Ultima sedinta de guvern inainte de alegerile parlamentare

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 04.12.2012 20:52 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative care au fost incluse pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului României din 4 decembrie 2012:

I. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului cu privire la preocupările poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona, semnat la Bruxelles, la 13 iunie 2012;
Guvernul a aprobat acest Proiect de lege prin care Tratatul de la Lisabona acordă garanţii în următoarele domenii: dreptul la viaţă, familie şi educaţie, impozitare, securitate şi aderare. În baza acestor garanţii, Guvernul irlandez a organizat un al doilea referendum privind Tratatul, ceea ce a dus la ratificarea acestuia de către Irlanda în 2009.
2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin;
Prezentul Proiect de lege transpune în mod corect şi complet prevederile Directivei 2008/56/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acţiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin. Practic, prezentul Proiect corectează nişte erori materiale din cuprinsul Ordonanţei de urgenţă pe care o modifică.
3. PROIECT DE LEGE privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege;
Guvernul a adoptat un Proiect de lege prin care furnizorii privaţi de servicii sociale nu mai sunt doar potenţiali beneficiari de finanţări sporadice din bugetele locale, ci parteneri în asigurarea unei pieţe mixte de servicii sociale la nivel local.
Proiectul de lege stabileşte acordarea de subvenţii din bugetele locale şi din bugetul de stat pe baza unor priorităţi înscrise în propriile programe de subvenţionare. Procedura de subvenţionare reglementată prin prezentul Proiect propune un nivel maxim de subvenţionare ce nu poate depăşi 50% din costul standard/beneficiar/tip de serviciu stabilit conform legii, atât în cazul subvenţiilor de la bugetul de stat, cât şi pentru subvenţiile acordate de la bugetele locale. De asemenea, Proiectul de lege propune subvenţionarea nu numai a asociaţiilor şi fundaţiilor, ci şi a cultelor recunoscute de lege.
Actul normativ este o Lege specială prin care se propune ca subvenţionarea serviciilor sociale să fie realizată în baza unor proceduri de evaluare şi selecţie, care respectă principiile concurenţei, eficienţei şi transparenţei în alocarea fondurilor publice;
4. PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe;
Guvernul a adoptat un Proiect de lege prin care, între încheierea sesiunii ordinare a anului 2012 şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2013, Guvernul este abilitat să emită Ordonanţe în anumite domenii care NU fac obiectul legilor organice.

II. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
Actul normativ înlătură tratamentul discriminatoriu aplicat persoanelor care execută o pedeapsă privativă de libertate, tratament discriminatoriu care vizează evidenţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. De asemenea, ca urmare a aprobării proiectului, persoanele care execută pedepse privative de libertate şi nu dispun de mijloace financiare NU vor mai suporta din surse proprii cheltuielile generate de producerea şi eliberarea actelor de identitate.
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;
Prin utilizarea sistemului de acordare a asistenţei de urgenţă cu elicoptere aflate în administrarea MAI, ai căror operatori medicali sunt situaţi în Bucureşti, în Târgu Mureş, în Iaşi şi în Timişoara, s-au obţinut rezultate foarte bune.
Prin acest act normativ, se reglementează cadrul legal pentru aplicarea acestui sistem şi în restul ţării, prin simplificarea procedurilor de desemnare a unităţilor sanitare ca operatori medicali, în vederea dezvoltării activităţii pentru eficientizarea sistemului de asistenţă medicală de urgenţă la nivel naţional, mai ales în zone în care accesul este foarte dificil. De asemenea, se degrevează elicopterele aflate în dotare de parcurgerea unor distanţe mari şi se micşorează timpul de intervenţie pentru operaţiunile de salvare.
3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind echivalarea titlurilor oficiale de calificare de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi SUA;
Prin acest act normativ, medicii care au obţinut specialitatea în aceste ţări îşi vor putea exercita profesia pe teritoriul României fără a mai fi necesar să susţină un concurs de rezidenţiat. Specializarea va fi recunoscută în baza documentelor de formare emise în aceste ţări, după verificarea respectării normelor din legislaţia naţională şi europeană în materie. Urgenţa acestui act normativ este dată de lipsa de cadre specializate din sistemul sanitar românesc, precum şi de solicitările unor tineri care au obţinut aceste specializări în străinătate şi doresc să se întoarcă şi să profeseze în România.
