Sedinta de Guvern pe 27 august. Vezi ce-au mai aprobat!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 28.08.2013 13:20 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative care au fost incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 27 august:

I. PROIECTE DE LEGE

– vor fi trimise catre parlament
1. PROIECT DE LEGE pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
Proiectul de Lege adoptat de Guvern urmăreşte reglementarea clară a regimului pensiilor de serviciu pentru magistraţii condamnaţi. Astfel, judecătorii, procurorii, magistraţii – asistenţi şi asimilaţii acestora care, ulterior eliberării din funcţie, au fost condamnaţi definitiv pentru o infracţiune de corupţie, o infracţiune asimilată infracţiunilor de corupţie sau în legătură cu acestea, ori pentru o infracţiune de serviciu sau în legătură cu serviciu, comise cu intenţie, nu beneficiază de pensie de serviciu şi nici de indemnizaţia prevăzută la art. 81 din Legea nr. 303/2004. Aceste persoane beneficiază doar de pensia în sistemul public, în condiţiile legii.
2. PROIECT DE LEGE privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană şi stimularea şi facilitarea dezvoltării activităţilor miniere România.
Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege care, potrivit procedurii va trebui adoptat de Parlamentul României. Principalele măsuri propuse în proiectul de lege sunt:
• Aprobarea ”Acordului privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montana”; potrivit acestui acord, acţionarul majoritar al RMGC va transfera în etape cu titlu gratuit către acţionarul minoritar controlat de statul român o cotă de 5,69% din capitalul social al RMGC; participaţia indirectă a statului român urmează să ajungă astfel la 25%. Redevenţa minieră aplicabilă proiectului minier va fi de 6% (faţă de 4 % în cazul celorlalte miniere) cu opţiunea statului român de a solicita plata acesteia în natură. De asemenea, investitorul se angajează să întreprindă conservarea, amenajarea şi revitalizarea patrimoniului cultural, să asigure protecţia mediului şi eliminarea poluării istorice, să contribuie la dezvoltarea economică şi culturală durabilă a comunităţii din Roşia Montana.
• Declararea proiectului ca fiind de utilitate publică şi de interes naţional deosebit.
• Mandatarea unor entităţi publice să aducă la îndeplinire unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro – argentifere din perimetrul Roşia Montana
• Modificarea unor acte normative privitoare la exproprieri, autorizaţii de construcţie etc.
Conform planului de afaceri al acţionarului majoritar, implementarea şi desfăşurarea exploatării minereurilor auro-argentifere va duce la crearea a 2300 locuri de muncă în faza de construcţie şi 900 locuri de muncă în faza de operare.

II. ORDONANŢE ŞI ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
Ordonanţa adoptată de Guvern urmăreşte realizarea unei protecţii sociale focalizate pentru cele mai defavorizate segmente ale populaţiei în perioada sezonului rece 2013 – 2014 ca urmare a creşterii de preţuri la gaze naturale şi energie electrică. Prin Ordonanţă:
• se menţine sistemul actual de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţelor cu energie termică în sistem centralizat;
• se introduce indicatorul social de referinţă (ISR) ca element de raportare a cuantumului ajutoarelor şi nivelurilor de venituri, în conformitate cu art. 14 din Legea nr. 292/2011;
• se ajustează cuantumul ajutoarelor pentru încălzirea cu gaze naturale şi se asigură acoperirea creşterii de 6 % a preţului la gazele naturale;
• se introduc ajutoare pentru încălzirea cu energie electrică; ajutoarele vor varia între 240 lei pentru familiile/persoanele cu venituri până la 155 lei/persoană şi 48 lei pentru venituri de până la 615 lei/persoană;
• se introduce procedura solicitării de informaţii de către primar de la instituţiile/autorităţile competente, pe bază de protocol sau, după caz, de la solicitantul ajutorului de documente justificative privind componenţa familiei, veniturile realizate şi situaţia juridică a locuinţei;
• se introduce ancheta socială ca mijloc de verificare a îndeplinirii condiţiilor de acordare a ajutoarelor, în situaţiile care nu pot fi determinate cu exactitate pe baza documentelor justificative
• pentru ajutoarele de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, se propune plata acestora la începutul sezonului rece.
