UMOR ROSU: Codul de ETICA si CONDUITA al membrilor PSD...

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 09.12.2015 21:43 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

CODUL DE ETICA ŞI CONDUITA AL MEMBRILOR PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT

I. PREAMBUL

Consecvent principiilor fundamentale ale doctrinei social-democrate bazate pe libertate, dreptate sociala, echitate, egalitate de şanse şi solidaritate. In vederea stimularii competiţiei interne şi pentru promovarea in structurile de partid, ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi in Parlament, a membrilor care demonstreaza o pregatire profesionala recunoscuta şi o probitate morala necontestata.

Pentru apararea drepturilor şi libertaţilor omului, a solidaritaţii umane, a spiritului comunitar de intrajutorare, al respectului persoanei şi al familiei, in scopul creşterii coeziunii sociale şi al crearii şi consolidarii unor relaţii de colaborare şi respect intre cetaţeni, pe de o parte, şi intre membrii de partid şi instituţiile statului, pe de alta parte, Partidul Social Democrat adopta prezentul Cod de Etica şi Conduita.

Codul de Etica şi Conduita al Partidului Social Democrat este un set de reguli de comportament pentru membrii partidului, referitoare la participarea lor la viaţa politica şi civica, cu care aceştia se identifica şi cu care sunt de acord din momentul intrarii in partid, reguli care sunt destinate sa garanteze buna indeplinire de catre partid a misiunii politice in ambele sale dimensiuni — sociala şi economica — pentru buna funcţionare a statului de drept, democratic şi social, prin asigurarea unor raporturi corecte intre cetaţean şi stat.

Membrii Partidului Social Democrat trebuie sa cunoasca şi sa respecte toate documentele doctrinare, statutare şi programatice ale partidului şi sa acţioneze in concordanta deplina cu valorile cuprinse in acestea.

Prezentul Cod de Etica şi Conduita se aplica tuturor persoanelor ce au calitatea de membri ai Partidului Social Democrat indiferent daca ocupa sau nu funcţii politice, de reprezentare sau de conducere in diversele structuri politico-administrative, centrale sau locale.

Codul nu se substituie in niciun fel Constituţiei, actelor normative şi prevederilor legale in vigoare, scopul sau fiind acela de a consolida structura organizaţionala a Partidului Social Democrat pe baza unor valori şi a unui climat etic adecvat activitaţii sale politice şi sociale.

Respectarea normelor cuprinse in Codul de Etica şi Conduita al Partidului Social Democrat, constituie un criteriu pentru evaluarea integritaţii şi calitaţii de membru al partidului.

II. OBIECTIVE

Obiectivele prezentului Cod de Etica şi Conduita urmaresc:

* sa asigure menţinerea la un inalt nivel de prestigiu al Partidului Social Democrat, ca partid responsabil, exponent al interesului public şi sa contribuie la eliminarea acelor fapte care pot impieta asupra imaginii acestuia;

* sa asigure corectitudinea raporturilor intre membrii partidului, la toate palierele sale de organizare;

* sa consolideze un climat de incredere şi respect reciproc in interiorul partidului, pe de o parte, şi intre partid şi cetaţeni pe de alta parte.

III. CRITERII DE CONDUITA ŞI INTEGRITATE PENTRU CANDIDAŢII PSD

Persoanele care se afla intr-una din situaţiile de mai jos, nu vor beneficia de susţinerea politica a PSD, pentru ocuparea, in condiţiile legii, a unor funcţii politice sau administrative alese sau numite:

1. a) s-a inceput impotriva sa urmarirea penala sau a fost trimis in judecata pentru dare şi luare de mita;

b) s-a pronunţat impotriva sa o hotarare judecatoreasca de condamnare pentru fapte de corupţie, evaziune fiscala sau fapte comise cu violenta;

c) se afla in stare de arest preventiv, arest la domiciliu, control judiciar pentru orice tip de infracţiune.

2. au deţinut funcţii politice de conducere la nivel central şi judeţean, ale P.C.R., U.T.C. sau U.A.S.C.R.