4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi;
Guvernul a adoptat această Ordonanţă de urgenţă prin care, în principal, se armonizează Legea nr.202/2002 cu legislaţia europeană. Astfel:
• Se integrează în textul Legii unele prevederi ale Directivei 2010/41/UE a Parlamentului European şi a Consiliului;
• Se abrogă literele a, b şi d ale art. 49, ca urmare a abrogării Directivei Consiliului nr. 76/207/CEE, Directivei 75/117/CEE şi Directivei 97/80/CE, precum şi abrogarea literei f a aceluiaşi articol, ca urmare a abrogării Directivei 86/613/CEE;
• Se actualizează cuantumul amenzilor contravenţionale;
• Se actualizează unele denumiri de instituţii ca urmare a noilor prevederi legislative.

III. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război, văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat;
Prin Hotărârea de Guvern se majorează ajutorul anual acordat acestor categorii de populaţie de la 200 la 230 de lei. Această majorare este motivată de creşterile de preţuri la mărfurile nealimentare şi la servicii în 2012 faţă de 2011. De acest ajutor va beneficia un număr de 36.836 persoane, din care 34.975 plătite de MMFPS, 957 persoane plătite de MAPN, 902 persoane plătite de MAI şi două persoane plătite de SRI.
2. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 628/2009 privind unele măsuri de implementare a activităţilor prevăzute în programul de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap „Restructurarea instituţiilor de tip vechi destinate persoanelor adulte cu handicap şi crearea de servicii alternative de tip rezidenţial”;
Prin această Hotărâre se urmăreşte finalizarea lucrărilor aferente Programului de interes naţional „Restructurarea instituţiilor de tip vechi destinate persoanelor adulte cu handicap şi crearea de servicii alternative de tip rezidenţial”, până la data de 31 decembrie 2013. Prin finalizarea acestui Program va creşte calitatea vieţii pentru un număr de cel puţin 400 de persoane cu handicap, instituţionalizate.
De asemenea, se realocă şi se suplimentează sumele aferente programului, astfel: 318.608,37 lei (Sera România) + 300.139,71 lei (DGASPC Călăraşi) pentru anul 2012 şi 953.299.69 lei (DGASPC Călăraşi) pentru anul 2013.
3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului-cadru între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare pentru instituirea cu titlu experimental, a unui sprijin pentru reinserţia familiilor de cetăţeni români aparţinând minorităţii romilor, revenite din Franţa, cu un ajutor de revenire acordat de Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare, semnat la Bucureşti, la 12 septembrie 2012;
Guvernul a aprobat prin Hotărâre un Acord-cadru care vizează realizarea unui parteneriat consolidat, care să faciliteze reinserţia în România a unui grup ţintă de 80 de familii de cetăţeni români aparţinând minorităţii rome, care doresc să revină din Franţa pentru a se restabili pe teritoriul României. Conform prevederilor Acordului-cadru, Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare se angajează să desfăşoare următoarele activităţi pe teritoriul Franţei:
• să primească din partea familiilor cererile de sprijin pentru revenire;
• să organizeze reîntoarcerea în România a acestor familii cu suportarea costurilor de transport;
• să sprijine aceste familii în vederea obţinerii documentelor de călătorie;
• să acorde un ajutor financiar;
• să comunice coordonatele acestor familii către autorităţile locale competente.
În mod concret, sprijinul pentru reinserţia economică a familiilor beneficiare constă într-un ajutor financiar pentru înfiinţarea unei firme şi un program de instruire adaptat cerinţelor specifice ale proiectului privind înfiinţarea firmei respective.
4. HOTĂRÂRE privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil;
Prin Hotărâre, se schimbă titularul dreptului de administrare a unui imobil de la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri pentru Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, în vederea utilizării acestuia ca incubator de afaceri în conformitate cu Strategia guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului IMM în perioada 2009-2013.
5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind amendarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperarea economică, industrială şi tehnico-ştiinţifică, semnat la Bucureşti, la 16 noiembrie 2005 – semnat la Bucureşti, la 3 iulie 2012;
Guvernul a adoptat prin Hotărâre aprobarea acestui Protocol în cadrul căruia urmează să fie convenite programele concrete de sprijin în procesul de pregătire a aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
6. HOTĂRÂRE privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2013, 2014 şi 2015, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;
Guvernul a adoptat, prin Hotărâre, limitele anuale privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală. Pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, aceste limite sunt în sumă de 800 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2013, 2014 şi 2015. De asemenea, Hotărârea stabileşte că limitele anuale pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.200 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2013, 2014 şi 2015.
7. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern;
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care se aprobă Normele privind cooperarea pentru asigurarea funcţiei de audit public intern. Prin aceste Norme se reduc costurile generate de înfiinţarea şi funcţionarea compartimentelor de audit, se creşte gradul de implementare a funcţiei de audit intern la nivelul administraţiei publice locale şi se realizează o monitorizare mai riguroasă a folosirii banului public, deopotrivă cu îmbunătăţirea calităţii activităţii de colectare a veniturilor şi creşterea eficienţei utilizării acestora la nivelul administraţiei publice locale.
8. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică;
Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, o nouă organigramă pentru Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. Structura organizatorică propusă urmăreşte creşterea flexibilităţii şi eficienţei Autorităţii, precum şi accentuarea preocupării pentru îndeplinirea funcţiilor şi atribuţiilor prevăzute prin HG nr. 1449/2005. Propunerea se aliniază preocupărilor majore ale Iniţiativei prioritare “Uniunea Inovării”, ale cărei orientări se concentrează pe transformarea procesului de inovare în principalul factor de perfecţionare a economiei, de creare de noi locuri de muncă şi de creştere a calităţii vieţii, în perspectiva anului 2020.
Printre alte modificări menţionăm: asigurarea acurateţei şi coerenţei fluxurilor informaţionale şi decizionale, fluidizarea fluxului de informaţie între direcţiile de politici şi programe şi mediul instituţional al Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare, precum şi între compartimentul de politici de inovare şi mediul economic în scopul transferului rapid al rezultatelor cercetării către mediul economic.
9. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare;
10. HOTĂRÂRE pentru reglementarea parcului auto, precum şi a consumului de carburanţi la Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” şi la instituţiile sanitare publice care desfăşoară activitatea de medicină legală;
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se creează cadrul legal pentru normarea parcului auto şi a consumului de carburanţi la instituţiile sanitare publice care desfăşoară activitatea de medicină legală. Numărul de autovehicule necesar pentru întreaga ţară este de 196, în medie 4,7 autovehicule pe judeţ, faţă de 113 existente în prezent.
11. HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unor suprafeţe aflate în administrarea Ministerului Justiţiei şi a instanţelor judecătoreşti;
Guvernul a adoptat o Hotărâre prin care Ministerul Justiţiei va putea disponibiliza şi închiria unele suprafeţe cu următoarele destinaţii:
• Punct prestare servicii dactilografiere, copiere/multiplicare acte;
• Punct prestare servicii poştale;
• Punct de colectare taxe judiciare şi de timbru;
• Punct de vânzare/prezentare carte juridică;
• Punct amplasare automate băuturi calde/reci/sandwich-uri;
12. HOTĂRÂRE pentru aprobarea ocupării unor posturi vacante din cadrul Ministerului Public;
Guvernul a aprobat prin Hotărâre ocuparea, în condiţiile Legii, a unui număr de 50 de posturi vacante în sistemul unităţilor de parchet, în limita bugetului aprobat pentru Ministerul Public.
13. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1398/2007 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;
Hotărârea adoptată de Guvern preconizează limitarea la 70 de km a distanţei efective parcurse de funcţionarul public cu statut special pentru deplasarea la şi de la locul de muncă, aceasta fiind distanţa maximă care se decontează. De asemenea, actul normativ precizează că deplasarea trebuie făcută cu mijloace de transport auto sau feroviar. Decontarea cheltuielilor de transport se realizează în cazul în care funcţionarul public, soţul/soţia acestuia ori copiii aflaţi în întreţinere nu au o locuinţă în localitatea în care se află locul de muncă.
14. HOTĂRÂRE privind declasificarea, menţinerea sau trecerea în altă clasă/nivel de secretizare a documentelor elaborate de MAE anterior datei de 12.04.2002;
Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, declasificarea, menţinerea sau trecerea în altă clasă/nivel de secretizare, a documentelor elaborate de MAE anterior datei de 12.04.2002. Declasificarea informaţiilor va permite introducerea acestora în circuitul ştiinţific şi valorificarea lor în interesul istoriei naţionale şi cunoaşterea mai bună a politicii externe şi a relaţiilor internaţionale ale României din perioada 1945-1989.
De asemenea, volumul foarte mare al documentelor clasificate aflate acum în fondul arhivistic al MAE va fi diminuat, iar măsurile de securitate s-ar concentra doar pentru acele documente care trebuie menţinute în clase şi niveluri de secretizare.
15. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1133/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române;
Guvernul a aprobat o Hotărâre care face unele schimbări în organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române. Dintre schimbări, menţionăm următoarele:
• optimizarea procesului de aprobare a structurii organizatorice a ANR;
• simplificarea formalităţilor de sosire/plecare a navelor conform Convenţiei privind facilitarea traficului maritim internaţional;
• posibilitatea ca ANR să dispună suspendarea manevrelor navelor atunci când condiţiile de navigaţie o impun şi nu închiderea porturilor, aşa cum era menţionat în forma veche (dacă un comandant de navă doreşte să efectueze o manevră, o poate face, dar pe propria răspundere) ;
• abrogarea punctului care face referire la regulamentele serviciului la bordul navelor, structura, ierarhia şi atribuţiile funcţiilor, deoarece se aplică Convenţiile şi Codurile Internaţionale cu privire la aceste aspect.
16. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Modernizarea infrastructurii privind siguranţa circulaţiei pe DN1, în sate lineare şi puncte negre”
Guvernul a aprobat prin Hotărâre alocarea sumei de 74 mii lei aferentă exproprierii în cauze de utilitate publică pentru modernizarea infrastructurii privind siguranţa circulaţiei pe DN1. Suma va asigura despăgubirile pentru un număr de 16 imobile şi o suprafaţă de 2.763 mp, situate în localităţi din judeţele Sibiu, Alba, Cluj şi Bihor.
17. HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2012 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin – Lugoj, între km 358 + 000 şi km 495 + 800” pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş;
Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, suplimentarea cu suma de 4.762 mii lei a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru exproprierea imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării centura de ocolire a localităţii Caransebeş, judeţul Caraş-Severin.
18. HOTĂRÂRE privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Lugoj”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 685/2007;
Guvernul a aprobat prin Hotărâre suplimentarea cu suma de 51,66 mii lei a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru exproprierea imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării centura de ocolire a localităţii Lugoj, judeţul Timiş.
19. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
20. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care unele construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale sunt trecute din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora. Este vorba despre 13 imobile situate în mai multe localităţi din ţară.
21. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Periş, judeţul Ilfov;
Guvernul a aprobat această Hotărâre.
22. HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă Alba, Dolj, Maramureş şi U.M. 0541 Şinca, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006;
Prin Hotărâre de Guvern s-a actualizat valoarea de inventar a unor imobile şi s-a aprobat trecerea unor construcţii aflate în administrarea MAI din domeniul public al statului în domeniul privat al acestora, in vederea scoaterii din funcţiune şi casării.
23. HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală pentru anul 2012;
Prin Hotărâre de Guvern a fost aprobat Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală pentru anul 2012.
24. HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX-2 TRIA, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi EAST WEST PETROLEUM CORP.
25. HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX-11 BUZIAŞ, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi S.C. UNIVERSAL PREMIUM S.A.
26. HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX-6 CURTICI, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company împreună cu S.C. Expert Petroleum S.R.L.
27. HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX-4 TULCA, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi CLARA PETROLEUM LTD
28. HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX-9 PĂULIŞ, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi S.C. UNIVERSAL PREMIUM S.A.
Executivul a aprobat un set de Hotărâri de Guvern prin care se aprobă mai multe Acorduri petroliere de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare, conform Legii petrolului nr.238/2004 cu modificările şi completările ulterioare. Companiile câştigătoare au fost selectate în urma procedurii de licitaţie. De asemenea, acordurile includ condiţii referitoare la respectarea legislaţiei privind protecţia mediului.
29. HOTĂRÂRE privind aprobarea ocupării în anul 2012 a posturilor vacante din cadrul aparatului propriu al Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă;
Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, ocuparea, în condiţiile legii, a 12 posturi vacante din cadrul aparatului propriu al Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.
30. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Pădurilor pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;
Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Pădurilor pe anul 2012 cu suma de 450 mii lei. Această suma va fi utilizată exclusiv pentru plata unor titluri executorii prevăzute de OUG nr. 71/2009.
31. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare;
Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2012 cu suma de 18.469 mii lei la capitolul „Ordine publică şi siguranţă naţională” şi cu suma de 153 mii lei la capitolul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”. De asemenea, actul normativ aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2012 cu suma de 8.450 mii lei şi a bugetului Consiliului Superior al Magistraturii cu suma de 216 mii lei la capitolul „Autorităţi publice şi acţiuni externe” şi cu suma de 62 mii lei la capitolul „Învăţământ”.