2. ORDONANŢĂ privind reglementarea unor măsuri bugetare
Ordonanţa adoptată de Guvern are următoarele prevederi principale:
• Din sumele încasate de MApN de la ANCOM se va vira la bugetul de stat echivalentul în lei al sumei de 9,4 milioane euro, sumă care va fi utilizată exclusiv pentru realizarea Fazei 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizarea graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului ”Avion Multirol al forţelor Aeriene”.
• Se amână până în anul 2015 aplicarea prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă pentru personal din instituţiile şi autorităţile publice, cu excepţia instituţiilor finanţate integral din venituri proprii. De asemenea, se amână până în anul 2015 acordarea de tichete cadou şi de tichete de vacanţă pentru personalul din aceste instituţii.
• Se despăgubeşte S.N. Radiocomunicaţii S.A. de către ANCOM cu suma de 35,29 milioane lei pentru compensarea eforturilor financiare impuse de proiectul ”Eliberare bandă”.
• Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, venitul lunar de completare prevăzut de OUG nr. 36/2013 se va acorda numai persoanelor disponibilizate în condiţiile stabilite prin această ordonanţă de urgenţă, din cadrul operatorilor economici reclasificaţi în sectorul administraţiei publice conform listei publicate de INS.
• Decontarea contravalorii abonamentelor sau biletelor de transport pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu se va face de către unităţile de învăţământ către elevii beneficiari pe baza abonamentelor de transport eliberate de operatorii de transport.
3. ORDONANŢĂ privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
Prin această Ordonanţă adoptată de Guvern se reglementează unele aspecte care nu erau clarificate în legislaţia fiscală, după cum urmează:
• Se creează cadrul legal care permite contribuabililor care obţin venituri din activităţi agricole să achite impozitul şi contribuţiile aferente acestor venituri la organul fiscal din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale corespunzătoare localităţii în care aceştia îşi au domiciliul fiscal.
• Pentru a rezulta cu claritate că taxarea inversă se aplică şi în situaţia tranzacţiilor realizate pe Piaţa pentru Ziua Următoare şi pe Piaţa Intrazilnică de energie electrică, se impune menţionarea distinctă a fiecărei categorii de comercianţi persoane impozabile care vor intra sub incidenţa acestei măsuri.
• Introducerea persoanelor fizice în categoria plătitorilor de accize în cazul vehiculelor şi a motoarelor cu capacitate de peste 100 cai putere destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement.
• Asigurarea cadrului legal care permite restituirea accizelor şi pentru produsele nou introduse în sfera de aplicare a accizelor nearmonizate.
4. ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
Modificările aduse de Ordonanţa adoptată de Guvern clarifică aplicarea justă şi echitabilă a taxelor şi contribuţiilor la Fondul pentru mediu şi corelează prevederile legale din alte acte normative care privesc atât sursele de venit la bugetul Fondului pentru mediu, cât şi proiectele şi programele ce se finanţează din acestea. Instituirea taxei pentru valoarea finală prin depozitare şi corecturile aduse textului iniţial vor asigura îndeplinirea obligaţiilor de colectare separată tratare-reciclare şi valorificarea deşeurilor municipale şi deşeurilor de ambalaje ce revin României ca membru UE şi vor genera încasări mai mari la bugetul Fondului pentru mediu. Din sumele astfel colectate Administraţia Fondului poate finanţa proiecte şi programe de mediu, inclusiv închiderea depozitelor neconforme de deşeuri pentru care obligativitatea de închidere cade în sarcina autorităţilor administrativ teritoriale.
5. PROIECT DE ORDONANŢĂ pentru crearea cadrului instituţional necesar în vederea funcţionării Centrului Sud - Est European de Aplicare a Legii
Ordonanţa adoptată de Guvern actualizează cadrul normativ intern necesar în vederea funcţionării SELEC. Dintre dispoziţiile acestei ordonanţe, menţionăm:
• Desemnarea Punctului naţional focal din cadrul Centrului de cooperare poliţienească internaţională şi reglementarea atribuţiilor acestuia în raport cu misiunea de a asigura legătura operaţională cu SELEC;
• Stabilirea aspectelor referitoare la funcţiile de ofiţer de legătură la SELEC, respectiv instituţiile în care sunt prevăzute aceste funcţii.