3. au manifestat un comportament injurios, agresiv sau neadecvat fata de cetaţeni in manifestaţii publice;

4. au avut atitudini şi/sau declaraţii xenofobe, extremiste sau discriminatorii, de gen, religie sau naţionalitate;

5. au fost membri sau colaboratori ai fostei Securitaţi, ca poliţie politica sau au fost dovediţi ofiţeri acoperiţi;

6. inregistreaza datorii, ca persoana fizica, la bugetul local, al comunitaţii in care candideaza

7. are relaţii comerciale cu instituţia pentru care candideaza sau cu instituţiile din subordinea acesteia;

8. au obţinut diplome sau alte titluri ştiinţifice prin plagiat dovedit prin hotarare judecatoreasca;

9. se afla sub incidenţa unei hotarari judecatoreşti definitive privind incompatibilitaţi sau conflict de interese;

10. au completat in fals sau cu omisiuni declaraţiile de avere sau de interese, in cazul in care aceste nereguli au fost constatate printr-o decizie definitiva a instanţei

IV. CONTRACTUL SOCIAL

* Intre candidaţii PSD pentru funcţiile alese, la alegerile locale şi parlamentare din anul 2016 şi cetaţenii din comunitaţile in care candideaza se va incheia un Contract social.

Acesta va avea doua parţi componente dupa cum urmeaza:

1. angajamentul de integritate al candidatului prin care acesta se angajeaza ca pe toata durata mandatului, va respecta şi se va supune exigenţelor din prezentul Cod de Etica şi Conduita;

2. programul politic care va conţine politicile publice şi de dezvoltare ale comunitaţii, pe care işi propune sa le realizeze in cursul mandatului.

Contractul social se semneaza public de fiecare candidat şi va fi afişat pe toata durata mandatului la sediul de partid din localitate, la sediul autoritaţii publice locale unde a fost ales sau dupa caz la cabinetul parlamentar.

Totodata organizaţia de partid din care face parte are obligaţia de a poşta Contractul social semnat şi asumat pe site-ul propriu.

Incalcarea cu intenţie in timpul mandatului, a oricaror criterii de conduita şi integritate, atrage dupa sine retragerea sprijinului politic pentru persoana in cauza şi demisia de onoare a acesteia din funcţia pe care o deţine.

V. REGULI ŞI BUNE PRACTICI IN ACTIVITATEA POLITICA SAU ADMINISTRATIVA

Membrii Partidului Social Democrat se angajeaza ca, in activitatea lor politica şi administrativa sa respecte urmatoarele principii directoare:

1. nu vor utiliza in scop personal funcţiile şi demnitaţile politice şi publice deţinute şi nu vor incheia şi/sau participa la incheierea vreunei inţelegeri care sa conduca la o acţiune sau activitate ce va favoriza interesul propriu/al unui terţ in dauna interesului public;

2. nu vor profita de funcţia politica sau administrativa, pentru a exercita presiuni — temporare sau de durata — asupra colegilor/organizaţiei locale in forţarea unor decizii care sa contravina legii, interesului public, liniei generale a partidului, a agendei politice a acestuia, sau intereselor comunitaţii;

3. nu vor promova acţiuni care compromit obiectivele politice ale Partidului Social Democrat sau care conduc la abandonarea nejustificata a responsabilitaţilor, precum şi neglijenţa in exercitarea acestora;

4. vor respecta Constituţia, legile in vigoare, precum şi standardele morale şi de convieţuire publica. In relaţiile cu cetaţenii trebuie sa primeze respectul reciproc, probitatea profesionala, raţionalitatea şi discernamantul.

5. vor condamna intoleranţa, rasismul, antisemitismului, xenofobia, discriminarile de orice natura.

6. vor evita gesturile, mesajele şi orice alte acţiuni care aduc atingere demnitaţii umane, valorilor democratice şi exercitarii in condiţii de moralitate şi respect fata de cetaţeni a activitaţii politice, administrative şi profesionale.

7. vor evita comportamentele individualiste sau arbitrare in detrimentul comunitaţii şi/sau interesului organizaţiei din care face parte.