Aceste sume vor fi utilizate exclusiv pentru plata unor titluri executorii prevăzute de OUG nr. 71/2009.
32. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind continuarea operării unei staţii de monitorizare seismică în România, semnat la Bucureşti la 23 februarie 2012;
Guvernul a aprobat această Hotărâre.
33. HOTĂRÂRE privind desfiinţarea Spitalului de Boli Cronice Iveşti, judeţul Galaţi;
Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, desfiinţarea acestui spital, ca urmare a aprobării Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 694/2011. Componentele bazei materiale, achiziţionate cu finanţare de la bugetul de stat sau cu credite externe garantate de Guvern, care se află în administrarea spitalului din Iveşti se dau în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi.
34. HOTĂRÂRE privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din Programul Operaţional Sectorial Transport;
Guvernul a aprobat metodologia privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă şi deducerea definitivă din declaraţiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene, pentru perioada 2007-2013, aferente contractelor de achiziţie publică finanţate din Axa Prioritară 1 – beneficiari CNADNR S.A. şi CNCF CFR S.A. – şi Axele Prioritare 2 şi 3 – beneficiar CNCF CFR S.A. – ale Programului operaţional Sectorial transport. Corecţiile care se aplică la nivelul acestor Axe sunt de 20%.

IV. HOTĂRÂRI PRIVIND ELIBERĂRI/NUMIRI DE PREFECŢI/ SUBPREFECŢI
1. HOTĂRÂRE pentru exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către doamna Gheorghiu Georgeta;
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

V. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Elaborarea unui plan de întărire a capacităţii administrative pentru utilizarea fondurilor europene;
Guvernul a aprobat Memorandumul întocmit de Ministerul Afacerilor Europene prin care se propune:
• crearea unui grup interinstituţional, sub conducerea MAEur, care să include reprezentanţi ai SGG, MFP, MAI, MJ, MMFPS şi MADR, grup care va fi responsabil cu elaborarea, monitorizarea şi evaluarea Planului de întărire a capacităţii pentru utilizarea fondurilor europene.
• Demararea, de către MAEur, a unor discuţii cu reprezentanţii DG REGIO, în vederea clarificării solicitărilor Comisiei Europene în materie de întărire a capacităţii administrative şi pentru găsirea unei soluţii tranzitorii de rambursare parţială din POAT a salariilor aferente sistemului de coordonare, management şi control al instrumentelor structurale, până la agrearea Planului de întărire a capacităţii pentru utilizarea fondurilor europene.
2. MEMORANDUM cu tema: „Poziţia României privind măsurile de consolidare a Uniunii Economice şi Monetare (UEM)” ;
Guvernul a aprobat acest Memorandum întocmit de Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Afacerilor Europene şi Ministerul Afacerilor Externe şi avizat de Guvernatorul Băncii Naţionale a României.
În esenţă, documentul conţine o serie de elemente de poziţie a României privind propunerile de consolidare a Uniunii Economice şi Monetare (UEM).
Dintre acestea menţionăm:
• România susţine demersurile care vizează consolidarea instituţională a UE şi crearea unei veritabile uniuni bancare, bugetare şi economice;
• România susţine procesul de consolidare a guvernanţei din zona euro, dar consideră că acest proces nu trebuie să fie în detrimentul statelor aflate în afara zonei euro şi să ducă, astfel, la fragmentarea Uniunii;
• România va fi de acord cu introducerea unei taxe pe tranzacţii financiare (TTF) în măsura în care va exista un acord la nivelul Uniunii Europene;
• România este interesată să participe la demersurile privind crearea unei uniuni bancare, respectiv, crearea mecanismului unic de supraveghere.
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării amendamentului la Aranjamentul de implementare între Autorităţile Desemnate ale Statelor Unite şi României privind comunicaţiile pentru implementarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României;
Guvernul a aprobat acest Memorandum întocmit de Ministerul Apărării Naţionale, care se referă la procedurile care trebuie elaborate în privinţa telecomunicaţiilor.
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării „Acordului Euro-mediteranean privind aviaţia civilă dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Guvernul Statului Israel, pe de altă parte” ;
Guvernul a aprobat acest Memorandum prin care se propune semnarea Acordului Euro-mediteranean şi punerea sa în aplicare provizorie de la data semnării.
5. MEMORANDUM cu tema: Ocuparea unor posturi vacante la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor;
Guvernul a aprobat acest Memorandum prin care se propune ocuparea prin concurs a 18 posturi vacante, cu respectarea dispoziţiilor art. 22 din OUG nr. 34/2009.

