. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind asistenţa pentru implementarea proiectelor finanţate prin intermediul Instrumentelor Structurale al Uniunii Europene, semnat la Bucureşti la 21 noiembrie 2012
Guvernul a aprobat acest Acord prin care se creează cadrul general pentru furnizarea de către BERD a asistenţei tehnice în vederea accelerării implementării programelor operaţionale finanţate din Fondurile Structurale şi de Coeziune şi, implicit, a absorbţiei acestor fonduri şi pregătirea următoarei perioade de programare 2014-2020. FSC sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale.
2. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.96/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
Prin OUG nr.6/2011 Guvernul a lansat, în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.
Având în vedere succesul de care s-a bucurat programul de la lansare şi până în prezent, şi luând în considerarea necesitatea aplicării lui şi în următorii ani, Guvernul a aprobat prin Hotărâre prelungirea aplicării acestui program pentru perioada 2013-2020, pentru un număr de cel puţin 550 de beneficiari în fiecare an, prin asigurarea, din bugetul aprobat anual Ministerului Economiei a sumelor necesare pentru plata alocaţiilor financiare nerambursabile necesare.
3. HOTĂRÂRE privind revocarea şi numirea unor membri ai Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care:
• Este revocat din funcţia de reprezentant al Ministerului Justiţiei domnul Florin Aurel Moţiu, în locul lui fiind nominalizat domnul Valentin Căpraru.
• Este revocat din funcţia de reprezentant al Secretariatului General al Guvernului domnul Sorin Dan Mihalache, în locul lui fiind nominalizată doamna Ioana Andreea Lambru.
4. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al SC „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu- Constanţa” S.A. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 19.967,00 mii lei, iar cheltuielile totale la 19.967,00 mii lei.
5. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr.1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr.1055/2012 privind revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne precum şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
6. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului
nr.706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de
judeţe în administrarea prefecturilor şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea
Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
7. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Brăila, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Brăila
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
8. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la titlul Cheltuieli de personal, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se prevede suplimentarea bugetului MMFPSPV, la titlul „Cheltuieli de personal”, cu suma de 1.226 mii lei, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice – „Acţiuni generale”.
9. HOTARARE privind alocarea temporara pentru lunile aprilie si mai ale anului 2013 a unor sume din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management
Guvernul a adoptat aceasta Hotărâre prin care Ministerul Finanţelor Publice aloca temporar suma de 425.120,00 mii lei, in echivalent euro, in scopul asigurării necesarului de finanţare al Autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale in cadrul obiectivului de convergenta – Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS M), Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE), Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) si Programul Operaţional Regional (POR). Alocarea temporara este aferenta lunilor aprilie si mai ale anului 2013 in vederea efectuării plăţilor pentru rambursarea cheltuielilor eligibile către beneficiari.
III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierilor asupra viitorului Protocol opţional nr.16 la Convenţia privind apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, semnată de România la 7 octombrie 1993, ratificată prin Legea nr.30/1994
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
2. MEMORANDUM cu tema: Elaborarea de către Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive a proiectelor acordurilor de colaborare între entităţi competente din Republica Franceză şi România în domeniul managementului deşeurilor radioactive, conform acţiunilor cuprinse în Parteneriatul Strategic Franţa-România
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
3. MEMORANDUM cu tema: aprobarea conţinutului ediţiei 2013 a Programului de Convergenta
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
4. MEMORANDUM cu tema: Stabilirea poziţiei României in cauza 2010/4109 in constatarea neîndeplinirii obligaţiilor privind pensiile refugiaţilor politici greci repatriaţi din Romania.
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

IV. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia”, iniţiată de un grup de parlamentari – PC, PNL, PSD, PP-DD, PD-L (Bp. 40/2013) - AVIZ NEFAVORABIL
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea forţei de muncă”, iniţiată de doamna deputat Claudia Boghicevici – Grupul parlamentar al PDL(Bp. 41/2013) - AVIZ NEFAVORABIL
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane”, iniţiată de domnul senator Alexandru Pereş şi domnul deputat Clement Negruţ – Grupurile parlamentare ale PDL (Bp. 43/2013) - AVIZ NEFAVORABIL
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru completarea art. 2 din Legea nr. 84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice”, iniţiată de un grup de senatori – Grupul parlamentar al PSD (Bp. 48/2013) - AVIZ NEFAVORABIL
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din
administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” în domeniul public al
comunelor Crişan şi Maliuc, judeţul Tulcea şi în administrarea consiliilor locale ale
acestora”, iniţiată de domnul senator Trifon Belacurencu – PSD(Bp. 22/2013) AVIZ FAVORABIL
6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la forma amendată de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor a propunerii legislative intitulate „Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez şi înfiinţarea Ordinului Geodezilor din România”, iniţiată de 12 deputaţi – Grupul parlamentar al PNL (Plx.505/2010) – Parlamentul va decide
7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală”, iniţiată un grup de parlamentari – PNL, PSD, PP-DD (Bp. 34/2013) - AVIZ NEFAVORABIL
8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea Referendumului” initiata de domnii deputati Valeriu Stefan Zgonea si Marian Neacsu, Eugen Nicolicea, Florin Iordache-Grupul Parlamentar al PSD si domnul deputat Liviu Bogdan Ciuca-Grupul Parlamentar al PC - AVIZ FAVORABIL

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.