8. vor milita pentru informarea continua, corecta şi completa a cetaţenilor, precum şi a structurilor de conducere ale partidului cu privire la activitaţile desfaşurate in funcţia publica sau politica deţinuta;

9. vor avea obligaţia organizarii, cel puţin de doua ori pe an, a unor adunari cetaţeneşti, in care sa prezinte nivelul de realizare a contractului social cu care a candidat;

10. nu vor admite angajarea personalului din subordine decat pe baza unor criterii transparente de selecţie şi competenta

VI. DREPTURILE MEMBRILOR ŞI SIMPATIZANŢILOR

Adeziunea la Partidul Social Democrat este individuala şi liber-consimţita. Membrii şi simpatizanţii Partidului Social Democrat dispun de libertate de expresie, putand sa-şi exprime liber opiniile şi luarile de poziţie la toate nivelurile de organizare ale partidului. Respectarea opiniei şi a votului personal al membrilor de partid constituie un principiu intangibil.

Membrii şi simpatizanţii Partidului Social Democrat au dreptul de a fi informaţi cu privire la luarile de poziţie ale Partidului Social Democrat cat şi cu privire la organizarea activitaţilor sale, la nivel local sau naţional (convenţii, forumuri, congres etc.) şi pot participa la activitaţile şi evenimentele organizate de partid.

Integritatea, moralitatea, cinstea, corectitudinea, comportamentul adecvat, competenţa profesionala şi activitatea politica sunt principalele criterii de promovare in funcţii de partid sau susţinute de partid.

Orice membru poate sa-şi exprime fara ingradire parerile politice sau sa faca propuneri cu impact economico-social pozitiv, in cadrul organelor statutare ale partidului, in mod civilizat, logic şi argumentat.

Membrii de partid işi pot manifesta plenar competenţele individuale şi profesionale in cadrul organizaţiilor de partid şi a structurilor asociate acestuia, atat la nivel local cat şi la nivel naţional.

Membrii de partid au aceleaşi drepturi politice şi elective in interiorul Partidului Social Democrat, indiferent de originea sociala, de gen, varsta, religie sau origine etnica, conform prevederilor Statutului Partidului Social Democrat.

Membrii Partidului Social Democrat pot solicita intervenţia Comisiei Judeţene de Etica, Integritate şi Arbitraj sau a Comisiei Naţionale de Etica, Integritate şi Arbitraj in toate cazurile in care considera ca asupra lor au fost exercitate presiuni nejustificate, de orice natura ar fi acestea.

In caz de litigii sau de conflicte in interiorul organizaţiilor Partidului Social Democrat, membrii au dreptul de a solicita clarificarea situaţiei la un for superior al partidului (Biroul Permanent Judeţean sau, dupa caz, Biroul Permanent Naţional).

VII. INDATORIRILE MEMBRILOR

Membrii Partidului Social Democrat au datoria de a respecta prevederile Statutului Partidului Social Democrat şi ale prezentului Cod de Etica şi Conduita, activand de buna-credinţa şi in condiţiile respectului reciproc in interiorul partidului.

Disciplina democratica trebuie respectata de toţi membrii partidului, astfel incat aceştia se angajeaza ca, dupa parcurgerea procesului de dezbatere democratica in toate chestiunile care privesc viaţa interna a organizaţiilor de partid, sa respecte pe deplin deciziile adoptate.

Membrii Partidului Social Democrat se angajeaza sa respecte prevederile şi procedurile statutare in ceea ce priveşte stabilirea poziţiilor pe listele de consilieri locali, consilieri judeţeni şi parlamentari, acţionand cu competenta şi buna-credinţa pentru indeplinirea obiectivelor de politica generala şi locala ale partidului.

In exercitarea mandatelor de reprezentare, ca şi in poziţiile nominalizate politic, membrii Partidului Social Democrat au datoria de a respecta interesul general şi valorile constituţionale, fara a utiliza aceste poziţii in scopuri personale.

Membrii de partid pot fi sancţionaţi conform prevederilor Statutului Partidului Social Democrat şi ale prezentului Cod de Etica şi Conduita.