VI. NOTE

1. NOTĂ privind suspendarea cursurilor universitare în data de 10 decembrie 2012;
Guvernul a aprobat Nota întocmită de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin care se propune suspendarea cursurilor în instituţiile de învăţământ superior, în data de 10 decembrie 2012, urmând ca în baza autonomiei universitare aceste instituţii să recupereze cursurile astfel suspendate.
VII. RAPOARTE
1. RAPORT privind analiza portofoliului existent de proiecte de investiţii publice ale ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat în perioada 01.01-30.09.2012;
Guvernul a primit din partea Ministerului Finanţelor Publice o analiză a portofoliului existent de proiecte de investiţii publice ale ordonatorilor principali de credite. Potrivit programului de investiţii publice, fondurile prevăzute a fi alocate în acest an sunt în sumă de 14.475 milioane lei pe total surse de finanţare, dintre care 12.750 milioane lei de la bugetul de stat. În perioada analizată (1 ianuarie – 30 septembrie 2012), pentru aceste proiecte de investiţii publice, au fost efectuate plăţi în sumă de 7.410 milioane lei pe total surse (reprezentând 51,2% din programul anual), din care 6,945 milioane lei de la bugetul de stat, reprezentând 54,5% din bugetul anual.
Analiza defalcată, pe ministere, a relevat că modul de alocare a fondurilor pe fiecare obiectiv de investiţii a prezentat disfuncţionalităţi la multe ministere, ceea ce denotă că nu s-a realizat o prioritizare corectă a proiectelor aflate în derulare.

VIII. INFORMARI

1. INFORMARE privind stadiul pregătirii alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012
Guvernul a primit din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor Informarea privind stadiul pregătirii alegerilor. Documentul este rezumativ şi prezentăm din acesta câteva date semnificative:
• Bugetul alocat alegerilor este de 199.000 mii lei şi se derulează prin bugetele MAI, Autorităţii Electorale Permanente, MAE, SGG şi STS
• MAI a realizat măsurile pentru funcţionalitatea BEC şi a pus la dispoziţia prefecţilor cantitatea de hârtie necesară imprimării buletinelor de vot
• S-au confecţionat 17,6 milioane timbre autocolante şi 93.780 ştampile cu menţiunea „VOTAT” prin proceduri de achiziţii publice
• Tipărirea listelor electorale permanente s-a realizat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul MAI
• Institutul Naţional de Statistică a editat şi tipărit procesele verbale pentru constatarea rezultatelor alegerilor şi a organizat activitatea staţiilor de prelucrare la nivelul birourilor electorale de circumscripţie în care vor fi efectuate operaţiunile tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor
• Din bugetul AEP s-au acoperit cheltuielile de achiziţionare a aplicaţiilor şi serviciilor informatice pentru centralizarea rezultatului alegerilor
• Ordinea publică, pe timpul procesului electoral, şi protecţia celor 18.456 secţii de votare din ţară se va asigura de circa 59.000 de cadre
• Ministerul Afacerilor Externe a organizat 306 secţii de votare pentru românii cu domiciliul în afara ţării
• Instituţiile Prefectului au imprimat circa 41,3 milioane buletine de vot
• Structurile teritoriale ale Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date vor preda până la data de 6 decembrie primarilor şi/sau reprezentanţilor acestora cele trei copii ale listelor electorale permanente
• Pe 8 decembrie, la ora 07:00, se va încheia campania electorală. Tot pe 8 decembrie, la ora 18:00, preşedintele şi membrii biroului electoral se vor prezenta la sediul secţiei de votare şi vor lua măsurile pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare. Pe 9 decembrie, la ora 06:00, se vor face ultimele verificări şi se vor închide şi se vor sigila urnele. La ora 07:00 va începe votarea, care se va încheia la ora 21:00.
• De la debutul campaniei electorale până în data de 02.12 au fost înregistrate 576 incidente, cele mai multe în Bucureşti (48) şi judeţele Prahova (45), Gorj (31), Dâmboviţa (35), Argeş (24) şi Neamţ (21).
• Dintre aceste incidente, 225 au fost infracţiuni pentru care au fost cercetate un număr de 109 persoane. Cele mai multe au fost sesizate în Prahova (31), Bucureşti (28), Neamţ (14) şi au constat în promisiuni sau oferirea de bani, bunuri ori de alte foloase.
• Au fost aplicate 227 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 107.700 lei.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.