Ordonanţa modifică OUG nr. 103/2006 în sensul corelării terminologice cu dispoziţiile Convenţiei pentru stabilirea SELEC
6. ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare
Ordonanţa adoptată de Guvern transpune în legislaţia românească documentul strategic ”Small Business Act” for Europe adoptat de Comisia Europeană în anul 2008 şi revizuit în 2011. Acest document statuează 10 principii menite să ghideze concepţia şi punerea în aplicare, atât la nivelul UE cât şi la nivelul statelor membre, a politicilor de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii. Actul normativ adoptat de Guvern adaptează principiile actului european la realităţile româneşti prin:
• Efectuarea inspecţiei fiscale la IMM-uri o singură dată într-o perioadă de 3 ani;
• Instituirea obligativităţii evaluării ex-ante a impactului economic al actelor normative asupra IMM-urilor, evaluare care va fi însoţită de propuneri de soluţii alternative;
• Sprijinirea dezvoltării sistemului educaţional de promovare a culturii şi competenţelor antreprenoriale;
• Sprijinirea şi susţinerea formării profesionale a adulţilor în vederea creşterii calităţii resurselor umane necesare IMM-urilor;
• Acordarea de facilităţi fiscale IMM-urilor pentru primul an fiscal de la înregistrarea în Registrul Comerţului;
• Sprijinirea nevoilor de finanţare ale IMM-urilor prin diverse instrumente investiţionale, vehicule financiare şi programe naţionale;
• Limitarea introducerii de noi sarcini administrative sau obligaţii de raportare pentru IMM-uri în vederea asigurării unui mediu de afaceri prietenos.
7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici
Prin Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvern, redistribuirea funcţionarilor publici cărora le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor, se va realiza de către ANFP pe baza nevoilor reale ale diverselor instituţii, manifestate prin acordul conducătorilor în a primi prin redistribuire funcţionari publici care au fost obiectul unor măsuri de restructurare.

III. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE privind stabilirea serviciilor publice esenţiale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se aprobă Lista serviciilor publice esenţiale fără de care unităţile administrativ teritoriale, aflate în situaţie de criză financiară sau insolvenţă, nu pot funcţiona. Aceste servicii sunt: impozite şi taxe locale, evidenţa persoanelor, registrul agricol, amenajarea teritoriului şi urbanism, situaţii de urgenţă, învăţământ şi servicii auxiliare pentru educaţie, sănătate, cultură, religie, asistenţă socială, alimentare cu apă şi canalizare, iluminat public, salubrizarea şi gestionarea deşeurilor, producere transport distribuţie şi furnizare de energie termică în sistem centralizat, autorizare şi avizare transport public de călători.
2. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Fondului Român de Contragarantare
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM S.A. – IFN. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 251.335 mii lei, iar cheltuielile totale la 207.061 mii lei.
3. HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.1230/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Autostrada Timişoara - Lugoj”
Prin Hotărârea adoptată de Guvern s-a modificat HG nr. 1230/2010 în sensul că din suma totală prevăzută în hotărârea iniţială, suma 876 mii lei este aferentă imobilelor care se expropriază şi care sunt prezentate în Anexa prezentului act normativ.
4. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.158/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ''Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0+000-km 184 +390''
Prin Hotărâre de Guvern se alocă suma de 672 mii lei pentru un număr de 673 imobile ca justă despăgubire pentru exproprierea în cauză de utilitate publică în vederea reabilitării DN 76.
5. HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 382/2005 privind introducerea specificaţiilor detaliate pentru dispozitivele medicale produse prin utilizarea ţesuturilor de origine animală
Guvernul a adoptat această Hotărâre, în România urmând să se aplice prevederile Regulamentului UE nr. 722 din 2012, regulament care este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.
6. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar
Hotărârea adoptată de Guvern îndeplineşte solicitările Comisiei Europene privind transpunerea Directivei 2008/57/CE privind interoperativitatea sistemului feroviar în Comunitate.
7. HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.1251/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.122/2006 privind azilul în România
Hotărârea adoptată de Guvern vizează:
• Stabilirea termenului de efectuare a anchetei sociale în baza căreia se stabileşte dreptul la ajutorul nerambursabil;
• Reglementarea modalităţii de realizare a plăţii ajutorului nerambursabil;
• Reglementarea modalităţii de prelungire a perioadei iniţiale de acordare a ajutorului nerambursabil ;
• Stabilirea modalităţii de acordare a acestui drept pentru minorii, cetăţeni străini, care au dobândit o formă de protecţie în România şi se află în unităţi de asistenţă socială, prin plata ajutorului în contul deschis pe numele acestora destinat alocaţiei de stat pentru copii.
8. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Statistic Naţional Anual 2013
Guvernul a adoptat această Hotărâre. În anul 2013 INS derulează 139 de cercetări statistice care vor acoperi aproximativ 2.750.000 unităţi statistice (agenţi economice, instituţii publice, gospodării ale populaţiei) şi vor genera aproximativ 90 de studii, lucrări şi analize statistice. De asemenea, se vor realiza 19 rapoarte standard solicitate de Eurostat.
9. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.6 la Hotărârea Guvernului nr.972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
10. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
11. HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie pentru anul 2013
Hotărârea adoptată de Guvern a aprobat cuantumul de 10 mii de euro care reprezintă cotizaţia MJ la AIA.
12. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Dolj aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
13. HOTĂRÂRE pentru modificare Hotărârii Guvernului nr. 447/2203 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii.
Realizarea hărţilor de hazard şi a hărţilor de risc la inundaţii într-un mod unitar la nivel naţional conform prevederilor noilor norme metodologice va permite o mai bună gestionare a situaţiilor de urgenţă generate de acest tip de risc natural conducând astfel la evitarea pierderilor de vieţi omeneşti si diminuarea de pagubelor materiale.
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea încheierii, prin schimb de note verbale, a unui Protocol de modificare a Acordului bilateral dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor lor, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2004

Guvernul a aprobat acest Memorandum.
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Mandatului delegaţiei României la lucrările Comisiei Mixte Interguvernamentale de colaborare economică şi tehnică româno-turce, Bucureşti, 10-11 septembrie 2013
- Împuternicirea domnului ministru delegat pentru energie, Constantin Niţă, să semneze Protocolul Comisiei Mixte România – Turcia
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
3. MEMORANDUM cu tema: Elaborarea Planului Naţional Comun de Acţiune-cadru, pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar
Ca urmare a Memorandumului adoptat de Guvern se va asigura aplicarea unitară, la nivel naţional a activităţilor de protecţie a unităţilor şcolare, a siguranţei elevilor şi a personalului didactic.
4. MEMORANDUM cu tema: Sprijinul acordat de către România Republicii Moldova, pentru organizarea la Chişinău a Reuniunii Informale pregătitoare a Conferinţei Regionale pentru Europa (ERC) a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură/FAO, ce va avea loc la Bucureşti (1-4 aprilie 2014)
Prin Memorandumul aprobat de Guvern se propune acordarea unui ajutor în valoare de 60 mii USD, din bugetul MADR către Republica Moldova pentru organizarea la Chişinău a Reuniunii Informale pregătitoare a Conferinţei Regionale pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură FAO.

V. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind declararea zilei de 28 noiembrie - ZIUA BUCOVINEI, iniţiată de domnii parlamentari Cătălin Boboc; Tudor-Alexandru Chiuariu; Paul Ichim şi Ştefan-Alexandru Băişanu din Grupurile parlamentare ale PNL (Bp. 224/2013) – AVIZ FAVORABIL CU AMENDAMENTE.
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii”, iniţiată de 13 deputaţi – Grupul parlamentar al UDMR (Bp. 282/2013) – AVIZ NEFAVORABIL.
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2012 privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului”, iniţiată de doamnele deputat Luminiţa - Pachel Adam şi Maria Dragomir şi domnii deputaţi Vasile Iliuţă, Ion Melinte, Gheorghe Neţoiu, Dumitru Niculescu şi Cătălin-Florin Teodorescu – Grupurile parlamentare ale PPDD, PDL (Bp 324/2013) – AVIZ NEFAVORABIL.
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege completarea art. 70 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”, iniţiată de domnii deputaţii Moldovan Jozsef, Kerekes Karoly şi Erdei Doloczki Istvan – UDMR (Bp. 325/2013) – AVIZ NEFAVORABIL.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.