Membrii Partidului Social Democrat au obligaţia:

* sa nu utilizeze bunurile, echipamentele, serviciile, informaţiile şi resursele financiare ale partidului in alte scopuri decat cele necesare desfaşurarii activitaţii de partid;

* sa pastreze confidenţialitatea informaţiilor şi activitaţilor specifice ale partidului/ organizaţiei, cu excepţia situaţiilor in care legea prevede altfel;

* sa asigure şi sa pastreze integritatea bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul organizaţiei locale sau centrale in care activeaza.

* de a susţine efortul financiar colectiv al partidului prin achitarea cotizaţiei stabilite de Statut.

VIII. SANCŢIUNI

Neindeplinirea, indeplinirea cu rea-credinţa sau nerespectarea prevederilor ori obligaţiilor prevazute in prezentul Cod, se sancţioneaza potrivit Statutului Partidului Social Democrat, care se completeaza dupa cum urmeaza:

In cazul in care, pentru fapte de corupţie, evaziune fiscala sau fapte comise cu violenta, un membru de partid se afla intr-una dintre situaţiile prezentate mai jos, Comisia Judeţeana de Etica, Integritate şi Arbitraj sau dupa caz Comisia Naţionala de Etica, Integritate şi Arbitraj, la sesizare sau din oficiu, cerceteaza speţa şi face propuneri catre Biroul Permanent Judeţean sau Biroul Permanent Naţional, dupa caz:

1. inceperea urmaririi penale;

2. dispunerea arestarii preventive;

3. trimiterea in judecata;

4. condamnarea in prima instanţa;

5. pronunţarea unei hotarari de condamnare definitiva

Biroul Permanent Judeţean sau, dupa caz Biroul Permanent Naţional la propunerea intemeiata a Comisiei Judeţene, respectiv a Comisiei Naţionale de Etica, Integritate sau Arbitraj, poate dispune urmatoarele sancţiuni:

— Retragerea sprijinului politic;

— Suspendarea din funcţia politica;

— Suspendarea din calitatea de membru de partid;

— Excluderea din partid

IX. REGULI DE APLICARE

Respectarea prevederilor şi a normelor prezentului Cod reprezinta o datorie a fiecarui membru al Partidului Social Democrat.

Responsabilitatea aplicarii prevederilor Codului de Etica şi Conduita este in egala masura individuala şi colectiva a membrului de partid şi a organizaţiei de partid.

Incalcarile prevederilor Codului de Etica şi Conduita de catre membrii de partid care nu fac parte din Biroul Permanent Judeţean, sunt analizate de catre Comisia Judeţeana de Etica, Integritate şi Arbitraj (CJEIA). Sancţiunea este stabilita de catre Biroul Permanent Judeţean, iar contestaţia este soluţionata de catre Comisia Naţionala de Etica, Integritate şi Arbitraj (CNEIA).

Incalcarile prevederilor Codului de Etica şi Conduita de catre membrii de partid care fac parte din Biroul Permanent Judeţean şi Comitetul Executiv Judeţean sunt analizate de Comisiei Naţionale de Etica, Integritate şi Arbitraj (CNEIA). Sancţiunea este stabilita de catre Biroul Permanent Naţional.

Incalcarile prevederilor Codului de Etica şi Conduita de catre membrii de partid care fac parte din Biroul Permanent Naţional sunt analizate de catre Comisia Naţionala de Etica, Integritate şi Arbitraj (CNEIA). Sancţiunea este stabilita de catre Comitetul Executiv Naţional.

CNEIA se poate auto-sesiza, in condiţiile in care constata ca sancţiunile aplicate de CJEIA sunt necorespunzatoare sau ca acest for nu a aplicat sancţiuni, deşi se impunea acest lucru.

Biroul Permanent Naţional poate dispune asupra hotararilor adoptate de CJEIA şi CNEIA, din oficiu sau la cerere, urmand sa menţina, sa modifice sau sa infirme soluţiile acestora.

Pentru membrii Biroului Permanent Naţional forul ultim de analiza şi decizie este Comitetul Executiv Naţional.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.