Zece reguli noi pentru instanţele de judecată

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 14.10.2011 17:50 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

 

Bucureşti - Noile reguli privind avizarea tehnică a expertizei judiciare efectuate de experţii judiciari în specializarea topografie, cadastru şi geodezie facilitează activitatea judecătorilor şi vine în sprijinul justiţiabilului. Aprobat prin Ordinul comun al ministrului justiţiei şi al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară(ANCPI), Regulamentul - întocmit şi cu sprijinul Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România (UNJR) - are ca scop rezolvarea problemelor apărute în practică referitoare la procedura intabulării în cartea funciară, în situaţia în care expertiza judiciară dispusă nu a fost avizată de oficiul teritorial de cadastru şi publicitate imobiliară. La acest moment, în astfel de situaţii este necesară întocmirea de către o persoană autorizată a unei noi documentaţii cadastrale, fapt ce conduce la creşterea duratei şi a costurilor aferente efectuării formalităţilor de înregistrare imobiliară. Prin noul Regulament publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 715, din 11 octombrie 2011 este îmbunătăţită procedura, cu efect direct înscrierea cu celeritate în cartea funciară a drepturilor stabilite prin hotărârile judecătoreşti, fără a mai fi necesară întocmirea unei noi documentaţii cadastrale şi fără cheltuieli suplimentare pentru persoanele interesate. Regulamentul privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari în specializarea topografie, cadastru şi geodezie conţine 10 articole, în care sunt precizate definiţii, proceduri, răspunderi, precum şi care sunt datele şi documentele pe care experţii judiciari le pot solicita OCPI sau biroului teritorial, cu scutirea plăţii tarifelor. Concret, potrivit art. 7 alineat 1 din Regulament, avizarea tehnică a expertizei judiciare este scutită de plata tarifelor. În alineatul 2 al aceluiaşi articol se prevede că experţii judiciari pot solicita OCPI sau biroului teritorial, în baza documentelor din care rezultă numirea acestora şi identificarea imobilului care face obiectul expertizei, cu scutire de la plata tarifelor, următoarele date şi documente: a) coordonatele punctelor aflate pe limita de proprietate pentru imobilele înregistrate în sistemul informatic de cadastru şi carte funciară pentru imobilul în cauză, precum şi pentru cele limitrofe imobilului în cauză; b) planul de încadrare în zonă; c) extrasul de plan parcelar recepţionat de OCPI teritorial sau, după caz, extrasul de plan cadastral de carte funciară; d) extrasul de carte funciară pentru informare, dacă imobilul este înscris în cartea funciară; e) copii ale actelor care au stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilelor în cauză; f) extras de pe ortofotoplan, pentru imobilul în cauză, precum şi pentru cele limitrofe imobilului în cauză; g) copii ale altor documente necesare şi în strânsă legătură cu efectuarea expertizei judiciare, nominalizate de către expert. Prin imobil, în sensul Regulamentului, se înţelege una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcţii, de pe teritoriul unei unităţi administrativ - teritoriale, indiferent de categoria de folosinţă, aparţinând unui proprietar sau mai multor proprietari, în cazul coproprietăţii. Imobilul se identifică printr-un număr cadastral unic şi se înscrie într-o carte funciară. Regulamentul precizează şi cine este responsabil pentru corectitudinea întocmirii planului de amplasament şi delimitare a imobilului şi pentru corespondenţa lui cu realitatea din teren. Potrivit art 3 alineat 3 din Regulament, responsabilitatea revine expertului judiciar, acesta având obligaţia să execute măsurătorile la faţa locului. Avizarea tehnică a expertizei judiciare constă în recepţia tehnică a planului de amplasament şi delimitare a imobilului ce face obiectul expertizei şi se acordă în conformitate cu prevederile art. 9 alin 3 lit e) şi ale art. 13 alin 3 lit h) din Regulamentul de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de specilitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei al fotogrammetriei şi al cartografiei, aprobat prin ordinul directorului general al ANCPI nr 108/2010. Planul de amplasament este însoţit de următoarele documente: a) memoriul tehnic, prin care se descrie lucrarea efectuată; b) planul de încadrare în zonă, în care este individualizat imobilul; c) Extrasul de carte funciară pentru informare, dacă imobilul este înregistrat în cartea frunciară; d) Copia adresei, a încheierii instanţei de judecată sau, după caz, a altor documente din care rezultă numirea expertului şi identificarea imobilului care face obiectul expertizei. Planul de amplasament şi delimitare a imobilului se întocmeşte în numărul de exemplare necesar comunicării către părţile din proces, plus un exemplar pentru instanţă şi unul pentru oficiul teritorial, conform art. 6 alin. 4 din Regulament. În vederea efectuării înscrierii în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară conform Legii nr 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a imobilului care a făcut obiectul litigiului în care s-a dispus expertiza judiciară, planul de amplasament şi delimitare a imobilului pentru care s-a admis recepţia în condiţiile prezentului regulament ţine locul documentaţiei cadastrale după pronunţarea hotărârii judecătoreşti irevocabile. Potrivit art. 10 din Regulament, atribuirea numărului cadastral se face de către OCPI, după verificarea corespondenţei cu realitatea din teren, dacă situaţia tehnico-juridică a imobilului nu a fost modificată prin înregistrări ulterioare avizării tehnice a expertizei judiciare. Regulamentul va intra în vigoare după 90 de zile de la publicarea lui în Monitorul Oficial.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.